Seminarium nr 15, Ćwiczenie nr 14 (12, 14, 16.06.2017) Zakażenia

advertisement
Seminarium nr 15, Ćwiczenie nr 14
(12, 14, 16.06.2017)
Zakażenia układu oddechowego. Diagnostyka i leczenie zakażeń.
Zakażenia związane z opieką zdrowotną – diagnostyka, profilaktyka i zwalczanie.
Omówienie:
I. Anatomia i mechanizmy ochronne układu oddechowego. Flora fizjologiczna.
II. Czynniki etiologiczne i patogeneza zakażeń górnych dróg oddechowych (zapalenie: zatok obocznych nosa,
ucha środkowego, gardła i migdałków, nagłośni, krtani i tchawicy).
III. Czynniki etiologiczne i patogeneza zakażeń dolnych dróg oddechowych (zapalenie: oskrzeli, płuc i inne).
IV. Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń układu oddechowego.
1. Zasady pobierania, transportu i tok badania mikrobiologicznego materiałów biologicznych: wymazy
z gardła, plwocina, aspiraty śródtchawicze, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL), krew.
2. Testy serologiczne i metody biologii molekularnej.
V. Zakażenia związane z opieką zdrowotną – definicja, źródła, drogi szerzenia się, najważniejsze czynniki
etiologiczne.
VI. Bakteriemia i sepsa – definicje, rozpoznawanie.
VII. Ognisko epidemiczne – definicja, zasady postępowania.
a. określenie fenotypu (właściwości biochemiczne i antybiogram)
b. wykorzystanie metod biologii molekularnej. Określenie stopnia pokrewieństwa między szczepami
izolowanymi od chorych i ze środowiska (typowanie plazmidowe, analiza restrykcyjna chromosomalnego
DNA, metody oparte na technice PCR)
 regularne informowanie ordynatorów, lekarzy i pielęgniarki o uzyskanych wynikach analiz
 udział w pracach zespołu do zwalczania zakażeń związanych z opieką zdrowotną
 udział w nadzorze nad sterylizacją i dezynfekcją
 przechowywanie tzw. patogenów alarmowych do celów epidemiologicznych
Demonstracje:
1. Wzrost drobnoustrojów:
 Klebsiella pneumoniae na agarze Mac Conkey'a (śluzowy wzrost)
 Streptococcus grupy A i Streptococcus pneumoniae na agarze z krwią (ocena hemolizy)
2. Test aglutynacyjny do oznaczenia antygenów Streptococcus pneumoniae – Pneumo-kit
3. Testy serologiczne do diagnostyki zakażeń wywołanych: Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila.
4. Szczepionki w profilaktyce zakażeń wywołanych przez: Haemophilus influenzae typ b, Bordetella pertussis,
Streptococcus pneumonia, grypy.
5. Schemat badania bakteriologicznego plwociny.
6. Wyniki badań i posiewy materiałów biologicznych pobranych z dróg oddechowych.
7. Wyniki badań i posiewy materiałów biologicznych pobranych w zakażeniach związanych z opieką zdrowotną
8. Preparaty bezpośrednie z plwociny (barwione metodą Grama).
9. Preparaty z hodowli: Haemophilus spp., Bordetella pertussis (metodą Grama), Klebsiella spp. (metodą
negatywno-pozytywną).
10. Atlasy
Do wykonania:
1. Preparat z hodowli Klebsiella spp. – barwiony metodą negatywno-pozytywną
Download