Epidemiologia - Powiatowa Stacja Sanitarno

advertisement
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Epidemiologia
Oddział Epidemiologii
Tel. (61) 64 67 861
Fax: (61) 64 67 837
e-mail: [email protected]
Kierownik
mgr Anna Stejakowska
Oddział Epidemiologii realizuje zadania przypisane wchodzącym w jego skład sekcjom:
Sekcja Zapobiegania i Zwalczania Chorób Zakaźnych i Zakażeń:
1) nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zakażeń oraz
zatruć pokarmowych;
2) przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku
zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz zgonu z powodu tych chorób lub
uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
3) prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych;
4) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;
Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego w Podmiotach Leczniczych:
1) nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników
alarmowych;
2) prowadzenie nadzoru nad zgłaszalnością chorób zakaźnych, zakażeń oraz biologicznych czynników
chorobotwórczych podlegających zgłaszaniu;
3) sprawowanie nadzoru nad drobnoustrojami wielolekoopornymi (alarmowymi), zwłaszcza nad pałeczkami z rodziny
Enterobacteriaceae wytwarzającymi karbapenemazy typu NDM;
Sekcja Szczepień Ochronnych:
1) monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych oraz prowadzenie zbiorczej
sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych;
2) przeprowadzanie nadzoru w zakresie dokumentacji dotyczącej szczepień ochronnych, prawidłowej gospodarki
szczepionkami oraz oceny warunków higieniczno-sanitarnych punktów szczepień w podmiotach leczniczych;
3) sprawowanie nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP) poprzez monitorowanie, analizę
zgłaszanych przez lekarzy niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz prowadzenie powiatowego rejestru
niepożądanych odczynów poszczepiennych;
4) sporządzanie rocznych zapotrzebowań na preparaty szczepionkowe do realizacji Programu Szczepień Ochronnych;
1
Download