Projekt Sylabusa

advertisement
Sylabus
A. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa
Komentarz
Profilaktyka chorób zakaźnych
Nazwa przedmiotu
Kierunek studiów
Jednostka prowadząca
Kierownik jednostki
Osoba prowadząca
Cykl dydaktyczny, w
którym przedmiot jest
realizowany
Przyporządkowanie do
grupy przedmiotów
Skrócony opis przedmiotu
Forma zajęć dydaktycznych
Metody dydaktyczne
Pełny opis przedmiotu /cele
dydaktyczne wynikające z
realizacji przedmiotu
Wymagania wstępne
Wykaz uzyskanych
umiejętności / Efekty
uczenia się
Pielęgniarstwo I rok 2 stopień
Katedra Chorób Zakaźnych
Prof. dr hab.n.med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Miłosz Parczewski, Magdalena
Leszczyszyn-Pynka, Dorota Bander, Ewa Karpińska, Krzysztof Jurczyk,
Łukasz Laurans, Magdalena Witak-Jędra, Katarzyna Maciejewska
rok akademicki 2014/2015, semestr zimowy
przedmiot kierunkowy wynikający ze standardu
Charakterystyka chorób zakaźnych naturalnie występujących w Polsce.
Omówienie przepisów prawnych oraz zasad profilaktyki chorób
zakaźnych.
- wykłady- 10 godz.
Nauczanie przedmiotu odbywa się w toku wykładów przy zastosowaniu
różnych form obrazowania.
Przedstawienie problematyki zapobiegania chorobom zakaźnych: od
przepisów prawnych po codzienne problemy organizacyjne, diagnostyczne
i lecznicze.
Szczegółowe omówienie szczepień ochronnych, zakażeń szpitalnych,
aktualnych
problemów
epidemiologicznych,
w
tym
chorób
odkleszczowych i przenoszonych przez krew.
Wprowadzenie do problematyki narażenia zawodowego na zakażenia.
Podstawowa znajomość mikrobiologii, wirusologii i parazytologii.
W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi:
WIEDZA: Znajomość podstawowych aktów prawnych w dziedzinie
zapobiegania chorobom zakaźnym. Aktualna wiedza na temat zagrożeń
epidemiologicznych w dziedzinie chorób zakaźnych. Definiowanie
zagrożeń ze strony zakażeń szpitalnych i możliwości zapobiegania im.
Znajomość kalendarza szczepień ochronnych. ( seminaria + zajęcia bez
nauczyciela)
UMIEJĘTNOŚCI: Interpretacja danych epidemiologicznych zawartych w
meldunkach epidemiologicznych NIZP.
Zasady pobierania materiałów do badań mikrobiologicznych. Formy
nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi.
Zasady wykonywania i dokumentowania szczepień ochronnych oraz
niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Znajomość zasad postępowania po ekspozycji zawodowej na czynniki
zakaźne i stosowanie ich w praktyce ( seminaria).
POSTAWA: Zdolność do uaktualniania wiedzy na temat zagrożeń
epidemiologicznych. Dbałość o przestrzegania przepisów prawa w
zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, zakażeniom szpitalnym.
Postępowanie zgodne z zasadami przeprowadzania i dokumentowania
szczepień ochronnych. Aktywna postawa wobec zagrożeń zawodowych w
zakresie zakażeń wirusami HBV, HCV i HIV.
Punkty ECTS
2 punkty
Metody i kryteria oceniania
zaliczenie testowe
Sposób i forma zaliczenia
zaliczenie testowe na ocenę
Rodzaj przedmiotu
- przedmiot kierunkowy do wyboru
- studia magisterskie I rok
- studia stacjonarne.
Realizowany w sali dydaktycznej
Sposób realizacji
przedmiotu
Język wykładowy
Literatura
polski
Literatura podstawowa:
1. „Choroby zakaźne w zarysie”, red. A.Boroń-Kaczmarska, PAM
2004.
2. „Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób
zakaźnych: podręcznik dla studentów nauk medycznych i
pielęgniarskich studiów licencjackich”, red. L.Jabłoński, Czelej
2002.
3. „Choroby
zakaźne
profilaktyka”-
i
pasożytnicze
red. W. Magdzik,
–
epidemiologia
i
D.Naruszewicz-Lesiuk,
A.Zieliński, α-medica press 2007
Literatura uzupełniająca:
1. „Choroby zakaźne i pasożytnicze” – red. Z. Dziubek, PZWL wyd. IV,
2010
Praktyki w ramach
przedmiotu
Nie dotyczy
B1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Nazwa
Komentarz
Nazwisko i imię wykładowcy Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Miłosz Parczewski, Magdalena
Leszczyszyn-Pynka, Dorota Bander, Ewa Karpińska, Krzysztof Jurczyk,
Łukasz Laurans, Magdalena Witak-Jędra, Katarzyna Maciejewska
Stopień naukowy
Forma zajęć dydaktycznych
wykłady
Cele dydaktyczne wynikające Przedstawienie problematyki zapobiegania chorobom zakaźnych: od
przepisów prawnych po codzienne problemy organizacyjne, diagnostyczne
z realizacji wykładów
i lecznicze.
Szczegółowe omówienie szczepień ochronnych, zakażeń szpitalnych,
aktualnych
problemów
epidemiologicznych,
w
tym
chorób
odkleszczowych i przenoszonych przez krew.
Problematyka narażenia zawodowego na zakażenia.
Efekty uczenia się
zdefiniowane dla danej
formy dydaktycznej zajęć w
ramach przedmiotu
Metody i kryteria oceniania
dla danej formy
dydaktycznej zajęć
Zakres tematów
W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi:
WIEDZA: Znajomość podstawowych aktów prawnych w dziedzinie
zapobiegania chorobom zakaźnym. Aktualna wiedza na temat zagrożeń
epidemiologicznych w dziedzinie chorób zakaźnych. Definiowanie
zagrożeń ze strony zakażeń szpitalnych i możliwości zapobiegania im.
Znajomość kalendarza szczepień ochronnych. ( seminaria + zajęcia bez
nauczyciela)
UMIEJĘTNOŚCI: Interpretacja danych epidemiologicznych zawartych w
meldunkach epidemiologicznych NIZP.
Zasady pobierania materiałów do badań mikrobiologicznych. Formy
nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi.
Zasady wykonywania i dokumentowania szczepień ochronnych oraz
niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Znajomość zasad postępowania po ekspozycji zawodowej na czynniki
zakaźne i stosowanie ich w praktyce ( seminaria).
POSTAWA: Zdolność do uaktualniania wiedzy na temat zagrożeń
epidemiologicznych. Dbałość o przestrzegania przepisów prawa w zakresie
zapobiegania chorobom zakaźnym, zakażeniom szpitalnym. Postępowanie
zgodne z zasadami przeprowadzania i dokumentowania szczepień
ochronnych. Aktywna postawa wobec zagrożeń zawodowych w zakresie
zakażeń wirusami HBV/HBC i HIV.
ZAO – zaliczenie testowe
1. Epidemiologia chorób zakaźnych w Polsce, podstawowe akty
prawne.
2. Szczepienia ochronne.
3. Epidemiologia i profilaktyka chorób przenoszonych
pokarmową i krwiopochodną Zakażenia szpitalne.
drogą
4. Borelioza i choroby przenoszone przez kleszcze – możliwe
działania profilaktyczne.
5. Profilaktyka zakażeń zawodowych Postępowanie po ekspozycji
zawodowej.
Metody dydaktyczne
Literatura
Wykłady informacyjne z zastosowaniem różnych form przekazu i
obrazowania
Literatura podstawowa:
4. „Choroby zakaźne w zarysie”, red. A.Boroń-Kaczmarska, PAM
2004.
5. „Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób
zakaźnych: podręcznik dla studentów nauk medycznych i
pielęgniarskich studiów licencjackich”, red. L.Jabłoński, Czelej
2002.
6. „Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i
profilaktyka”- red. W. Magdzik, D.Naruszewicz-Lesiuk,
A.Zieliński, α-medica press 2007
Literatura uzupełniająca:
2. „Choroby zakaźne i pasożytnicze” – red. Z. Dziubek, PZWL wyd. IV,
2010
Download