Choroby zakazne 2016-17 - Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony

advertisement
Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia
Nazwa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Nazwa przedmiotu
Język wykładowy
Rodzaj modułu
Rok studiów
Semestr studiów
Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia
Ratownictwo medyczne
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne/niestacjonarne
Choroby zakaźne
polski
Moduł 4 przedmiotów do wyboru I
trzeci
piąty
Punkty ECTS
3
Liczba godzin
75 (20 w., 40 ćw., 15 p.w.)
Przedmioty
biologia z mikrobiologią, choroby wewnętrzne, patofizjologia, fizjologia, higiena
wprowadzające
i epidemiologia.
Założenia i cele kształcenia:
Wykłady:
Zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie epidemiologii, rozpoznawania oraz profilaktyki chorób
zakaźnych i pasożytniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń wirusami hepatotropowymi,
zakażeń HIV, neuroinfekcji, chorób tropikalnych, odzwierzęcych.
Ćwiczenia:
Utrwalenie wiadomości zdobytych podczas wykładów. Student powinien rozpoznawać choroby o
etiologii zakaźnej, znać ich etiopatogenezę, objawy oraz diagnostykę.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Efekty: W_01 – W_07 oraz U_ 01 – U_04 będą sprawdzane na zaliczeniach pisemnych, testowych,
w trakcie ćwiczeń na podstawie aktywności i zaangażowania studenta, ocenę prezentacji
Efekty : K_01 - K_03 będą sprawdzane w trakcie ćwiczeń podczas dyskusji i sposobu rozwiązania
problemów
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę
ćwiczenia: warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie materiału zaprezentowanego na ćwiczeniach,
uzupełnionego wiedzą z literatury oraz oceny z prezentacji multimedialnych, aktywność oceniana na
bieżąco.
Wykłady:
Zaliczenie pisemne z zakresu przekazanych treści, uzupełnionych wiedzą z literatury i obecność na
zajęciach.
Elementy składowe oceny: Ocena końcowa jest średnią oceny z ćwiczeń i wykładów
Treści programowe :
wykłady;
1.Choroby zakaźne we współczesnym świecie
2. Epidemiologia chorób zakaźnych w Polsce, podstawowe akty prawne.
3. Zasady rozpoznawania chorób zakaźnych w tym u dzieci
4. Zagrożenie nowymi i nawracającymi patogenami. Bioterroryzm
5. Zakażenia szpitalne (zakładowe)
6. Bakteriemie, posocznica, wstrząs septyczny
7. Zakażenia przenoszone drogą krwi
8. Choroby narządów i układów; OUN, zmiany skórne w chorobach zakaźnych
9. Choroby zakaźne przewodu pokarmowego
10. Choroby tropikalne
11. Diagnostyka chorób zakaźnych, rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w
diagnostyce laboratoryjnej
12. Profilaktyka chorób zakaźnych – aktualne zasady postępowania (surowice, szczepionki).
13. Problematyka narażenia zawodowego na zakażenia
ćwiczenia:
1. Mechanizmy odporności oraz podstawy immunoprofilaktyki w chorobach zakaźnych
2. Epidemiczne choroby wirusowe człowieka z uwzględnieniem grypy
3. Choroby bakteryjne u człowieka
4. Choroby grzybicze u człowieka.
5. Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych
6. Bakteryjne i wirusowe choroby układu nerwowego
7. Zakażenia HIV, objawy i diagnostyka w nabytym niedoborze odporności AIDS
8. Zasady i postępowanie profilaktyczne w wirusowym zapaleniu wątroby
9. Zakażenia układu nerwowego – diagnostyka
10. Choroby przenoszone przez kleszcze
11. Inwazyjna choroba meningokokowa
12. Choroby pasożytnicze i odzwierzęce.
13 Analiza przypadków klinicznych chorób.
Literatura podstawowa:
1. Choroby zakaźne i pasożytnicze, Dziubek Z., Wyd. Lekarskie PZWL 2010.
2. Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka; Magdzik W., NaruszewiczLesiuk D.,Zieliński A.,alfa-medica Press, 2007.
3. Zakażenia i zarażenia człowieka. Epidemiologia, zapobieganie i zwalczanie; Magdzik W.,
Naruszewicz-Lesiuk D., PZWL, Warszawa 2001.
Literatura uzupełniająca:
1. Choroby zakaźne i pasożytnicze t. 1 i 2 , Cianciara J., Juszczyk J., Wyd. Czalej 2012.
2. Immunologia, Gołąb J., Jakóbisiak M., PWN 2013.
3. Choroby zakaźne w zarysie, Boroń-Kaczmarska A., Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
2004.
Symbol
Symbol efektu
Efekty kształcenia
efektu
kierunkowego
WIEDZA
W_01
Zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych
K _ W01
chorób zakaźnych
K _ W19
W_02
Zna zasady diagnozowania, rozpoznania i objawy najczęściej
K _ W03
występujących chorób zakaźnych bakteryjnych, wirusowych,
pasożytniczych i grzybiczych, w tym zakażeniach pneumokokowych,
wirusowym zapaleniu wątroby, nabytym niedoborze odporności AIDS,
sepsie i zakażeniach szpitalnych.
W_03
Posiada znajomość zaburzeń w strukturach komórkowych, tkankowych,
K _ W01
narządowych i układowych wywołanych chorobą
K _ W04
W_05
Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach
klinicznych.
Ma wiedzę na temat profilaktyki chorób zakaźnych
W_06
Zna i rozumie przyczyny oraz metody zapobiegania chorób zakaźnych
K _ W18
K _ W19
W_ 07
Zna rodzaje materiałów biologicznych oraz ich sposoby pobierania do
K_ W04
W_04
K _ W18
badań
U_01
U_02
U_03
U_ 04
K_01
UMIEJĘTNOŚCI
Umie przeprowadzić wywiad z pacjentem dorosłym
Potrafi ocenić stan pacjenta w celu ustalenia postępowania
Umie przeprowadzić wstępną diagnostykę chorób zakaźnych u dzieci i
dorosłych
Zna zasady postępowania adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego
zagrożenia zdrowotnego/życia
Planuje postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenia przenoszone
drogą krwi
Planuje postępowanie profilaktyczne (np. szczepienia)
Potrafi ocenić stan pacjenta w celu ustalenia postępowania
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego
dokształcania się
K _ U03
K _ U07
K_ U33
K_ U33
K_ U01
K _K01
K _K02
K_02
Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i
przestrzegania zasad etyki zawodowej
K _K04
K _K09
K_03
Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym
K_ K04
Bilans nakładu pracy studenta w godzinach
Aktywność
Obciążenie studenta (godz.)
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i zaliczenia
Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
Wykonanie zadań domowych (prezentacji)
Udział w konsultacjach z przedmiotu
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
Nakład pracy studenta związany z zajęciami
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela
Nakład pracy studenta związany z pracą własną
20
40
5
4
4
2
75
3
60
Jednostka realizująca:
Data opracowania programu: 04. 03. 2016 r.
15
Osoby prowadzące: Dr Krystyna
Brzozowska-Przychodzeń
Program opracowała: Dr Krystyna
Brzozowska-Przychodzeń
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards