"Centrum Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych w

advertisement
•
OGOLNOPOLSKIPRlEGLĄDMEDYCZNY912014
•
RAPORT Z INWESTYC.JI
Centrum Diagnozowania
i Leczenia C Drób Zakaźnych
w WOJEWÓDZKIM
SPECJALISTYCZNYM SZPITALU IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi jest jedynym w województwie
specjalistycznym ośrodkiem zajmującym się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem chorób
zakaźnych. Placówka podjęła się przedsięwzięcia przebudowy funkcjonującej infrastruktury
i stworzenia nowoczesnego centrum leczenia chorób zakaźnych.
ANNA WllCZAK
rojekt pod
P
nazwą.Poprawa
stwa zdrowotnego
stanu bezpieczeń-
mieszkańców wojewódz-
twa łódzkiego poprzez utworzenie
na bazie
oddziałów zakaźnych Centrum Diagnozowania i Le-
informatyczne
I Przed budową
czenia Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. WI. Biegańskiego w Łodzi"
Szpital im. Biegańskiego w Łodzi jako jedyna w woje-
realizowany był w latach 2009-2014. Wsparcie finan-
tyką, diagnostyką oraz leczeniem chorób zakaźnych.
wództwiejednostka
referencyjna zajmuje się profilak-
sowe przedsięwzięcia zapewniły środki Europejskiego
Rocznie z usług medycznych lecznicy w zakresie ho-
Funduszu Rozwoju Regionalnego RPOWojewództwa
spitalizacji korzysta około 18 tysięcy pacjentów.
Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budżet województwa łódzkiego. Całkowita wartość projektu wyniosła
blisko 35 mln zl.
Najważniejszymi
założeniami
inwestycji
były
Przed rozpoczęciem
problemem
przedsięwzięcia
głównym
placówki był brak odpowiedniego
bezpieczenia epidemiologicznego
za-
w sytuacji ewen-
tualnego wystąpienia groźnej choroby zakaźnej lub
poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów z województwa i stworzenie systemu zapo-
ataku bioterrorystycznego.
biegania i szybkiego reagowania w przypadku zagro-
rzeniem groźnych chorób zakaźnych i zaraźliwych
żenia groźnymi chorobami
w specjalnych boksach. To dlatego w 2002 roku za-
bioterrorystycznym.
zakaźnymi czy atakiem
Efektem realizacji przedsięwzię-
cia było z kolei podniesienie
komfortu
pacjentów,
którzy są poddawani diagnostyce i hospitalizowani
na nowo przebudowanych
oddziałach zakaźnych.
Kadra łódzkiej placówki realizuje swoje zadania dzięki
dostępowi do technologii
medycznych o udowod-
nionej skuteczności i efektywności
- już na etapie
planowania założono bowiem wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną, wyposa-
56
zenie meblowe oraz oprogramowanie
wraz ze sprzętem komputerowym.
możliwości
całkowitej
W szpitalu nie było m.in.
izolacji pacjentów
z podej-
planowano uruchomienie w nim - na bazie istniejących oddziałów zakaźnych - Centrum Diagnozowania
i Leczenia Chorób Zakaźnych.
Przed rozpoczęciem inwestycji
oddziały zakaź-
ne w placówce zlokalizowane były w pawilonach
C. E, F,i dysponowały liczbą 128 łóżek dla dorosłych
oraz 37 dla dzieci. Dodatkowym argumentem przemawiającym za uruchomieniem
Centrum wraz z odcin-
kiem izolacyjnym była pawilonowa zabudowa szpitala,
RAPORT Z INWESTYC-JI •
OGOLNOPOL5KI
PRZEGLĄDMEDYCZNY912014
e
która umożliwia izolację oddziałów zakaźnych od pozostałych jednostek placówki.
rzne
vojelaknych.
~honyrn
o zawen!j lub
m.in.
)dejvych
u zaliejąvania
skaźnach
słych
emadcln-
)itala,
I Założenia
inwestycji
Przedsięwzięcie polegało na przebudowie wszystkich
istniejących oddziałów zakaźnychdla dorosłych i dzieci,
dostosowaniu pawilonu Fdo potrzeb pełnej i bezpiecznej izolacji pacjentów z grup wysokiego ryzykai chorych
(dzięki wydzieleniu części izolacyjnej na 4 stanowiska),
przychodni specjalistycznej, laboratorium, działu diagnostyki obrazowej oraz pomieszczeń punktu przyjęcia
materiału do dezynfekcji i sterylizacji, w celu uruchomienia na bazieistniejącej infrastruktury nowoczesnego
Centrum Diagnozowania i Leczenia Chorych Zakaźnie.
Najważniejszym elementem projektu jest izolatorium.
Przebudowane obiekty są w pełni dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych - mają windy,
odpowiednio przystosowane sanitariaty, a także sale
chorych i wejścia do pomieszczeń.
Zakupione zostały niezbędny sprzęt i aparatura
medyczna, meble medyczne oraz administracyjne
stanowiące nierozerwalny element całego projektu,
które uzupełniają zmodernizowaną infrastrukturę. Zakupienie oprogramowania komputerowego urnoźliwiło szybsze dokonywanie obiegu niezbędnych dokumentów i bieżące otrzymywanie wyników badań.
Poszczególne oddziały i komórki organizacyjne
obiektu zabezpieczone są systemami monitoringu
wizyjnego z kodami dostępu na dany oddział. Każ-
dy zaprojektowany oddział ma wyodrębnioną strefę administracyjną od części zabiegowej i łóżkowej
w celu eliminowania sytuacji przedostania się osoby
postronnej na część łóżkową. w której zlokalizowane
są aparatura, sprzęt medyczny i wyposażenie.
I Etapy prac
łzołatorium
Izolatorium powstało na bazie przebudowanego pawilonu F, w którym mieścił się Oddział Chorób Zakaźnych Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dorosłych.
Pracew ramach tej jednostki prowadzono od czerwca
2009 roku do kwietnia 2010 roku.
Izolatorium zapewnia pacjentom pełne bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne; jest to jedyne
miejsce w regionie łódzkim i jedno z niewielu w Polsce przygotowane do leczenia pacjentów chorych
na choroby szczególnie zakaźne i niebezpieczne.
Na oddziale powstały cztery specjalne sale izolacyjne wyposażone w aparaturę do intensywnej terapii.
Do każdej sali stworzono osobne wejście z zewnątrz
budynku. Przygotowano także cztery sale kwarantannowe - tam obserwacji poddawani są pacjenci, którzy
mieli kontakt z chorobami szczególnie niebezpiecznymi, ale jeszcze nie wystąpiły u nich objawy.
Zakaźna łzba Przyjęć
Przebudowa trwała od listopada 2009 r.do lutego 201 O r.
Centralna Zakaźna Izba Przyjęćskładasięz trzech części:I>
57
•
'.
OGOLNOPOLSKI PRZEGLĄoMEOYCZNY9I201
••
RAPORT Z INWESTYC.JI
~.
1>. centralnej rejestracji z poczekalnią i z sa-
W Izbie przyjęć zlokalizowany jest boks dla
IC
~
.
•
••••
{.
•.
'. ....
. ... ~.t. ".,
fł
Przeprowadzone prace obejmowały m.in.
nitariatami dla pacjentów,
pacjentów z podejrzeniem choroby zakaź-
roboty ogólnobudowlane,
właściwej izby przyjęć wraz z zespo-
nej, odizolowany od pozostałej części pomieszczeń.Do boksu tego wchodzi się przez
i wodno-kanalizacyjne,
lem gabinetu zabiegowego,
pokojem
lekarskim oraz lazienką dla pacjentów
system umywalkowo-fartuchowy
- w tej części znajdują się wózko-Ieżan-
waniem zasadbezpieczeństwa sanitamego.
z zacho-
w ramach montażu
elektryczne
a także prace
instalacji teletech-
nicznych, gazów medycznych, wentylacji
i klimatyzacji.
ki do tzw. szybkiej diagnostyki (pobyty
jednodniowe),
Oddziały zakaźne
Pawiłon H
pokojów przyjęć pacjentów do szpitala
W pawilonie
Prace w tej części szpitala objęły moder-
zaprojektowane w systemie ruchu postępowego.
Oddział Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
w pełni zmodernizowano
i Oddział Chorób Zakaźnych dla Dzieci.
nizację pomieszczeń punktu przyjęcia
materiału do dezynfekcji i sterylizacji
oraz zakup sprzętu do mycia, dezynfekcji
i sterylizacji szpitalnej.
W pawilonie H zlokalizowany jest punkt
przyjęcia materiału do dezynfekcji i sterylizacji - wydzielono część brudną (przeznaczoną do przyjmowania
przyjmowanego
i segregacji
materiału) oraz czystą
(przeznaczoną do wydawania sterylnego
i zdezynfekowanego
materiału).
Pawilon G i l
W pawilonie G znajduje się przychodnia
bi
specjalistyczna,
która została poddana
L - Dział Diagnostyki Laboratoryjnej oraz
tr
d
b
Zakład Diagnostyki Obrazowej. Zakupio-
k
no sprzęt medyczny - w tym m.in. tomo-
z
gruntownej
modernizacji, a w pawilonie
graf komputerowy,
Przeprowadzono
pomieszczeń
aparaty usg.
montaż i przebudowę
w celu ich dostosowania
do funkcjonowania
aparatu, wyposaże-
nie w meble medyczne i administracyjne,
wyposażenie informatyczne.
Realizacja projektu już teraz wpłynęła
na poprawę warunków bezpieczeństwa
zdrowotnego
ludności w województwie
łódzkim, w wyniku zapewnienia
odpo-
wiedniej infrastruktury ochrony zdrowia,
zgodnej z zasadami epidemiologicznymi. Oddziały są już oddane do użytku
i przyjmują pacjentów.
O
58
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards