II. Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa pomorskiego

advertisement
(-) Wojewoda Pomorski
Ryszard Stachurski
Zatwierdzam
Opracował
Władysław Ryszard Sulęta
Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
GDAŃSK 2012 r.
Spis treści:
WSTĘP ....................................................................................................................................... 4
I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić na
obszarze województwa pomorskiego oraz analiza ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi. ...................................................................................................................... 6
1. Potencjalne zagrożenia mogące wystąpić w województwie pomorskim ........................ 7
1.1 Zagrożenia epidemiologiczne ...................................................................................... 8
1.2 Zagrożenia chemiczne ................................................................................................ 10
1.3 Zagrożenia radiacyjne ................................................................................................ 10
1.4 Zagrożenia bioterrorystyczne ..................................................................................... 11
2. Możliwości zapobiegania powstawaniu zagrożeń i ograniczenie ich skutków. ............ 12
2.1 Zagrożenia epidemiologiczne .................................................................................... 12
2.2 Zagrożenia chemiczne ................................................................................................ 13
2.3 Zagrożenia radiacyjne ................................................................................................ 13
2.4 Zagrożenia związane z wybuchem pandemii grypy .................................................. 14
2.5 Inne potencjalne źródła zagrożeń ............................................................................... 14
3. Ocena ryzyka wystąpienia zagrożenia na terenie województwa pomorskiego ................ 15
4. Działania w sytuacjach kryzysowych............................................................................... 18
5. Procedury postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii. ..................... 19
6. Działania i rola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. .............................. 24
II. Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa pomorskiego zakładów opieki
zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do
leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie. ............................................................... 27
1. Zakłady Opieki zdrowotnej wyznaczone do walki z epidemią : ...................................... 27
1.1 Obiekty do leczenia osób chorych na chorobę zakaźną oraz przeznaczone do izolacji.
.......................................................................................................................................... 27
1.2 Wykaz obiektów przeznaczonych do kwarantanny (dane uzyskano z jednostek
samorządowych) ................................................................................................................ 30
1.3 Wykaz laboratoriów badających czynniki biologiczne ze wskazaniem stopnia ich
bezpieczeństwa na terenie województwa pomorskiego ................................................... 33
1.4 Liczba łóżek zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych na terenie województwa
pomorskiego ..................................................................................................................... 36
III. Imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia
publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi. ( Załącznik nr 1) ............................ 38
Załącznik nr 2 ....................................................................................................................... 42
Działania służb na wypadek wystąpienia epidemii lub pandemii grypy i jej szczególnie
groźnych odmian .................................................................................................................. 38
Załącznik nr 3 ....................................................................................................................... 40
Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek
zagrożeń. .............................................................................................................................. 40
Załącznik nr 4 ....................................................................................................................... 41
Koncepcja zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w kontekście działalności
Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ............................................................ 41
Niniejszy „Plan” opracowano na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570).
Procedura
Reagowania
Kryzysowego
w
czasie
wystąpienia
zagrożenia
epidemicznego i epidemii znajduje się w „Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego”
oraz w Aneksie Funkcjonalnym, który tworzy integralną część powyższego Planu.
Szczegółowe procedury działania w czasie zagrożenia epidemicznego lub
epidemii zawarte są w Standardowych Procedurach Operacyjnych Nr 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
które są zamieszczone w „Katalogu Procedur” w części „Załączniki Funkcjonalne”.
2
Karta uzgodnień
Lp.
Instytucja
Data
Pieczątka i podpis
Uwagi
3
WSTĘP
Wojewódzki Plan Działania na wypadek wystąpienia epidemii został opracowany na
podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) oraz danych i informacji
uzyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych i innych
dysponentów obiektów użyteczności publicznej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Gdańsku.
Informacje ujęte w planie dotyczą oceny ryzyka zagrożenia zachorowaniem na
poszczególne choroby zakaźne. Plan zawiera analizę zapotrzebowania na łóżka szpitalne dla
chorych w przypadku wystąpienia epidemii oraz dane dotyczące posiadanych zasobów łóżek
szpitalnych i miejsc w budynkach użyteczności publicznej, przeznaczonych do izolacji,
leczenia lub poddawania kwarantannie.
Zebrane w dokumencie informacje mają na celu:

zwiększenie możliwości działań reagowania kryzysowego w momencie wystąpienia
zagrożenia,

zidentyfikowanie
zagrożeń
możliwych
do
przewidzenia
oraz
zastosowanie
odpowiednich działań interwencyjnych,

stworzenie możliwości szybkiego rozpoznawania wirusa pandemicznego oraz
zachorowań wywołanych przez tego wirusa,

opóźnienie i ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii w przypadku jej wystąpienia
oraz zminimalizowanie jej skutków,

stworzenie warunków do leczenia i opieki nad dużą liczbą chorych, zwłaszcza
w przypadku powikłań,

optymalizację wykorzystania posiadanych sił i środków,

zapewnienie
sprawności
współdziałania
wszystkich
służb
niezbędnych
w funkcjonowaniu państwa oraz określenie zadań dla poszczególnych jednostek
i służb,

ograniczenie zachorowalności i śmiertelności, związanych z zakażeniem wirusem
pandemicznym,

ograniczenie wpływu pandemii na system opieki zdrowotnej,

ograniczenie innych trudnych do przewidzenia strat.
4
Zgodnie z zapisami ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, użyte w planie określenia oznaczają:

choroby zakaźne – choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki
chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią
zagrożenie dla zdrowia publicznego,

epidemia – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę
zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie
zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas nie występujących,

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo
osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia
przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby,

kwarantanna- odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych,

zakażenie – wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika
chorobotwórczego.

pandemia - epidemia choroby zakaźnej w różnych środowiskach, na dużym obszarze
– różnych kontynentach w tym samym czasie.

stan epidemii -
sytuację wymagającą podjęcia określonych w aktach prawnych
działań w związku z wystąpieniem epidemii w celu zminimalizowania jej skutków.

stan zagrożenia epidemicznego - stan wysokiego prawdopodobieństwa powstania
epidemii lub zawleczenia choroby zakaźnej wymagający podjęcia określonych działań
w celu zapobieżenia epidemii lub zminimalizowania jej skutków.
5
I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia lub
zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa
pomorskiego oraz analiza ryzyka wystąpienia zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi.
Województwo pomorskie położone jest na północy kraju, nad Morzem Bałtyckim.
Graniczy z województwami: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim
i zachodniopomorskim oraz Rosją. Jego obszar wynosi 18,293 km2, co stanowi 5,9%
powierzchni Polski. Obejmuje swoim zasięgiem trzy zróżnicowane jednostki geograficzne:
Pobrzeże
Południowobałtyckie,
Pojezierze
Pomorskie
i
Żuławy.
Pod
względem
administracyjnym dzieli się na:
 20 powiatów (4 grodzkie i 16 ziemskich),
 123 gminy (25 miejskich, 17 miejsko-wiejskich, 81 wiejskich),
 1.532 sołectwa,
 2.994 miejscowości wiejskich.
Miastami na prawach powiatu są: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot.
Ludność:
 obszar województwa zamieszkuje: ok. 2,2 tys. osób (ponad 5% ogółu ludności kraju,
8 miejsce w kraju),
 gęstość zaludnienia wynosi 120 osób na km2 (6 miejsce w kraju),
 w miastach zamieszkuje 1.500,5 tys. ludzi (4 miejsce w kraju),
 na wsi 688,3 tys.
Zasoby wodne:
 ogólna długość rzek i kanałów województwa wynosi 5.608,7 km,
 wały przeciwpowodziowe mają długość 649,9 km, w tym obwałowania rzeki Wisły
obejmują 146,7 km,
 obszar chroniony wałami wynosi 140.944 ha,
 na rzekach i kanałach znajdują się 103 budowle piętrzące wodę, z czego 6 to wrota
przeciwsztormowe i przeciwpowodziowe oraz 97 jazów,
 w zasobach województwa znajduje się 96 stacji pomp odwadniających,
 powierzchnia obszaru odwadnianego wynosi 113.128 ha,
 w województwie znajdują się dwie zapory: na zbiorniku wodnym Rafinerii Gdańskiej na
Żuławach oraz na górnym zbiorniku Elektrowni Wodnej w Żarnowcu.
6
Województwo pomorskie, ze względu na swoją lokalizację i dogodne połączenia
drogą powietrzną, lądową i morską z resztą świata, stanowi ważne centrum handlu.
W Gdańsku znajduje się międzynarodowy port lotniczy Rębiechowo – oddalony 16 km od
centrum miasta oraz cztery największe porty: w Gdańsku i Gdyni (porty handlowe) Łebie
i Ustce (porty rybackie). Zarówno z Gdańska jak i Gdyni utrzymywane są stałe połączenia
promowe z krajami nadbałtyckimi.
Województwo leży w korytarzu transportowym północ-południe o znaczeniu
europejskim. Pomorski system transportowy został włączony w VI kreteński korytarz
transportowy i objęty jest strefą rozwojową TEM/TER. W środkowej części województwa
występuje stosunkowo gęsta sieć dróg i linii kolejowych.
Województwo posiada ogółem 18.850 km dróg w tym:
 828 km dróg krajowych,
 1.749 km dróg wojewódzkich,
 6.292 powiatowych (w tym o nawierzchni twardej 86,6%),
 9.966 gminnych (w tym o nawierzchni twardej 29,4%).
Stolicą województwa jest Gdańsk, który jest jednym z najatrakcyjniejszych miast Polski
pod względem turystycznym oraz miejscem aktywnego wypoczynku turystów i jego
mieszkańców. Niezwykłość Gdańska powoduje, że jest on coraz liczniej odwiedzany przez
turystów z kraju i zza granicy, a także jest miejscem spotkań wielu osobistości życia
politycznego, gospodarczego i kulturalnego świata.
Przygraniczne, nadmorskie położenie, wysoczyzny, pojezierza, duże kompleksy leśne
i tereny depresyjne oraz zakłady wykorzystujące w procesach technologicznych
niebezpieczne substancje chemiczne, a także zmienne warunki klimatyczne sprzyjają
powstawaniu wszystkich możliwych na tej szerokości geograficznej zagrożeń, katastrof,
awarii i klęsk żywiołowych.
Te uwarunkowania stwarzają duże możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego, ale
tez i możliwości przemieszczania zakażeń.
1. Potencjalne zagrożenia
pomorskim
mogące wystąpić
w województwie
Potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić w województwie pomorskim wiążą się
głównie
z
zagrożeniami
epidemiologicznymi,
chemicznymi,
radiacyjnymi
i bioterrorystycznymi.
7
1.1 Zagrożenia epidemiologiczne
Związane są z występowaniem czynników chorobotwórczych, powodujących choroby
zakaźne oraz w wyniku powrotów epidemii chorób.
a) Rodzaje zagrożeń epidemiologicznych:

zachorowania ludności na choroby wywołane przez bakteryjne, wirusowe,
i prionowe czynniki etiologiczne chorób zakaźnych;

zatrucia pokarmowe ludności wywołane przez bakteryjne i wirusowe czynniki
etiologiczne;

zachorowanie ludności na choroby wywołane przez bakteryjne i wirusowe
czynniki etiologiczne powodujące skażenie wody, gleby i powietrza.
b) Następstwa zagrożeń epidemiologicznych

epidemie chorób zakaźnych ( o etiologii bakteryjnej, wirusowej, prionowej):
- bakteryjne czynniki etiologiczne – szczególnie: laseczka wąglika, prątek
gruźlicy,
maczugowiec
błonicy,
pałeczka
krztuśca,
pałeczka
legioneli,
przecinkowiec cholery, czynniki etiologiczne bakteryjnego zapalenia opon
mózgowo – rdzeniowych, krętek borelli, pałeczka dżumy,
- wirusowe czynniki etiologiczne – szczególnie: wirus ospy prawdziwej, wirus
zapalenia wątroby typu C, wirus HIV, wirus wścieklizny, wirus grypy, wirus
gorączek krwotocznych: żółtej gorączki, Hantaan, Q, Ebola, Marburg, Lassa,
- prionowe czynniki etiologiczne: choroba Creutzfelda – Jakoba;

epidemie
chorób
wywołanych
drobnoustrojami
chorobotwórczymi
drobnoustrojami
chorobotwórczymi
powodującymi zatrucia pokarmowe;

epidemie
chorób
wywołanych
powodującymi skażenie wody, gleby, powietrza, szczególnie: dżumy, cholery,
czerwonki bakteryjnej, duru brzusznego, krwotocznego zapalenia jelit, krztuśca
błonicy, zakażenie tężcem. Epidemie te mogą rozwinąć się w wyniku skażenia
wody pitnej w ujęciach wodnych, kąpieliskach morskich i śródlądowych, w wyniku
skażenia artykułów rolno – spożywczych (na obszarach popowodziowych), zalaniu
oczyszczalni ścieków i przepompowni wodnych, zalaniu cmentarzy oraz w wyniku
skażenia budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
c) Przyczyny powstawania zagrożeń epidemiologicznych:

klęski żywiołowe (powodzie, wichury, podniesienie się poziomu morza
i zalanie obszarów nadmorskich, pożary);
8

katastrofy komunikacyjne;

niewłaściwe zabezpieczanie biologicznych odpadów niebezpiecznych;

nieprzestrzeganie programu szczepień ochronnych wśród dzieci i osób z grup
ryzyka;

nieświadomość i zaniedbanie ze strony osób chorych zakaźnie oraz nosicieli
chorób zakaźnych;

bagatelizowanie
przez
turystów
zasad
ochrony
przed
zagrożeniami;
epidemiologicznymi podczas podróży zagranicznych;

awarie instalacji sanitarnych spowodowane błędami ludzkimi oraz powstające
z przyczyn niezależnych od człowieka;

zaniedbanie służb komunalnych odpowiedzialnych za utrzymanie właściwego
stanu sanitarnego;

zaniedbania służb medycznych odpowiedzialnych za zabezpieczenie opieki
medycznej;

bliskie sąsiedztwo z obszarami o wysokim zagrożeniu epidemiologicznym
( Rosja);

porty morskie i port lotniczy, przez które mogą przedostać się
na teren
województwa pomorskiego czynniki etiologiczne chorób zakaźnych z obszarów
o wysokim zagrożeniu epidemiologicznym
Sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych na terenie województwa
pomorskiego można uznać za stabilną. Natomiast potencjalne zagrożenia dla życia lub
zdrowia o charakterze epidemicznym, związane są głównie ze wzmożonym ruchem
turystycznym i możliwością „zaimportowania” niebezpiecznej choroby zakaźnej, wybuchem
pandemii
grypy,
skażeniami
wody
w
wodociągach
publicznych
i
działaniami
bioterrorystycznymi.
Zakażeniami pochodzącymi z żywności szczególnie narażone są osoby korzystające
z punktów żywienia zbiorowego np. stołówek, barów i restauracji oraz wielko powierzchniowych sklepów spożywczych.
Potencjalnym ogniskiem zakażeń epidemiologicznych mogą być również placówki
ochrony zdrowia. Drobnoustroje występujące w tych placówkach, cechuje zwiększona
zjadliwość i lekooporność. Zakażenia szpitalne są dużym problemem i często mają poważne
następstwa.
9
1.2 Zagrożenia chemiczne - zatrucia ludności wywołane niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi takimi jak:
 związki nieorganiczne;

związki organiczne;

związki
pochodzenia
biologicznego
(toksyny
bakteryjne,
toksyny
pochodzenia zwierzęcego, toksyny pochodzenia roślinnego)
a) Następstwa zagrożeń chemicznych
Skażenie wody, gleby i powietrza może nastąpić w wyniku przedostania się
niebezpiecznych substancji chemicznych do powietrza atmosferycznego, ujęć wody pitnej,
wód morskich śródlądowych, w wyniku skażenia artykułów rolno – spożywczych,
rozprzestrzeniania się ww. substancji z wodą popowodziową.
b)Przyczyny powstawania zagrożeń chemicznych:

klęski żywiołowe ( powodzie, wichury, pożary);

katastrofy komunikacyjne;

niewłaściwe zabezpieczenie odpadów chemicznie niebezpiecznych;

awarie instalacji przemysłowych spowodowane błędami ludzkimi oraz
powstające z przyczyn niezależnych od człowieka;

zaniedbanie wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych za właściwą
gospodarkę niebezpiecznymi odpadami chemicznymi;

niewłaściwe
zabezpieczenie
miejsc
przechowywania
niebezpiecznych
substancji chemicznych;

niekompetencja
osób
pracujących
z
niebezpiecznymi
substancjami
chemicznymi;

działalność terrorystyczna.
1.3 Zagrożenia radiacyjne
Napromieniowanie i skażenie substancjami promieniotwórczymi ludności i środowiska.
a) Następstwa zagrożeń radiacyjnych
 choroba popromienna u ludzi eksponowanych na wysokie dawki promieniowania
jonizującego;
 skażenie wody, gleby, powietrza, które może wystąpić w wyniku przedostania się
substancji promieniotwórczych do powietrza atmosferycznego, ujęć wody pitnej, wód
morskich i śródlądowych, w wyniku skażenia artykułów rolno – spożywczych,
rozprzestrzeniania się ww. substancji z wodą popowodziową;
10
 skażenie promieniotwórcze obiektów, w których doszło do awarii źródła
promieniowania jonizującego.
b) Przyczyny powstawania zagrożeń radiacyjnych

awarie elektrowni atomowych w sąsiednich państwach,

katastrofy
komunikacyjne
powstałe
podczas
transportu
materiałów
promieniotwórczych,

niewłaściwe zabezpieczenie materiałów promieniotwórczych;

zaniedbanie wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych za właściwą gospodarkę
niebezpiecznymi odpadami promieniotwórczymi;

niewłaściwe
zabezpieczenie
miejsc
przechowywania
otwartych
źródeł
promieniowania jonizującego;

awarie otwartych źródeł promieniowania jonizującego spowodowane błędami
ludzkimi oraz powstające z przyczyn niezależnych od człowieka;

niekompetencja osób pracujących przy źródłach promieniowania jonizującego.
1.4 Zagrożenia bioterrorystyczne
a) Rodzaje zagrożeń bioterrorystycznych
 zachorowania ludności na choroby wywołane przez bakteryjne i wirusowe czynniki
etiologiczne chorób wysoko zakaźnych (czynniki te mogą być genetycznie
zmodyfikowane);
 zachorowania ludności na choroby wywołane przez toksyny bakteryjne roślinne lub
zwierzęce;
 zatrucia pokarmowe ludności wywołane przez bakteryjne i wirusowe czynniki
etiologiczne;
 skażenie wody, gleby i powietrza wywołane przez bakteryjne i wirusowe czynniki
etiologiczne lub toksyny pochodzenia biologicznego;
 poczucie
zagrożenia
wśród
ludności,
panika,
zmęczenie
psychiczne
służb
odpowiedzialnych za zwalczanie bioterroryzmu
b) Następstwa zagrożeń bioterrorystycznych
 epidemie chorób zakaźnych o etiologii bakteryjnej
i wirusowej oraz zakażenia
wywołane przez toksyny pochodzenia biologicznego
- bakteryjne czynniki etiologiczne
- wirusowe czynniki etiologiczne
- toksyny bakteryjne
11
- toksyny pochodzenia zwierzęcego
- toksyny pochodzenia roślinnego
 epidemie chorób wywołanych drobnoustrojami chorobotwórczymi powodującymi
skażenia wody, gleby, powietrza, szczególnie: dżumy, cholery, czerwonki bakteryjnej,
duru brzusznego, krwotocznego zapalenia jelit, krztuśca, błonicy, legionelozy, ospy
prawdziwej,
które
mogą
rozwinąć
się
w
wyniku
skażenia
wody pitnej
w ujęciach wodnych, wód morskich i śródlądowych oraz w wyniku skażenia
artykułów rolno – spożywczych;
 dezorganizacja podejmowanych działań wśród służb zwalczających bioterroryzm;
 przeczulenie
lub
brak
reakcji
społecznej
na
przedłużające
się
działania
bioterrorystyczne.
2. Możliwości zapobiegania powstawaniu zagrożeń i ograniczenie ich
skutków.
2.1 Zagrożenia epidemiologiczne
 monitorowanie zagrożeń epidemiologicznych umożliwiające podjęcie określonych
działań w celu zapobieżenia epidemii lub zminimalizowania jej skutków;
 właściwe zabezpieczanie odpadów biologicznie niebezpiecznych;
 ścisłe przestrzeganie programu szczepień ochronnych, szczególnie wśród dzieci i osób
z grup ryzyka;
 podnoszenie świadomości wśród osób chorych zakaźnie oraz nosicieli chorób
zakaźnych;
 podnoszenie świadomości wśród turystów w zakresie ochrony przez zagrożeniami
epidemiologicznymi podczas podróży zagranicznych;
 wprowadzenie programów szkoleń dla osób zatrudnionych na ujęciach wodnych,
w oczyszczalniach ścieków, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody, w celu
zapobieżenia awariom instalacji sanitarnych;
 prowadzenie przez odpowiednie służby okresowych kontroli na wysypiskach śmieci;
 eliminowanie zaniedbań ze strony służb komunalnych oraz użytkowników
nieruchomości odpowiedzialnych za utrzymanie właściwego stanu sanitarnego;
 eliminowanie zaniedbań ze strony służb medycznych odpowiedzialnych za
zabezpieczenie opieki medycznej w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej,
zakażenia, przeprowadzania szczepień ochronnych;
12
 uszczelnienie przejść granicznych w portach, właściwa dezynfekcja, dezynsekcja
i deratyzacja środków transportowych.
2.2 Zagrożenia chemiczne
 monitorowanie stanu pogody oraz wód, umożliwiające podjęcie określonych działań
w celu
zapobieżenia wystąpienia zagrożenia niebezpiecznymi
substancjami
chemicznymi lub zminimalizowania jego skutków;
 monitorowanie dróg komunikacyjnych w celu zapobieżenia wystąpienia zagrożenia
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi lub zminimalizowania jego skutków;
 właściwe zabezpieczanie chemicznie niebezpiecznych odpadów;
 wprowadzenie programów szkoleń dla osób pracujących z niebezpiecznymi
substancjami chemicznymi;
 prowadzenie okresowych kontroli
przez
odpowiednie służby w
zakładach
przemysłowych stosujących w procesach technologicznych niebezpieczne substancje
chemiczne;
 eliminowanie zaniedbań ze strony wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych za
właściwą gospodarkę niebezpiecznymi odpadami chemicznymi;
 właściwe zabezpieczenie miejsc przechowywania niebezpiecznych substancji
chemicznych.
2.3 Zagrożenia radiacyjne
 monitorowanie środowiska w zakresie pomiaru mocy dawki promieniowania
w powietrzu, umożliwiające podjęcie określonych działań w celu zapobieżenia
wystąpienia wypadku radiacyjnego lub zminimalizowania jego skutków;
 monitorowanie dróg komunikacyjnych w celu zapobieżenia wystąpienia wypadku
radiacyjnego lub zminimalizowanie jego skutków;
 właściwe zabezpieczanie odpadów promieniotwórczych;
 wprowadzenie programów szkoleń dla osób pracujących ze źródłami promieniowania;
 prowadzenie okresowych kontroli w zakładach pracy stosujących otwarte źródła
promieniowania;
 eliminowanie zaniedbań ze strony wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych za
właściwą gospodarkę odpadami promieniotwórczymi;
 właściwe zabezpieczenie miejsc przechowywania otwartych źródeł promieniowania.
13
2.4 Zagrożenia związane z wybuchem pandemii grypy
Grypa i schorzenia grypopochodne w okresie epidemicznego nasilenia stanowią
problem zdrowotny i ekonomiczny. Zachorowania notowane są w każdej szerokości
geograficznej i w każdej grupie wiekowej. Jest to groźna choroba zakaźna układu
oddechowego, wywołana zakażeniem wirusa grypy. Przenosi się pomiędzy ludźmi drogą
kropelkową (np. podczas kichania). Największa ilość zachorowań występuje podczas
sezonowych epidemii, powodując ostre objawy, uniemożliwiając prace osobom czynnym
zawodowo. Występują 3 typy wirusa grypy: A,B i C. Dwa pierwsze są przyczyną ciężkich
zachorowań, które mogą osiągać rozmiary epidemii, natomiast typ C powoduje zachorowania
o lżejszym przebiegu i nie wywołuje epidemii.
Państwowa Inspekcja Sanitarna od kilku lat prowadzi nadzór epidemiologiczny
i wirusologiczny nad grypą w systemie Sentinel w okresach sezonowych
zwyżek
zachorowań (sezon epidemiologiczny obejmuje okres pomiędzy październikiem i kwietniem)
2.5 Inne potencjalne źródła zagrożeń
W ostatnich dziesięcioleciach doszło do znacznej poprawy sytuacji epidemiologicznej
w zakresie chorób zakaźnych na świecie, w tym także w Polsce.
W okresie międzywojennym choroby zakaźne stanowiły w Polsce główną przyczynę
zgonów powodując 20% śmiertelność, obecnie odsetek ten zmniejszył się poniżej 1%.
Powszechna opinia o dobiegającej końca erze chorób zakaźnych uśpiła czujność wielu
ekspertów i decydentów.
W ostatnich latach pojawiło się na świecie co najmniej 30 nowych chorób zakaźnych,
w większości chorób odzwierzęcych o wysokim stopniu zakaźności i wysokiej śmiertelności.
Są to między innymi gorączki krwotoczne: Lassa, Marburg, Ebola, zakażenia HIV
i zachorowania na AIDS, choroby prionowe ( w tym BSE), legionelloza i inne.
Część chorób zakaźnych po okresie zacisza epidemicznego ponownie ujawniło swoją
aktywność np. gruźlica, malaria, gorączka denga, gorączka Q.
Na terenie województwa mogą wystąpić także na mniejszą skalę inne zakażenia
u ludzi i zwierząt o charakterze masowym mające znamiona epidemii. Spowodowane mogą
być rozprzestrzenianiem się w atmosferze drobnoustrojów i bakterii, które znalazły się tam
przypadkowo lub w wyniku świadomego działania ludzi.
Zakażeniami żywności szczególnie narażone są osoby korzystające z punktów
żywienia zbiorowego np. stołówek, barów i restauracji oraz wielko powierzchniowych
sklepów spożywczych.
14
3. Ocena ryzyka wystąpienia zagrożenia na terenie województwa pomorskiego
Lp.
1.
2.
Nazwa ryzyka
Opis ryzyka
Ognisko/ogniska
Zachorowań przebiegających z
objawami nieżytu żołądkowo –
jelitowego. Skażenie żywności.
Skażenie wody
przyczyny: skażenie żywności,
skażenie wody, chory – jako
źródło infekcji wirusowej
przenoszonej droga kropelkową
Salmonellozy – zapadalność:
w 2011 r. – 28.74
w 2010 r. – 31.45
Wirusowe zakażenia jelitowe –
zapadalność:
w 2011 r. – 141.05
w 2010 r. – 103.01
Zachorowania na choroby
przenoszone drogą kropelkową
(przede wszystkim grypa, choroba
meningokokowi, choroby wywołane
przez Streptococcus pneumoniae.
przyczyny: choroby jako źródło
infekcji przenoszonej drogą
kropelkową; choroba
meningokokowi – zapadalność
w 2011 r. -1.47
w 2010 r. -1.16
Streptococcus pneumoniae –
zapadalność:
w 2011 r. – 1.42
w 2010 r. – 2.06
grypa i podejrzenia grypy
zapadalność:
w 2011 r. – 2242.72
w 2010 r. – 1027.60
Wpływ/ prawdopodobieństwo (duży, średni,
mały/wysokie, średnie, niskie)
Wpływ
Prawdopodobieństwo
średni
duże
niski
duże
Priorytet
wysoki
niski
15
3.
Podejrzenie/ rozpoznanie choroby
wysokozakaźnej, choroby
zawleczone z rejonu endemicznego
występowania (np. błonica, odra)
przyczyny: zawleczenie do Polski
choroby zdarzenie: zachorowanie
na chorobę wysokozakaźną /
chorobę nie występującą na terenie
Polski
duży
niskie
średni
4.
Masowe zdarzenie o charakterze przyczyna: celowe rozpylenie
bioterrorystycznym – biologiczne materiału potencjalne
skażenie powietrza
bioniebezpiecznego
skutek: masowe zachorowania
ludności
duży
niskie
średni
5.
Zdarzenie o charakterze
bioterrorystycznym z niewielką
liczbą narażonych, np. przesyłka z
proszkiem
przyczyna: celowe rozsypanie
proszku
skutek: zachorowania ludności
duży
niskie
średni
6.
Porzucenie materiałów potencjalnie
zakaźnych (np. igły, strzykawki),
zakażenia jatrogenne w placówkach
służby zdrowia, brak skutecznej
aseptyki w gabinetach
kosmetycznych, salonach tatuażu, itp.
przyczyna: przyjmowanie
narkotyków droga dożylną,
możliwość zakażenia poprzez
przerwanie ciągłości tkanek
WZW B- zapadalność
w 2011 r. -3.12
w 2010 r. 2.82
WZW C – zapadalność
w 2011 r. – 4.15
w 2010 r. - 3.44
niski
średnie
niski
7.
Choroby przenoszone drogą płciową
przyczyna: zwiększona ilość osób
o ryzykownych zachowaniach
seksualnych, dostęp do środków
średni
średnie
średni
16
psychoaktywnych; w 2011 r.
zarejestrowano ogółem 45
przypadków zachorowań na
choroby przenoszone drogą
płciową, natomiast w 2010 r. – 42
przypadki zachorowań. W 2011 r.
zakażenie wirusem HIV wykryto
na terenie województwa
pomorskiego u 96 osób
w porównaniu do 31 w 2010 r.
8.
Przypadki zatruć środkami
psychoaktywnymi, w tym
dopalaczami i alkoholem
Przyczyna; dostęp do środków
psychoaktywnych w tym alkoholu,
substancji zastępczych (dopalaczy)
średni
wysoki
wysoki
17
4. Działania w sytuacjach kryzysowych.
W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej wywołanej, między innymi,
wystąpieniem epidemii lub zagrożeniem bioterroryzmem, w tym w szczególności użyciem
wysoce niebezpiecznych patogenów, działania służb sanitarnych województwa są ściśle
skoordynowane z funkcjonowaniem pozostałych uczestników wojewódzkiego systemu
reagowania kryzysowego. Bieżąca wymiana informacji prowadzona jest za pośrednictwem
centrów zarządzania kryzysowego poszczególnych szczebli administracji samorządowej,
a w szczególności poprzez całodobowy dyżur w Wojewódzkim Centrum Zarządzania
Kryzysowego,
Lekarzy
Koordynatorów
Ratownictwa
Medycznego.
Zgodnie
z obowiązującym w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego, Pomorski Państwowy
Inspektor Sanitarny pełni funkcję wiodącą „W” w realizacji zadań w zakresie ochrony
przeciwpandemicznej i bioterroryzmu. Funkcja wiodąca dotyczy współdziałania wszystkich
instytucji i organizacji na terenie województwa pomorskiego, które w swoich dokumentach
planistycznych zobowiązane są do posiadania i stosowania niezbędnych procedur w zakresie
systemu ochrony ludności, w poszczególnych etapach działania tj:

zgłaszania przypadków i sposób przekazywania informacji dotyczących zagrożeń,

koordynacja działań na poszczególnych szczeblach zarządzania,

podejmowanie decyzji administracyjnych, postępowanie z chorymi lub mającymi
styczność ze źródłami zakażeń (transport, hospitalizacja, diagnozowanie),

postępowanie z materiałem zakaźnym (transport pobranych próbek materiału
zakaźnego, przeprowadzanie zabiegów dezynfekcyjnych, dezynfekcja powierzchni,
utylizacja materiału zakaźnego i adresy kontaktowe wyspecjalizowanych laboratoriów
mikrobiologicznych),

zadania służb sanitarnych w miejscu zdarzenia polegające na monitorowaniu sytuacji,
przeprowadzaniu
dochodzenia
epidemiologicznego
i
podejmowaniu
działań
zapobiegawczych,

stosowanie środków ochrony osobistej (dobór rodzaju zabezpieczenia i egzekwowanie
ich posiadania),

określanie potrzeb w zakresie dodatkowego zatrudniania oraz zabezpieczenie środków
finansowych na potrzeby podjętych działań.
Obowiązujące ustalenia zawarte w dokumentach planistycznych są na bieżąco
aktualizowane przez wszystkich uczestników systemu ochrony ludności na terenie
województwa pomorskiego.
18
5. Procedury postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego
i epidemii.
Przedsięwzięcia
Wykonawcy
Monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego
W celu monitorowania sytuacji epidemicznej - lekarze podstawowej opieki medycznej
chorób zakaźnych oraz zapewnienia systemu -laboratoria
wykonujące
badania
wczesnego powiadamiania o zagrożeniu
serologiczne i molekularne,
epidemicznym funkcjonuje sieć nadzoru
- Państwowy Powiatowy i Wojewódzki
epidemicznego i kontroli chorób zakaźnych
Inspektor Sanitarny
w kraju
Bilans i tryb uruchamiania sił i środków
- warunki izolacji lub kwarantanny
(pomieszczenia, wyposażenia oraz osoby)
wyznaczane doraźnie przez Wojewodę,
- środki zabezpieczające będące
w dyspozycji inspekcji Sanitarnej, pogotowia
ratunkowego i WCZK,
- miejsca hospitalizacji – według świadczeń
kontraktowych przez NFZ,
- wydzielone siły i środki Sił Zbrojnych RP –
na wniosek Wojewody,
- środki będące w dyspozycji Agencji
Rezerw Materiałowych – na wniosek
Wojewody
Uruchamianie działań
Wariant I – w przypadku pandemii grypy
WCZK,
1. Okres międzypandemiczny
a) Dostosowanie Planów Zarządzania
Urząd Marszałkowski,
Kryzysowego do wymogów planowania
Służby, inspekcje i straże
pandemicznego przeciwko grypie.
Opracowanie Planów Zarządzania
Kryzysowego w zakresie zarządzania
zasobami materialnymi i pracownikami
mającymi zasadnicze znaczenie
w czasie pandemii; okresowe
aktualizowanie planów.
b) Koordynacja działań związanych z
wyznaczeniem i przygotowaniem miejsc
szpitalnych wraz z ich obsługą kadrową
i wyposażeniem w niezbędny sprzęt
medyczny, leki, miejsca zakwaterowania
oraz środki transportu.
c) Oszacowanie liczby zachorowań
i absencji chorobowej w odniesieniu do
zespolonych i niezespolonych służb,
inspekcji i straży. Prowadzenie we
współpracy z Marszałkiem
Województwa oceny i wpływu
19
d)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
d)
zachorowań, hospitalizacji i absencji
chorobowej na funkcjonowanie
infrastruktury zdrowotnej, gospodarczej
i społecznej na obszarze województwa.
Prowadzenie działań informacyjnych
i promocyjnych mających na celu
zwiększenie odsetka osób
zaszczepionych przeciwko grypie.
Okres alarmu pandemicznego
Uruchomienie WZZK, koordynowanie
przygotowań ZOZ do działań w
przypadku napływu chorych oraz
współpraca z organizacjami
pozarządowymi i środkami masowego
przekazu.
Aktualizowanie, we współpracy z
podmiotami służby zdrowia oraz innymi
Planu Zarządzania Kryzysowego.
Zapewnienie by proponowane w Planie
Zarządzania Kryzysowego środki
działania interwencyjnego były
uzgadniane z podmiotami w obrębie i
poza sektorem zdrowotnym.
Aktualizacja i ocena szacunkowej liczby
zachorowań i absencji chorobowej w
odniesieniu do zespolonych i
niezespolonych służb, inspekcji i straży.
Prowadzenie we współpracy z
Marszałkiem Województwa oceny i
wpływu zachorowań, hospitalizacji i
absencji chorobowej na funkcjonowanie
infrastruktury zdrowotnej, gospodarczej
i społecznej na obszarze województwa
Okres pandemiczny
ogłoszenie w drodze rozporządzenia, po
zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora
Sanitarnego, stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii na
obszarze województwa lub jej części.
W przypadku konieczności
organizowania warunków izolacji lub
kwarantanny, zapewnienie pomieszczeń
wyposażenia szpitali oraz personelu.
Finansowanie kosztów świadczeń
zdrowotnych udzielanych w związku ze
zwalczaniem epidemii, w tym
nagradzania osób skierowanych do pracy
przy jej zwalczaniu.
Prowadzenie działań informacyjnych
dotyczących podjętych czynności
WZZK,
WCZK,
UM,
Służby, inspekcje i straże
WZZK,
WCZK,
UM,
Służby, inspekcje i straże
20
przeciwepidemicznych.
e) Szacowanie liczby zachorowań i absencji
chorobowej w odniesieniu do
zespolonych i niezepolonych służb,
inspekcji i straży. Przeprowadzenie we
współpracy z Marszałkiem
Województwa oceny wpływu
zachorowań, hospitalizacji i absencji
chorobowej na funkcjonowanie
infrastruktury gospodarczej i społecznej
na obszarze województwa.
Wariant II – w przypadku pandemii grypy i innych chorób zakaźnych.
1. Przedstawianie informacji o stanie
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
sanitarno – epidemiologicznym
województwa.
2. Działania WCZK zgodnie z procedurą.
Szef WCZK
3. W uzasadnionych przypadkach uruchamia Wojewoda
się funkcjonowanie WZZK.
4. Wniosek Państwowego Wojewódzkiego
PWIS
Inspektora Sanitarnego o nałożenie
obowiązku szczepień ochronnych w drodze
rozporządzenia.
5. Podjęcie decyzji, w porozumieniu z
Wojewoda
Ministrem Zdrowia o wydaniu
rozporządzenia w sprawie szczepień
ochronnych i opublikowanie w
wojewódzkim dzienniku urzędowym.
6. W przypadku dalszego wzrostu zagrożenia Wojewoda
sanitarno – epidemicznego zostanie
zoorganizowane rozszerzone posiedzenia
WZZK, podjęcie decyzji o ogłoszeniu stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, po zasięgnięciu opinii Głównego
Inspektora Sanitarnego.
7. Opracowanie rozporządzenia:
WCZK,
a) procedura wydawania rozporządzenia
PWIS,
ogłaszającego (odwołującego) działania
Policja
epidemicznego lub epidemii
b) Wojewoda może wprowadzić w drodze
rozporządzenia:
- czasowe ograniczenie w ruchu osobowym,
- czasowe ograniczenia funkcjonowania
określonych instytucji lub zakładów pracy,
- zakaz organizowania widowisk,
zgromadzeń i innych skupisk ludności,
- obowiązek wykonania określonych
zabiegów sanitarnych i szczepień
ochronnych,
- nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali,
terenów i dostarczenia transportu do działań
21
przeciwepidemicznych,
- czasowe ograniczenia lub zakaz obrotu i
używania przedmiotów spożywczych.
8. Przekazywanie do publicznej wiadomości
aktów prawnych wydanych przez Radę
Ministrów, Wojewodę.
9.Uruchomienie zaplanowanych miejsc
kwarantanny i izolacji wraz z
zabezpieczeniem logistycznym. W
sytuacjach szczególnych, gdy posiadane
miejsca hospitalizacji lub izolacji okazały się
niewystarczające następuje podwyższenie
gotowości działania szpitali, w celu
zwiększenia możliwości przyjęcia osób do
zakresie hospitalizacji.
10.Wnioskowanie o wsparcie działań siłami i
środkami wojska.
11.Wnioskowanie o wsparcie przez Agencje
Rezerw Materiałowych), z rezerw
strategicznych Ministra Gospodarki w ten
sposób planuje się zapewnić wyposażenie
miejsc izolacji, kwarantanny i hospitalizacji
w ramach podnoszenia gotowości działania
szpitali.
12. W przypadku eskalacji epidemii i braku
możliwości przeciwdziałania w normalnym
stanie prawnym Wojewoda wnioskuje do
Rady Ministrów o wprowadzenie stanu
klęski żywiołowej.
13. Informowanie ludności.
14.Organizowanie punktu informacyjnego
dla ludności.
15. Posiedzenie WZZK i podjęcie decyzji o
odwołaniu stanu zagrożenia pandemicznego
lub stanu epidemii.
WCZK
Skoordynowane działania przez WZZK
WCZK
WCZK
Wojewoda,
WZZK
Rzecznik Prasowy Wojewody
Wojewoda,
WCZK
Wojewoda
22
23
24
25
6. Działania i rola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowej:

koordynuje
działalność
zapobiegawczą
i
przeciwepidemiczną
w
przypadku
zachorowań na choroby zakaźne,

prowadzi wzmożony nadzór nad utrzymaniem należytego stanu higienicznego
nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów użyteczności publicznej
i transportu,

kontroluje w zwiększonym i rozszerzonym zakresie warunki zdrowotnej żywności
i żywienia oraz zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę,

współdziałania z organami administracji zespolonej Wojewody oraz administracji
samorządowej w zakresie ochrony przeciwepidemicznej,

współpracuje ze środkami masowego przekazu,
Ponadto PWIS w Gdańsku jest zobowiązany do:

wzajemnej wymiany informacji o nadzwyczajnych zdarzeniach, szczególnie ze
służbami dyżurnymi lub dyspozytorskimi: Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
i Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego,

bieżącej znajomości ilości i rodzaju podległych (nadzorowanych) sił biorących udział
w operacji reagowania, ilości wykorzystywanych środków i materiałów , a także stanu
realizacji zadań,

bieżącego (terminowego) przesyłania do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego informacji (meldunków sytuacyjnych, sprawozdań) doraźnych lub
okresowych.
Prowadząc postępowanie przeciwepidemiczne, organy Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji
Sanitarnej działają poprzez:

wydawanie decyzji administracyjnych (PSSE,WSSE),

kierowanie wniosków do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o uruchomienie, w miarę potrzeb, innych służb
oraz inspekcji,

kierowanie wniosków do Wojewody o wydanie stosownych rozporządzeń.
26
II. Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa
pomorskiego zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów
użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do
leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie.
1. Zakłady Opieki zdrowotnej wyznaczone do walki z epidemią :
a) do leczenia osób chorych na chorobę zakaźną,
b) do izolacji – czyli odosobnienia osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną
albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia
przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby,
c) do kwarantanny – czyli odosobnienia osoby zdrowej, która była narażona na
zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych
i wysoce zakaźnych.
1.1 Obiekty do leczenia osób chorych na chorobę zakaźną oraz przeznaczone do
izolacji.
a) Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku
- brak pomieszczeń do izolowania pacjentów
- sale jednoosobowe z pomieszczeniem higieniczno – sanitarnym dla pacjentów
znajdują się w następujących oddziałach:
O. Otolaryngologii -1 sala
O. Chirurgii i urologii dzieci i młodzieży -1 sala
O. Ortopedii B - 4 sale
O. Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej - 1 sala
O. Gastroenterologii Dzieci - 1 sala
oraz 1 sala dwuosobowa w O. Dermatologii.
b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
Izolatki jednołóżkowe znajdują się w następujących oddziałach:
O. Dermatologiczny – 1 sala
O. Chorób Wewnętrznych – 2 sale
O. Otolaryngologiczny – 1 sala
O. Neurologiczny – 1 sala
O. Pediatryczny – 3 sale
O. Chirurgiczny dla dzieci – 1 sala
O. Chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej – 1 sala
27
O. Chirurgii urazowo – ortopedycznej – 2 sale
O. Gruźlicy i Chorób Płuc – 3 sale
O. Kardiologiczny – 2 sale
O. Neurochirurgiczny – 1 sala
O. Onkologiczny – 1 sala
O. Rehabilitacyjny – 1 sala
O. Urologiczny – 1 sala
Ponadto w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znajdują się pomieszczenia do
przeprowadzania dekontaminacji.
Szpital nie posiada łóżek zakaźnych, obserwacyjno-zakaźnych oraz łóżek pełnej izolacji
oddechowej.
c) Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni
Na terenie szpitala znajdują się następujące punkty izolacji:
SOR – Sala dekontaminacji
O. Chirurgiczny – 2 sale
O. Ginekologiczny – 2 sale
O. Ortopedyczny – 2 sale
O. Kardiologii Inwazyjnej - - 1 sala
O. Neurologiczny – 1 sala
O. Rehabilitacji neurologicznej – 1 sala
O. Pediatryczny – 2 sale
O. Urologiczny – 1 sala
O. Kardiologiczny – 1 sala
O. Wewnętrzny A – 2 sale
O. Wewnętrzny B – 1 sala
O. Laryngologiczny – 1 sala
O. Chirurgii pooperacyjnej – 1 sala
d) Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
Na potrzeby izolacji bądź kwarantanny w oparciu o bazę lokalową Oddziału Chorób Płuc
i Gruźlicy możliwe jest wydzielenie części oddziału, tzw. niskiego parteru – 9 sal
dwuosobowych.
e) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
28
Szpital posiada jedną salę dekontaminacyjną w ramach Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego, dwie sale izolacyjne w Oddziale Pediatrii, ponadto w każdym oddziale
szpitala znajdują się pojedyncze izolatki.
f) Szpital Morski im. PCK w Gdyni
Na terenie szpitala znajdują się następujące separatki:
O. Ginekologii Onkologicznej – 1 sala dwuosobowa
O. Położniczy – 1 sala dwuosobowa
O. Neonatologii – 1 sala dwuosobowa z śluzą
O. Pediatrii – 1 sala jednoosobowa
O. Chorób wewnętrznych – 1 izolatka, 1 sala dwuosobowa
O. Pulmonologii – 1 sala jednoosobowa, 1 sala dwuosobowa
OIT – 3 sale jednoosobowe bez śluzy
O. Radioterapii A – 4 sale jednoosobowe z WC
O. Radioterapii B – 4 sale jednoosobowe z WC
O. Onkologii Klinicznej – 4 sale jednoosobowe z WC
g) Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie
Placówka posiada 2 izolatki w Oddziale Pediatrycznym oraz Rehabilitacyjnym (łącznie
4 łóżka) a także izolatkę dla dorosłych na Oddziale I Reumatologicznym.
h) Specjalistyczny Zespół Opieki nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku
Szpital posiada 25 łóżek obserwacyjno –zakaźnych. Istnieje możliwość rozwinięcia
w oparciu o zasoby szpitala kolejnych 25 łóżek obserwacyjno – zakaźnych.
i) Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
Szpital posiada dwa miejsca w jednołóżkowych izolatkach, zaopatrzonych w wejście
przez śluzę z wymuszoną wentylacją, ulokowane poza głównym budynkiem szpitala.
W pozostałych oddziałach obserwacyjno – zakaźnych znajdują się sale chorych
wyposażone w śluzy wejściowe, łazienki, jednak nie posiadają wentylacji mechanicznej –
56 sal (oddział II – 22 sale, oddział III – 10 sal, oddział IV – 15 sal, oddział VI – 10 sal)
j) Szpital Specjalistyczny w Prabutach
Szpital dysponuje 1 izolatką z wydzielonym węzłem sanitarnym w pododdziale Gruźlicy
Chorób Płuc i Gruźlicy w Pawilonie IV. Szpital dysponuje również wolnym piętrem
w Pawilonie II, w którym można pomieścić 25 pacjentów, ze wspólnym węzłem
sanitarnym (tylko w stanie wyjątkowym)
k) Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha
29
Szpital dysponuje 8 salami przeznaczonymi do izolacji chorych z pełnym węzłem
sanitarnym, w tym:
O. Chorób Wewnętrznych – 4 sale
O. Położniczo-Ginekologiczny – 1 sala
O. Neurologiczny – 2 sale
O. Pediatryczny – 1 sala
1.2 Wykaz obiektów przeznaczonych do kwarantanny (dane uzyskano z jednostek
samorządowych)
Lp.
Nazwa obiektu
użyteczności publicznej
Adres obiektu
Liczba osób, które
mogą zostać przyjęte
POWIAT CZŁUCHOWSKI
1.
77 – 000 Człuchów
Rychnowy 100
Łódzki Ośrodek Wypoczynkowy
160
POWIAT KARTUSKI
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Szkoła Podstawowa w Załakowie
Gmina Sierakowice
Ośrodek Wypoczynkowy
„Szuwarek”
Gmina Chmielno
Szpital w Kartuzach
Gmina Kartuzy
Ośrodek Wypoczynkowy
„OLEŃKA”
Gmina Żukowo
Gminny Zakład Remontowo –
Usługowy
Gmina Somonino
83-342 Kamienica Królewska
ul. Grodzisko 3
Remiza OSP w Zgorzałem
Gmina Stężyca
Ośrodek Wypoczynkowy
Gmina Sulęczyno
30
44
Floriana Ceynowy 7
83-300 Kartuzy
3
Tuchom93
80 – 209 Chwaszczyno
100
ul. Ceramiczna 1
83 – 314 Somonino
20
Ul. Lecha Wałęsy
83-322 Stężyca
20
Ostrów Mausz 12
83 – 320 Sulęczyno
300
POWIAT PUCKI
9.
Internat Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kłaninie
Kłanino 22
90
POWIAT SŁUPSKI
10.
Ośrodek Wypoczynkowy
„APATOR”
Ul. Nadmorska 40
76 – 212 Rowy
11.
Ośrodek Szkoleniowo –
Wypoczynkowy „Leśnik”
76 – 270 Ustka
Orzechowo Morskie
12.
Szpital Powiatu Bytowskiego
Spółka zo.o.
170
156
POWIAT BYTOWSKI
Ul. Lęborska 13
77 – 100 Bytów
10
30
Ul. Gen. Wybickiego 30
77 – 200 Miastko
MIASTO GDAŃSK
13.
14.
15.
Zespół Kształcenia Podstawowego i
Ponadpodstawowego w Gdańsku
Zespół Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 1
Ul. Tęczowa 6
80 – 680 Gdańsk
Ul. Tęczowa 1
80 – 680 Gdańsk
Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 2
Ul. Wodnika 57
80 -299 Gdańsk
100
32
120
Ul. Radarowa 26
100
80 -298 Gdańsk
Ponadto Zarządzeniem Nr 163/11 z dnia 9 lutego 2011 r. Prezydenta Miasta Gdańska, na miejsca
ewakuacji wyznaczono wszystkie szkoły, dla których organem jest Gmina Miasta Gdańska. Łącznie jest
to 17 643 miejsc przeznaczonych do czasowego przebywania ewakuowanej ludności.
16.
Szkoła Podstawowa nr 82
MIASTO SŁUPSK
17.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 3
Ul. Marii Zaborowskiej 2
76- 200 Słupsk
400
MIASTO SOPOT
18.
SPZOZ „ Uzdrowisko Sopot” –
Sanatorium LEŚNIK
Ul.23 Marca 105
81-820 Sopot
180
POWIAT WEJHEROWSKI
19.
Baza Obozowa „Cedron” w
Wejherowie
20.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie
21.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Gminne Obiekty Sportowe w
Choczewie
Samorządowy Zespół Szkół w
Gniewinie
Gimnazjum Publiczne w Luzinie
Szkoła Podstawowa w Bożym Polu
Wielkim
Gimnazjum w Szemudzie
Samorządowe Gimnazjum w
Bolszewie
Ul. Kalwaryjska 9
100
Ul. Zawadzkiego 12
84-240 Reda
200
Ul. Kościelna 6
350
Ul. Kusocińskiego 7
do ustalenia
Ul. Szkolna 1
50
Ul. Mickiewicza 22
100
Ul. Szkolna 1
300
Ul. Szkolna 6
80
Ul. Leśna 35
600
POWIAT LĘBORSKI
28.
Kompleks Ośrodka
Wypoczynkowego „Słowiniec” w
Łebie
Ul. Nadmorska 19
300
POWIAT MALBORSKI
29.
Zespół Służb Ratowniczych
30.
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji
Ul. Bema 7
82-230 Nowy Staw
Ul. Bema 6
82-220 Stare Pole
50
25
31
31.
Szkoła Podstawowa w
Kończewicach
32.
Szkoła Podstawowa w Miłoradzu
33.
Zespół Szkół w Lichnowach
34.
Zespół Szkół w Lisewie
Malborskim
35.
Zespół Szkół w Szymankowie
36.
Zespół Szkół Nr 1
Kończewice
82-213 Miłoradz
Ul. Szkolna 1
82-213 Miłoradz
Ul. Zwycięstwa 15
82-224 Lichnowy
Ul. 10-go Marca 51
82 -224 Lichnowy
Ul. Bohaterów Września 1939r.
14
82-224 Lichnowy
Ul. Tczewska 13
82-200 Malbork
70
70
1.000
60
POWIAT TCZEWSKI
37.
Gimnazjum im. Zjednoczonej
Europy
Ul. Wybickiego 19b
83-120 Subkowy
Dąbrówka Tczewska 37
83-111 Miłobądz
Ul. Sambora 3
83-112 Lubiszewo
Ul. Wyzwolenia 18
83-115 Swarożyn
Ul. Targowa 1
83-110 Tczew
Ul. Południowa 6
83-110 Tczew
38.
Dąbrówka Tczewska
39.
Szkoła Podstawowa
40.
Szkoła Podstawowa
41.
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy
42.
Gimnazjum nr 2
43.
Zespół Szkół Agrotechnicznych i
Ogólnokształcących
44.
Zespół Szkół Ekonomicznych
45.
Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Nowym Dworze
Gdańskim
500
400
200
300
200
500
Ul. Szkolna 2, 83-115 Swarożyn
600
Ul. Gdańska 17
83-110 Tczew
600
POWIAT NOWODWORSKI
Ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
42
POWIAT SZTUMSKI
Ul. Traugutta 13
82-440 Dzierzgoń
Ul. Szreibera 10/12
82-433 Mikołajki Pomorskie
UL. Sienkiewicza 54
82-400 Sztum
Ul. Kasprowicza 3
82-400 Sztum
46.
Zespół Szkół
47.
Gimnazjum Publiczne i Szkoła
Podstawowa
48.
Gimnazjum nr 1
49.
Zespół Szkół
50.
Zespół Szkół Zawodowych
51.
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Starogardzie Gdańskim
Ul. Barlewiczki 13
82-400 Sztum
POWIAT STAROGARDZKI
Ul. Skarszewska 7
83-200 Starogard Gdański
150
300
100
300
300
-
POWIAT KOŚCIERSKI
52.
Ośrodek PCM Garczyn
Garczyn 1
83-400 Kościerzyna
300
32
POWIAT CHOJNICKI
53.
54.
Harcerskie Centrum Edukacji
Ekologicznej
Ośrodek Rehabilitacyjno –
Wypoczynkowy NATURA
Ul. Funka
89-606 Charzykowy
Ul. Bachorze 1
89-606 Charzykowy
-
POWIAT KWIDZYŃSKI
55.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w
Kwidzynie
56.
Szkoła Podstawowa w Tychnowych
57.
Szkoła Podstawowa w Obrzynowie
58.
59.
Zespół Szkół w Gardei
Szkoła Podstawowa w Czarnem
Dolnem
60.
Szkoła Podstawowa w Trumiejach
61.
Gimnazjum w Wandowie
Ul. Warszawska 13
100
Ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn
Ul. Obrzynowo 37
82 - 550 Prabuty
ul. Sportowa 1
90
80
300
Ul. Szkolna 7/9
82 -520 czarne Dolne
250
Trumieje 12
82-520 Trumieje
200
Wandowo
82-520 Gardeja
300
62.
Zespół Szkół w Sadlinkach
ul. Grudziądzka 14A
82-522 Sadlinki
80
63.
Szkoła Podstawowa im. ks.
Władysława Demskiego
w Straszewie
Straszewo 55
82-420 Ryjewo
60
POWIAT GDAŃSKI
64.
Zespół Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego
Ul. Wybickiego 33
83-050 Kolbudy
240
MIASTO GDYNIA
65.
Zespół Szkół Nr 15
Ul. Jowisza 60
Gdynia - Chwarzno
350
1.3 Wykaz laboratoriów badających czynniki biologiczne ze wskazaniem stopnia
ich bezpieczeństwa na terenie województwa pomorskiego
Lp
Nazwa i adres laboratorium badającego czynniki
biologiczne
1.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Gdańsku ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk TEL 58 34473-00 (centrala)
Laboratoria Medyczne BRUSS Grupa ALAB Sp. z
o.o. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne 80-803
Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6
Laboratorium Medyczne "SYNEVO" Gdańsk 2 80214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18
2.
3.
Proszę podać
posiadany
stopień BSL
Uwagi
2+
2
2
33
Lp
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nazwa i adres laboratorium badającego czynniki
biologiczne
LABORATORIA Medyczne, Gdański Park
Naukowo – Technologiczny ul. Trzy Lipy 3, 80-172
Gdańsk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Gdańsku ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk TEL
58 320-08-00 (sekretariat)
Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Centrum
Diagnostyki Laboratoryjnej: Pracownia Diagnostyki
Mikrobiologicznej. Al. Jana Pawła II 50, 80-462
Gdańsk
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Laboratorium
Mikrobiologii Klinicznej ul. Smoluchowskiego 18,
Gdańsk
SPZOZ nad Matką i Dzieckiem Laboratorium
Mikrobiologiczne 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
Pracownia Diagnostyki Prątka Gruźlicy ul.
Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk
Powiatowe Centrum Zdrowia, NZOZ, ul. Armii
Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, Pracownia
Bakteriologiczna
Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie,
82-220 Stare Pole
Eurofins „Steins Laboratorium” sp. z o.o., Al.
Wojska Polskiego 90A, 82-200 Malbork
Laboratorium Bakteriologii 83-200 Starograd
Gdański ul. Kanałowa 5
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Zakład
Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej 83400 Kościerzyna, ul. Piechowskiego 36
Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna
Oddział Laboratoryjny- Laboratorium Mikrobiologii
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpital
Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
ul. dr Alojzego Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Człuchowie Laboratorium
Bakteriologii Os. Witosa, 77-300 Człuchów
Laboratorium Bakteriologii Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Tczewie ul.
Obrońców Westerplatte 10 Tczew 83-110
Laboratorium Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Kwidzynie, ul. Fryderyka
Chopina 40, 82-500 Kwidzyn
Laboratorium Mikrobiologiczne ZIAJA Ltd. Zakład
Produkcji Leków Sp. z. o.o. 83-050 Kolbudy ul.
Przemysłowa 12
OCEANIC S. A. Fabryka Kosmetyków i
Farmaceutyków Trąbki Małe 11a 83-034 Trąbki
Wielkie
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe
IMPULS 83-000 Pruszcz Gd. ul. Zastawna 34
Proszę podać
posiadany
stopień BSL
Uwagi
2
2
Wyłącznie badania kału w
kierunku Salmonella i
Shigella
2
2
Możliwość badania materiału
biologicznego w kierunku
Salmonella typhi
2
-
Badania wyłącznie w
kierunku Mycobacterium
tuberculosis
2
(szpital)
2
2
(badanie żywności i wody)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34
Lp
Nazwa i adres laboratorium badającego czynniki
biologiczne
23
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Kociewskie
Centrum Zdrowia 83-200 Starogard Gdański, ul. dra
Józefa Balewskiego 1
Laboratorium Bakteriologii Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Starogardzie
Gdańskim 83-200 Starograd Gdański, ul. Kanałowa 5
Laboratorium Medyczne Fryda ul. Wójta Radtkego 1
Gdynia
Laboratorium Mikrobiologiczne przy Szpitalu
Morskim ul. Powstania Styczniowego1 Gdynia
Laboratorium Diagnostyki ul. Wendy 7/9 Gdynia
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Laboratorium Mikrobiologiczne Powiatowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej ul. Starowiejska 50,
Gdynia
Laboratorium Bruss ul. Powstania Styczniowego 9a
Gdynia
Szpital Specjalistyczny. J. K. Łukowicza Zakład
Bakteriologii
89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Elizy
Orzeszkowej 1
Laboratorium Mikrobiologiczne Powiatowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej w Słupsku, ul. Piotra
Skargi 8, 76-200 Słupsk
Laboratorium SYNEVO POLSKA SA ul. 30 stycznia
58 Tczew 83-110
Proszę podać
posiadany
stopień BSL
2
Uwagi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Województwo pomorskie
Liczba lekarzy ogółem w województwie pomorskim ze specjalizacją z chorób zakaźnych to
37 specjalistów.
35
1.4 Liczba łóżek zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych na terenie województwa pomorskiego
Lp
1
2
3
4
5
6
Nazwa i adres podmiotu
leczniczego
Pomorskie Centrum Chorób
Zakaźnych i Gruźlicy, 80-214
Gdańsk ul. Smoluchowskiego
18
Pomorskie Centrum Chorób
Zakaźnych i Gruźlicy, 80-214
Gdańsk ul. Smoluchowskiego
18
Pomorskie Centrum Chorób
Zakaźnych i Gruźlicy, 80-214
Gdańsk ul. Smoluchowskiego
18
Pomorskie Centrum Chorób
Zakaźnych i Gruźlicy, 80-214
Gdańsk ul. Smoluchowskiego
18
Pomorskie Centrum Chorób
Zakaźnych i Gruźlicy, 80-214
Gdańsk ul. Smoluchowskiego
18
Liczba lekarzy ze
specjalizacją z chorób
Liczba łóżek zakaźnych
zakaźnych
pracujących w
oddziale zakaźnym
specjaliści
w tym
zI
chorób
liczba łóżek
stopniem zakaźnych,
ogółem
pełnej
specjaliz w tym z II
izolacji
acji
stopniem
oddechowej
specjalizacji
Część VIII
kodu
Nazwa oddziału
resortowego
oddziału
II oddział chorób
4340
zakaźnych
46
Oddział AIDS
4342
IV oddział
hepatologiczny
VI oddział
chorób płuc i
gruźlicy
ogółem
3
0
28
8
0
4056
44
2
0
4270
48
20
0
38
25
0
Oddział
obserwacyjno4349
zakaźny dla
dzieci
Oddział
Pomorskie Centrum Chorób
obserwacyjnoZakaźnych i Gruźlicy, 80-214 zakaźny *- *
4348
Gdańsk ul. Smoluchowskiego oddział czasowo
18
wyłączony z
powodu remontu.
2
Liczba lekarzy ze
specjalizacją z chorób
zakaźnych pracujących w
oddziale obserwacyjnozakaźnym
specjaliści
w tym
chorób
liczba
z I stopniem zakaźnych,
pełnej
specjalizacji w tym z II
izolacji
stopniem
oddechowej
specjalizacji
Liczba łóżek
obserwacyjnozakaźnych
Uwagi
4
36
Lp
Nazwa i adres podmiotu
leczniczego
Nazwa oddziału
Część VIII
kodu
resortowego
oddziału
Liczba lekarzy ze
specjalizacją z chorób
Liczba łóżek zakaźnych
zakaźnych
pracujących w
oddziale zakaźnym
specjaliści
w tym
zI
chorób
liczba łóżek
stopniem zakaźnych,
ogółem
pełnej
specjaliz w tym z II
izolacji
acji
stopniem
oddechowej
specjalizacji
Liczba lekarzy ze
specjalizacją z chorób
zakaźnych pracujących w
oddziale obserwacyjnozakaźnym
specjaliści
w tym
chorób
liczba
z I stopniem zakaźnych,
pełnej
specjalizacji w tym z II
izolacji
stopniem
oddechowej
specjalizacji
Liczba łóżek
obserwacyjnozakaźnych
ogółem
Uwagi
7
Specjalistyczny Zespół
Opieki Zdrowotnej nad
Matką i Dzieckiem 80-308
Gdańsk ul. Polanki 119
Oddział
obserwacyjnozakaźny
8
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Janusza
Korczaka w Słupsku ul. Prof.
Lotha 26, 76-200 Słupsk
Z dniem 1 stycznia 2012 roku Oddział Chorób Zakaźnych zakończył swoją działalność. W strukturach Szpitala w Słupsku nie funkcjonuje także Oddział Obserwacyjno – Zakaźny.
W związku z powyższym informuję, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku nie posiada łóżek zakaźnych, obserwacyjno zakaźnych oraz łóżek
pełnej izolacji oddechowej.
4349
brak
brak
brak
brak
25
brak
brak
brak
1 lekarz w 4 roku specjalizacji
w zakresie chorób zakaźnych;
1 lekarz w 3 roku specjalizacji
w zakresie chorób zakaźnych
37
III. Imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do
działań służących ochronie zdrowia publicznego przed
zakażeniami i chorobami zakaźnymi. ( Załącznik nr 1)
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz art. 44 pkt 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „...Wojewoda podaje do publicznej
wiadomości, w szczególności przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
z wyjątkiem danych podlegających ochronie w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych...”.
W związku z powyższym tabela zawierająca imienne listy osób, które mogą zostać
skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniem
i chorobami będzie stanowiła załącznik do „Planu”.
Załącznik nr 2
Działania służb na wypadek wystąpienia epidemii lub pandemii grypy
i jej szczególnie groźnych odmian
Działania prowadzone w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemią lub pandemią grypy:
1.
Szczebel województwa i powiatu
I. Etap – organizacja działań przeciwepidemicznych na terenie kraju

analiza i ocena potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych,
 uruchomienie systemu telekomunikacyjnego na potrzeby alarmowe,

nawiązanie
kontaktu
z
zakładami
opieki
zdrowotnej
przeznaczonymi
do
hospitalizowania osób podejrzanych o kontakt z czynnikiem biologicznym lub
chorych na chorobę zakaźną, w zakresie ich potencjału diagnostycznego i leczniczego,

współudział w wytypowaniu budynków przewidzianych na izolatoria dla osób
z kontaktu z osobami zakażonymi,

wytypowanie grup pracowników ze struktury Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej
przewidzianych do skierowania do zwalczania epidemii,

przeprowadzenie
szkoleń
personelu
Wojewódzkiej
Inspekcji
Sanitarnej
przewidzianego do udziału w działaniach przeciwepidemicznych,

wstępne określenie niezbędnej ilości szczepionek przeciwgrypowych,
38

wytypowanie punktów do przeprowadzenia szczepień masowych,

rozpoczęcie uzupełniających szczepień osób pracujących w strukturach ochrony
państwa
oraz
służbach
czuwających
(służba
zdrowia,
służby mundurowe,
administracja i transport)

wytypowanie laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania
badań w kierunku identyfikacji wirusa grypy,

przygotowanie rezerwy podstawowych środków dezynfekcyjnych,

przeprowadzenie akcji informacyjnej dla ludności.
II. Etap – rozwinięcie działań przeciwepidemicznych

stała analiza i monitorowanie zgłoszonych przypadków grypy lub podejrzenia grypy,

identyfikacja laboratoryjna czynnika chorobotwórczego (typ i podtyp wirusa),

prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych,

określenie obszaru zagrożonego epidemią w przypadku potwierdzenia wystąpienia
grypy,

przeprowadzenie zabiegów dezynfekcyjnych,

przeprowadzenie akcji informacyjnej dla ludności na temat sytuacji epidemiologicznej
oraz niezbędnych działań profilaktycznych,

wydawanie zaleceń i zarządzeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się
zachorowań dotyczących np. zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków, zakaz
organizowania imprez masowych, odwiedzin chorych w szpitalach,

wnioskowanie do wojewody o wydanie decyzji w sprawach, w których Wojewódzki
Inspektor Sanitarny nie posiada kompetencji,

składanie meldunków o podejmowanych działaniach przełożonym oraz organom
administracji rządowej i samorządowej.
III Etap – działania po epidemii- zwinięcie działań przeciwepidemicznych

przeprowadzenie końcowej dezynfekcji miejsc hospitalizowania chorych lub izolacji
osób,

opracowanie wniosków dotyczących wystąpienia epidemii (jej skutki medyczne,
ekonomiczne, społeczne i psychologiczne),
39

podsumowanie kosztów podejmowanych działań,

sporządzenie sprawozdania z przebiegu działań przeciwepidemicznych.
Załącznik nr 3
Zasady informowania ludności o
postępowania na wypadek zagrożeń.
zagrożeniach
i
sposobach
Celem informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania jest:
- zwiększenie świadomości społeczeństwa o rodzajach zagrożeń występujących na obszarze
województwa pomorskiego,
- dostarczanie instrukcji zachowania się w sytuacji kryzysowej,
- podniesienie wiedzy o miejscach, gdzie można uzyskać lub przekazać informację dotyczącą
zagrożenia,
- edukacja w zakresie zachowania się w sytuacji zagrożenia (wypracowanie „modelu”
społeczeństwa reagującego na zagrożenie wiedzą, a nie strachem),
Sposoby przekazywania informacji o zagrożeniu:
- poprzez środki masowego przekazu- regionalną telewizję, telewizję osiedlową, telewizję
kablową, lokalną rozgłośnię radiową,
- poprzez telegazetę telewizji regionalnej,
- poprzez lokalną prasę,
- za pośrednictwem internetu,
- poprzez ulotki,
- poprzez wydawnictwa z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
- w czasie organizowania szkoleń, spotkań, zebrań,
- poprzez wprowadzenie kampanii promujących tzw. bezpieczne zachowania,
- w sytuacji, gdy zagrożenie powoduje przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej (brak
możliwości odbioru programów radiowo-telewizyjnych), można wykorzystać megafony,
urządzenia nagłaśniające zamontowane w samochodach służbowych PSP i Policji i za ich
pośrednictwem na miejscu wystąpienia zagrożenia przekazać ludności informacje
o zaistniałej sytuacji, prowadzonych działaniach i sposobach postępowania,
- poprzez telefonię komórkową w postaci sms-ów,
- poprzez akcję kurierską organizowaną przez sołtysów.
40
Przekazywane informacje dotyczące sposobów zachowania się w sytuacji kryzysowej
opracowywane są przy współudziale specjalistów z podmiotów reagujących na zagrożenie
(Policji, PSP, WSSE itp.) Zapewnia się społeczeństwu możliwość kontaktowania się
z podmiotami kierującymi działaniom w sytuacji kryzysowej w celu np. zgłoszenia chęci
niesienia pomocy, zapytania o los najbliższych, czy o nowych sytuacjach powstałych na
miejscu zdarzenia. Za informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania
w przypadku ich wystąpienia odpowiada Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Za opracowywanie komunikatów ostrzegawczych dla ludności, które będą emitowane za
pośrednictwem lokalnych mediów odpowiada Szef WCZK. Lokalne media nadają komunikat
w czasie nie dłuższym niż 20 min. od momentu otrzymania lub niezwłocznie, gdy komunikat
jest pilny.
Podstawowe zasady informowania ludności o zagrożeniach:
- wiadomość musi dotrzeć do zainteresowanych z kilku źródeł, co najmniej z dwóch (radio,
telewizja).
- wiadomość jest powtarzana w krótkich odstępach czasu kilkakrotnie, co najmniej 3 razy,
- odebranie informacji o zagrożeniu musi być sprawdzone, a w przypadku kiedy nie dotarła
do adresata, należy ją ponownie przesłać.
Załącznik nr 4
Koncepcja zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w kontekście
działalności Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
41
Download