Bieżący i zapobiegawczy nadzór sanitarny oraz prowadzenie

advertisement
Bieżący i zapobiegawczy nadzór sanitarny oraz prowadzenie
działalności przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych
i pasożytniczych w oparciu o następujące przepisy prawne:
1. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5
grudnia 2008 r. (Dz.U. nr 234 poz.1570 z późn. zm.).
2. Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 62 poz. 558 z
późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz.U. 2005.189.1590).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób
zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego
postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. 2001.152.1742.).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie finansowania
z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z
chorobami zakaźnymi i zakażeniami (Dz.U. 2002.63.577).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie współdziałania
między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz
Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych (Dz.U.
2006.73.516).
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad
wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów
karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych
podległych Ministrowi Sprawiedliwości (Dz.U. 1999.82.927).
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i
zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz.U. 2006.247.1819).
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów
indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych
warunków jej udostępniania (Dz.Ust. nr 83 poz. 903).
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów
sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. 2006.25.191).
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań
lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają kobiety w ciąży i noworodki oraz
osoby narażone na zakażenie przez kontakt z osobami zakażonymi, chorymi lub
materiałem zakaźnym (Dz.U. 2003.61.550).
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac,
przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
(Dz.U. 2006.133.939).
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu
czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi
czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywania niektórych prac, przy
wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
(Dz.U. 2006.132.928).
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów
formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną,
rozpoznawanie zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia
zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania - (Dz.U. nr 90
poz. 853).
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub
zachorowania na chorobę zakaźną , rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną
oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich
przekazywania.( Dz.U. 2005.186.1564).
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestru zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań
laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach (Dz.U.
nr 90 poz. 854 z późn. zm.).
17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie trybu i
sposobu przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych
szczepień ochronnych (Dz.U. nr 213, poz. 1780).
18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu
obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji
szczepień (Dz.U. nr 237 poz. 2018).
19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepożądanych
odczynów poszczepiennych (Dz.U. nr 241, poz. 2097).
20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu
stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom
podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach (Dz.U. 2005.250.2113).
21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu
zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 214,
poz. 1816).
22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. nr 144, poz. 1216).
23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów
opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 169 poz.1747).
24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 213, poz. 1568 z późniejszymi
zmianami).
25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego
trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk
lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk
lekarskich (Dz.U. z 2007 r. nr 60 poz. 409)
26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego
oddziału ratunkowego (Dz.U. nr 55, poz.365).
Download