Czym ryzykujemy nie szczepiąc dzieci?

advertisement
Informaccja dla rodzicó
ów
Je
eżeli jaako roddzic poostanow
wisz nie szczzepić dziecka
d
a,
powinieeneś wiedzi
w
eć, jakkie wiąąże sięę z tym
m ryzyko i
odpowiiedzialność..
Jeżżeli zdecyydujesz się
ę opóźnić niektóre szczepieni
s
ia swojego
o dziecka lub w ogóóle z nich
ochronę
zre
ezygnujeszz, decyzjaa ta może spowodow
wać pewne zagrożeenia. Aby zapewnić
z
dziiecku, rodzinie i innyym osoboom, należyy zastosow
wać się doo poniższych wskazóówek.
Podeejmując deecyzję o op
późnieniu lub
l
rezygn
nacji ze
szczeepień, jak
ko rodzic przyjmu
ujesz na siebie
odpoowiedzialnośść w związk
ku z możliw
wymi zagrożżeniami
dla zdrowia, a n
nawet życia dziecka.
d
Zawszze, gdy dzieccko zachoruje, i w zwiąązku z tym zachodzi
koniecczność:
• wezzwania pogotow
wia ratunkoweego,
• tran
nsportu karetkąą pogotowia raatunkowego,
• zgło
oszenia się na oostry dyżur lubb oddział ratunnkowy w szpittalu,
• zgło
oszenia się do pprowadzącegoo lekarza pediaatry lub przychhodni,
musiszz poinformow
wać personel medyczny,
m
żee dziecko nie przeszło
wszysstkich szczepieeń zalecanych w ramach kaalendarza szczepień dla
dzieci w tym wieku..
Kartę przebytych szzczepień dzieck
ka należy trzyymać w znanym
m i łatwo
dostęp
pnym miejscu,, aby móc szyybko – nawet w sytuacji strresowej –
ustalićć, które szczeppienia dziecko przebyło.
ormowanie p
personelu medycznego
m
o statusie szczepień
s
Poinfo
dzieck
ka jest bardzoo ważne z dwóóch powodów
w:
• Poddczas badaniia lekarz bęędzie musiałł wziąć pod
d uwagę
możżliwość, że ddziecko zachoorowało na chhorobę, któreej można
zapobiegać, stossując szczepiienia, np. odrrę, świnkę, krztusiec
k
czy dyfteryt. Chooroby te nadaal występują i lekarz będziie musiał
d
że może
m
zachoroowało na
uwzzględnić w ocenie stanu dziecka,
tego
o typu chorobbę zakaźną.
• Jeżeeli u dzieckka zostanie zdiagnozowan
z
na choroba zakaźna,
przeeciwko którejj prowadzi siię szczepieniaa, personel medyczny
m
pod
dejmie odpow
wiednie środk
ki ostrożnoścci, np. umieeszczając
dzieecko w izolatce, aby nie zaarażało innychh.
Niektóre osoby są bardziej naraażone na ryzyyko zakażeniaa:
n zakażenie chorobą zakkaźną są
Grupąą szczególniee narażoną na
niemo
owlęta, zbyt m
małe, aby je szczepić. Prrzykładowo, szczepień
s
przeciiwko odrze niie zaleca się niemowlętom
n
poniżej 9-12 miesiąca
życia. W przypaddku zachorow
wania na odrrę tak małycch dzieci
przebiieg choroby często jest bardzo ciężżki i koniecczna jest
hospittalizacja.
Kolejn
ną grupą baardziej narażżoną na zachhorowanie są osoby
posiad
dające obniżonną odporność z powodu przzebiegu innycch chorób
lub przyjmowanycch leków (npp. chorzy na nowotwory, choroby
mmunologicznne lub osoby po
p przeszczeppie organów).
autoim
Zanim wystąpi
w
ognisko
o
ch
horoby, której
k
zapobiegaa się poprzeez szczepien
nia, należy:
• Upewnić się,
s że dzieckoo przeszło wszystkie zalecaane dla
jego wiekku szczepiennia zgodnie z obowiązuującym
kalendarzeem szczepień.
• Porozmawiać
z prow
wadzącym lekkarzem pediiatrą i
kumentacja medyczna
m
i karta
upewnić się, że dok
wiera aktualnee wpisy dottyczące
szczepień dziecka zaw
dzonych szczepień. Poprossić o kopię akktualnej
przeprowad
karty szczeepień.
• Informowaać
na bieżącco o przebyytych szczepiieniach
szkołę, prrzedszkole i inne placów
wki opiekuńccze, w
których przzebywa dzieckko.
• Pamiętać
o tym, że dzzieci, które nie były szczeepione,
mogą zarazzić się chorob
bą zakaźną odd osób, u któryych nie
występują widoczne objjawy. Nie da się przewidzieć, kto
może stanoowić źródło zaakażenia.
© WHO
O/Malin Bring
Ochronęę społeczności przed szerzeeniem się chorrób
zakaźnychh, którym zapobiega się popprzez szczepieenia,
daje wysoka wyszczeepialność. Im więcej
w
rodzicóów
decydujee się na rezygnnację ze szczeepień ochronnyych
dzieci, tym
m większe jesst zagrożenie rozprzestrzeni
r
iania
się chorrób zakaźnych
h. Rezygnującc ze szczepiennia
dziecka, narażasz
n
na ryyzyko nie tylko własne dzieecko,
ale równieżż całą społeczzność.
W przypadku wystąpienia zachorowań na
chorobę, której zapobiega się poprzez
szczepienia:
• Natychmiast skorzystaj z pomocy lekarskiej, jeśli u dziecka
lub innego członka rodziny wystąpiły oznaki lub objawy
choroby.
• Może być już za późno na zapewnienie ochrony poprzez
szczepienia. Należy zapytać o to pediatrę.
WAŻNE! Zanim personel medyczny będzie miał kontakt z
dzieckiem lub członkami rodziny, poinformuj lekarza,
miejscową placówkę opieki zdrowotnej, personel karetki
pogotowia lub szpitalnego oddziału ratunkowego, że
dziecko nie przeszło wszystkich przewidzianych w
kalendarzu szczepień. Wiedząc, że dziecko mogło
zachorować na chorobę, której zapobiega się poprzez
szczepienia, lekarz będzie mógł możliwie najszybciej
postawić diagnozę i wprowadzić leczenie. Ponadto mając
informacje, że dziecko może być chore na chorobę zakaźną,
personel medyczny może podjąć środki ostrożności, aby nie
dopuścić do zakażenia innych pacjentów.
• Stosuj się do zaleceń izolowania dziecka od innych osób,
w tym członków rodziny, zwłaszcza niemowląt oraz osób
o osłabionej odporności.
• Pamiętaj, że w przypadku chorób, którym zapobiega się
poprzez szczepienia, istnieją leki przeznaczone do
zwalczania choroby oraz leki, które mają chronić osoby
mające kontakt z chorym przed zakażeniem.
• Zapytaj personel medyczny, w jaki sposób należy chronić
przed zakażeniem członków rodziny i pozostałe osoby,
które mogą mieć kontakt z dzieckiem.
• Z rodziną chorego dziecka może skontaktować się
przedstawiciel
miejscowego
wydziału
zdrowia
rejestrującego ogniska chorób zakaźnych w danym
rejonie.
• Jeżeli w danej społeczności wystąpią zachorowania na
chorobę (a niekiedy jeden przypadek), której zapobiega się
poprzez szczepienia, rodzice nieszczepionego dziecka mogą
być poproszeni o zabranie go ze szkoły, przedszkola lub
innych zorganizowanych zajęć (np. sportowych czy
edukacyjnych).
• Szkoła, przedszkole lub inna placówka poinformuje, kiedy
nieszczepione dziecko może ponownie bezpiecznie
uczęszczać na zajęcia. Trzeba być przygotowanym na to, że
dziecko będzie musiało zostać w domu przez kilka dni, a
nawet tygodni.
• Należy zapoznać się z informacjami o chorobie i sposobach
jej przenoszenia. Możliwe, że nie uda się uniknąć narażenia
na ryzyko zakażenia.
•
Każda choroba przebiega inaczej i w każdym przypadku
okres od momentu kontaktu z czynnikami zakaźnymi a
zachorowaniem może być inny. Należy porozmawiać z
lekarzem pediatrą, aby uzyskać wskazówki, które pozwolą
stwierdzić, po jakim czasie dziecko nie jest już narażone na
ryzyko zachorowania na daną chorobę zakaźną.
Pamiętaj, że…
Jeżeli podróżujesz z dzieckiem:
¾ Wszystkie choroby, którym zapobiega się poprzez
szczepienia, mogą w każdej chwili pojawić się w Regionie
Europejskim, ponieważ wszystkie choroby zakaźne nadal
występują na świecie.
¾ Niekiedy pojawiają się klastry lub ogniska chorób zakaźnych,
którym zapobiega się poprzez szczepienia, czyli zwiększona
liczba przypadków zachorowań występujących w danym
miejscu i czasie.
¾ Niekiedy wystarczy nawet jeden przypadek danej choroby,
aby wywołać zaniepokojenie w społeczności, w której
wystąpił. Przykładem jest odra, jedna z najbardziej znanych
chorób zakaźnych. Szybko rozprzestrzenia się wśród osób
nieszczepionych.
¾ W większości przypadków nie można przewidzieć, jak ciężki
będzie przebieg choroby u dziecka.
¾ Warto uzyskać więcej informacji w placówce opieki
zdrowotnej i poprosić o arkusz informacji „Choroby, którym
zapobiega się poprzez szczepienia: oznaki, objawy i
powikłania”.
Jeżeli wiesz, że dziecko było narażone na ryzyko
zakażenia chorobą, której zapobiega się poprzez
szczepienia, i nie było przeciwko niej szczepione,
to:
• Zapoznaj się z informacjami o wczesnych oznakach i objawach
choroby.
•
•
Przed podróżą skorzystaj z informacji dla osób
podróżujących,
dostępnych
na
stronie
WHO
(www.who.int/topics/travel), aby sprawdzić, jakie
choroby mogą stanowić zagrożenie w rejonie, do którego
się udajecie i jakie szczepienia zapewnią ochronę.
Choroby, którym zapobiega się poprzez szczepienia,
nadal powszechnie występują na świecie.
Jeżeli wiesz, że chorujesz lub dziecko zachorowało na
chorobę, której zapobiega się poprzez szczepienia, nie
przenoś choroby na inne osoby. W tym stanie nie należy
podróżować, ponieważ zarówno chory rodzic, dziecko
lub pozostali członkowie rodziny mogą nadal zarażać
innych. Jeżeli osoba nieszczepiona podczas podróży
zapadnie na chorobę, której przeciwdziała się
szczepieniami, aby nie dopuścić do przenoszenia
zakażenia na innych, nie powinna podróżować
samolotem, pociągiem ani autobusem, dopóki lekarz nie
stwierdzi, że już nie zakaża. W niektórych przypadkach
organy zdrowia publicznego mogą wydać zakaz
podróżowania w związku z ryzykiem przenoszenia
zakażenia na inne osoby.
Sprawdź aktualność własnych szczepień!
• Sprawdź aktualność własnych szczepień. Jeżeli nie
odbyłeś wszystkich zalecanych szczepień, jako rodzic
narażasz własne dziecko na ryzyko zachorowania.
Więcej informacji o szczepieniach znajduje się na stronie:
www.euro.who.int/vaccine/resourcecentre
© World Health Organization 2012
Download