ANKIETA

advertisement
ANKIETA
Prosimy o czytelne wypełnienie ankiety poprzez zaznaczenie znakiem X odpowiednich kwadratów,
uzupełnienie wolnych miejsc i szczegółowe wypełnienie tabeli.
Cel operacyjny nr 17
Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym
1. Do jakiej populacji kierowane były działania w ramach ww. celu NPZ?
x
x
x
x
dzieci (7-14 r.ż.)
młodzież (15-24 r.ż.)
dorośli (25-59 r.ż.), w tym:
x kobiety
x mężczyźni
starsi (60-80 r.ż.), w tym:
x kobiety
x mężczyźni
inne grupy (jakie? np.: nauczyciele, pielęgniarki )
2. Wykonawcy i/lub współwykonawcy (proszę postawić znak X obok nazw instytucji biorących udział
w realizacji tego celu NPZ i/lub podać rodzaj i nazwę instytucji biorącej udział w programie).
Rządowe
Samorządowe
Pozarządowe
(stowarzyszenia, fundacje)
Inne
(grupy wsparcia, instytucje
prywatne, zawodowe)
NAZWY INSTYTUCJI
x
Policja
(Komenda Wojewódzka
i/lub Powiatowa)
Straż Pożarna
(Komenda Wojewódzka
i/lub Powiatowa)
Wojewódzka i/lub
Powiatowa Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna
niepubliczne
zakłady opieki
zdrowotnej
poradnie
psychologicznopedagogiczne
starostwo powiatowe
MONAR
urząd miasta
Polskie Towarzystwo
Oświaty Zdrowotnej
urząd gminy
Polski Czerwony Krzyż
parafie
Narodowy Fundusz
Zdrowia
ośrodki pomocy
społecznej
CARITAS
grupy AA
Kuratorium Oświaty
ośrodki kultury
INNE
(jakie? wpisać
w poniższe pola)
Państwowa Agencja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
INNE
(jakie? wpisać
w poniższe pola)
media
Straż Miejska
publiczne
zakłady opieki
zdrowotnej
x
szkoły
INNE
(jakie? wpisać
w poniższe pola)
zakłady pracy
x
INNE
(jakie? wpisać
w poniższe pola)
-spółki lekarskie
Cel operacyjny nr 17
Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym
ZADANIE
SPOSÓB REALIZACJI
1. Wprowadzić
szczepienie
przeciwko
nagminnemu
zapaleniu
przyusznicy -prowadzone są szczepienia w wieku 13-15 r.ż.
w skojarzeniu ze szczepieniem przeciwko przeciw odrze ,śwince i różyczce
odrze i różyczce.
-w 24 godziny po urodzeniu dzieci są szczepione
przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, po 6
tygodniach podaje się drugą dawkę, a u 6-7 r.ż
2. Rozszerzyć
szczepienia
przeciwko
otrzymują trzecią dawkę,
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
- uczniowie II i III kl. szkoły podstawowej oraz I i II
na wszystkie grupy ryzyka zakażenia.
gimnazjum są szczepione przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B systemem 0-1-6, podobnie
jak osoby z kontaktu z HBS dodatnim
3. Zwiększyć
skuteczność
wykrywania
i leczenia chorych na gruźlicę do poziomu
90% w skali masowej – przez ścisłą
współpracę z podstawową opieką zdrowotną
w zakresie wykrywania i leczenia chorych
(szkolenie lekarzy rodzinnych i pediatrów).
Zwiększyć
skuteczność
szczepień
przeciwgruźliczych poprzez:
 Należyte
przygotowanie
pielęgniarek
wykonujących szczepienia oraz nadzór nad
wykonywaniem testów tuberkulinowych,
 Zapewnienie należytej jakości sprzętu
do szczepień.
4. Nie dopuścić do zakażeń szerzących się
poprzez krew, w tym rozszerzać krajowy
system
informatyczny
służb
krwi,
umożliwiający m.in. rejestr i identyfikację,
od których nie należy pobierać krwi.
Realizować
istniejący
„Program
zapobiegania
i
zwalczania
AIDS”
obejmujący edukację całego społeczeństwa
i grup ryzyka oraz identyfikowanie źródeł
zakażenia.
-pierwsze szczepienie przeciw gruźliczne otrzymuje
noworodek 24 godziny po narodzinach, kolejne w 7
r.ż. i w 12 r.ż. poprzedzone próbami
tuberkulinowymi,
-pielęgniarki są przeszkolone w zakresie
odczytywania prób tuberkulinowych, interpretacji
prób, sposobu postępowania oraz niszczenia
pozostałej szczepionki,
- używa się sprzętu tylko jednorazowego
-używa się rękawiczek jednorazowych, strzykawek do
jednokrotnego użycia,
-do dezynfekcji stosuje się płyn do rąk i sprzetu, a
pomieszczenia są poddawane działaniu lampy
bakteriobójczej,
5. Powstrzymać szerzenie się zakażeń i zatruć
pokarmowych przez:
 Poprawę
warunków
higieniczno
–
sanitarnych w kraju, a zwłaszcza w hodowli, -programy edukacyjne dot. zdrowej żywności,
przemyśle spożywczym i paszowym,
zasady jej przechowywania
 edukacje zdrowotną producentów żywności,
osób zajmujących się przechowywaniem
i dystrybucją żywności a także konsumentów.
6. Upowszechniać
ekologiczne
techniki
sterylizacji sprzętu medycznego i utrwalania - dokonuje się ekologicznymi technikami sterylizacji
żywności, w tym techniki wykorzystujące sprzętu stomatologicznego
związki promieniowania jonizującego.
7. Wśród osób podróżujących podnieść
świadomość
na
temat
możliwości -informacja poprzez ulotki , broszury, o konieczności
zawleczenia chorób nie występujących dokonania wymaganych szczepień w razie wyjazdu za
w Polsce przez edukację zdrowotną w tym granicę
zakresie.
8. Wprowadzić obowiązek szczepień przeciw
błonicy wśród dorosłej ludności zwłaszcza - nie ma obowiązku, szczepień dokonuje się w razie
z grup ryzyka na obszarach graniczących potrzeby
z terenami endemicznymi.
Download