Załącznik nr 1- Informacja o przedmiocie

advertisement
Załącznik nr 1 do oferty
INFORMACJA O PRZEDMIOCIE
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest :
a) Zakup szczepionek przeciwko wirusowi HPV (Typ 6,11,16,18) i materiałów
niezbędnych do realizacji zadania,
b) Przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed
każdą dawką szczepienia ,
c) Wykonanie usługi szczepienia w cyklu obejmującym 3 dawki dla
27 dziewcząt urodzonych w roku 2004 zamieszkałych w gminie Murów
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017r.,
d) Szacunkowa liczba dziewcząt może ulec zmianie w zależności od uzyskania
od rodzica/opiekuna prawnego zgody na zaszczepienie,
e) Przeprowadzenie spotkań informacyjnych z rodzicami objętych programem
dziewcząt, których celem będzie zapoznanie rodziców z działaniem
szczepionki przeciwko wirusowi HPV wywołującym raka szyjki macicy, raka
sromu, raka pochwy i brodawki płciowej
f) Przeprowadzenie zajęć edukacyjno- informacyjnych dla objętych programem
dziewcząt w Gminie Murów, oraz akcji informacyjnej dotyczącej zakażenia
HPV także wśród chłopców o zapobieganiu rakowi szyjki macicy przez
okresowe badania ginekologiczne.
g) Uzyskanie pisemnej zgody od rodzica/ opiekuna prawnego osoby nieletniej na
wykonanie cyklu szczepień obejmującego 3 dawki (zał. nr 6 wzór zgodny
z załącznikiem Nr 1 do Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy
– szczepienie HPV na lata 2016-2021 przyjętego uchwałą Rady Gminy
Murów Nr XI/73/2015 )
h) Przyjmowanie zgłoszeń, informowanie o terminach szczepienia i rejestracji
pacjentów we własnym zakresie poprzez udostępnienie jednej linii
telefonicznej,
i) Szczepionki zostaną podane w trzech dawkach
2. Dziewczyny, które nie będą mogły z powodów zdrowotnych (operacja, choroba
zakaźna lub inna choroba czasowo dyskwalifikująca ze szczepień) przyjąć
którejkolwiek z dawek szczepionki, w celu uczestniczenia w całym cyklu szczepień,
będą mogły przyjąć tą dawkę szczepionki
po ustaleniu dodatkowego terminu, ale
nie później niż termin wykonania usługi tj. 30.11.2017r.
3. Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o finansowaniu Programu ze
środków budżetowych Gminy Murów.
Download