cudzaziemńw. Zachorowania o charakterze i rozmiarach ognisk

advertisement
Informłcja doĘcząca odry
w zwiqzku z wystqpieniem na terenie powiatwlgrniny/sł,kłłyprzypadkółll zachorowań
ołaz
ryzykiem wystqpienia kolejnyclt zacllorowań u osób wrażliwyclt
1. ODis
svtuacii eDidemioloqicznei w Polsce
Zachorowania na odrę w Polsce występują sporadycznie i są związane przede wszystkim
zzaw|ekaniem choroby z zagranicy - pojedynęzę prz5padki u osób podrózujących, w tym
cudzaziemńw. Zachorowania o charakterze i rozmiarach ognisk epidemicznych mogą
wystąpió jedynie wśród społecznościlokalnych lub środowisku szkolnym, w których stopień
uodpornienia dzieci i dorosłych jest niewystarczający dla uzyskania tzw, odporności
zbiorowiskowej, która powstaje gdy liczba osób uodpomionych w danym środowisku osiąga
co najmniej 95%.
Indpvidualna ryzyko zachorowania na odrę występuje natomiast u każdej osoby, która nie była
szczepiona przeciw tej chorobie (lub jej wcześniej nie przechorowała). Stosowanie szezepieil
ochronnych ma zasadniczę znaczęnie w zapobieganiu zachorowaniom na odrę i ze względu na
wysoką zaraźliwośóchoroby oraz jej przenoszenie się droga powietrzną nie może byó
zastąpione j akimiko lwiek innymi środkamiochrony.
2. I nfoumac i e nt. §zczen ień
p
rzeciwFp_, q4łz,§."t.v
Polsce
Wszystkim osobom, które nie zrealizowałv pełnego cyklu szczepieti zgodnie z Programem
Szczepień Ochronnych zaleca się ich jak najszybsze uzupełnienie.
V/ Polsce obowiązkiem szczepień przeciw odrze objęte są dzieci i młodziężw wieku 1-19 r.ż.
Obowiązkowe §zczępienia ochronne są wykonywane nieodpłatnie przez lekarza, który
sprawuje nad dzieckiem opiekę medyczrtą w ramach umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowiana świadczeniapodstawowej opieki zdrowotnej przyużyciu szczepionek zakupionych
przez Ministra Zdrowia.
W przypadku osób dorosłych, które nie były szczepionę równiez rekomenduje się uzupełnienie
szczepień.
Szczepienie jest wykonywane szczęionką, która chroni równocześnie przed świnkąiróżyczką
(szczepionka MMR).
3. Dodatkowe informacie nt. chorobv
Odra jest ostrą chorobą wirusową, której można zapobiegać drogą szczepień ochronnych.
przebiegu choroby występuje garączka, silny kaszel, wysypka plamisto - grudkowa,
zapalenie spojówek ze światłowstrętem oraznieżyl. błony śluzowej nosa. Powikłania są częste
- u małych dzieci najpowszechniej występuje zapalenie ucha środkowego araz zakażenie
z-ołądkowo-jelitowe z biegunką. Do powikłali wymagających hospitalizacji naleZą wirusowe
zapalenie płuc oraz powikłania neurologiczne: zapaIenie mózgu orazzapalenie opon mózgowordzeniowych. Zachorowanię na odrę przed 2-5 rokięm zycia prowadzi do zwiększeniaryzyka
zachorowania wpózniejszym okresie życianapodostrestwardniające zapaleniemózgu (SSPE),
które pojawia się od kilku do kilkunastu lat od zakażęnia wirusem odry i charakteryzuje się
postępuj ącym przebiegi em i ni euchronni e złym rokowaniem.
Wirus odry przenosi się przede wszystkim drogą powietrzną, osoba chora staje się zakażna dla
innych osób już w okresie objawów wsĘnych (gorączka, kaszel), jeszcze na 5 dni przed
pojawieniern się wysypki i pozostajęzakaźnado 5 dni po jęj pojawieniu się.
Wrazliwe na odrę są wszystkie osoby, które nię nabyły odpornościpo szczepieniu (lub po
przechorowaniu), Przejściowa (stopniowo wygasająca odpomośó) występuje również
u niemowląt matek, które były szczepione przeciw odrze (lub ją wcześniej przechorowały).
Osoby chore na odrę niosą ryzyko przerriesienia zachorowair na inne osoby, które nie były
szczepione prueciwko odrze rLp, ze względu na przeciwskazania o charakterze medycznym
(dzieci chore na nowotwory, osoby poddane leczeniu immunosupresyjnemu).
W
Download