Choroby zakaźne - Wydział Lekarski

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2012/2013
Nazwa przedmiotu
Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania
choroby zakaźne
Kod modułu wg
standardów
od A do G
E
Kierownik jednostki realizującej zajęcia z przedmiotu:
Wydział:
Kierunek studiów:
Poziom studiów
Dr hab. Brygida Knysz
lekarski
lekarski
jednolite magisterskie
Forma studiów
Rok studiów:
stacjonarne X niestacjonarne X
V
Typ przedmiotu
Język wykładowcy:
obowiązkowy  fakultatywny 
polski
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
Semestr zimowy
(godz.)
W
Ć
S
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych
Niedoborów Odpornościowych
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
15
Razem:
15
Semestr
studiów:9
27
3
30
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
C1. Zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności diagnozowania i leczenia wybranych chorób zakaźnych.
C2. Poznanie aktualnych zagrożeń epidemiologicznych.
C3. Poznanie zasad planowej i doraźnej profilaktyki wybranych chorób zakaźnych.
C4. Poznanie patogenezy wybranych chorób zakaźnych.
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.
Numer
Opis efektu kształcenia (zgodnie ze szczegółowymi
Metody weryfikacji
Forma zajęć
efektami kształcenia zawartymi w standardach)
efektu
osiągnięcia
dydaktycznych:
kształcenia
zamierzonych efektów
** wpisz
kształcenia*
symbol
Student
zna
i
rozumie
przyczyny,
objawy,
zasady
Odpowiedź ustna
W, Ć
E.W32
diagnozowania i postępowania terapeutycznego oraz
Kolokwium
profilaktycznego w najczęstszych chorobach
Egzamin ustny
bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybicach,
w tym zakażeniach pneumokokowych, wirusowym
zapaleniu wątroby, nabytym niedoborze odporności
AIDS, sepsie i zakażeniach szpitalnych.
E.U1
Student przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem
dorosłym.
E.U3
Student przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie
fizykalne pacjenta dorosłego.
Odpowiedź ustna
Kolokwium
Egzamin ustny
W, Ć
planuje
postępowanie
diagnostyczne,
terapeutyczne
i
profilaktyczne.
Student planuje postępowanie w przypadku
Student
E.U16
E.U26
ekspozycji na zakażenie przenoszone drogą krwi.
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Zajęcia na uczelni (godz.) 45
Praca własna (godz.)18
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 63
Punkty ECTS przedmiotu
2,5
Uwagi
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
Wykłady:
Renesans chorób zakaźnych
Aktualne zagrożenia epidemiologiczne. Bioterroryzm
Gorączki krwotoczne i nowe choroby wirusowe.
Zakażenia HTLV 1, 2, zakażenia wirusami herpes, SARS, grypa
Wirusowe zapalenia wątroby:
etiopatogeneza, epidemiologia, klinika, leczenie i profilaktyka
Ostra niewydolność wątroby. Etiologia, patogeneza, klinika, diagnostyka, leczenie
konwencjonalne i niekonwencjonalne.
Wskazania do przeszczepu wątroby.
Przewlekłe zapalenia wątroby i ich następstwa (marskość, niewydolność, nowotwory)
Etiopatogeneza, diagnostyka, klinika, leczenie.
Zakażenie HIV/AIDS. Biologia wirusów, naturalny przebieg zakażenia.
Obraz kliniczny zakażenia HIV i AIDS.
Epidemiologia, patogeneza, diagnostyka, klinika, leczenie, profilaktyka.
Zakażenia szpitalne i ich konsekwencje.
Organizacja kontroli zakażeń szpitalnych.
Polityka antybiotykowa a oporność w prewencji zakażeń szpitalnych.
Ćwiczenia:
Zasady rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom zakaźnym. Immunoprofilaktyka
chorób zakaźnych.
Procedury izolacji i kwarantanny na wypadek wystąpienia ekspozycji i choroby spowodowanej
wysoko zaraźliwymi czynnikami biologicznymi.
Profilaktyka poekspozycyjna.
Zakażenia szpitalne.
Zakażenia przebiegające z bakteriemią. Posocznice, postępy w leczeniu. SIRS. Jadzice.
Zakażenia układowe (dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego,
ośrodkowego układu nerwowego) o etiologii wirusowej, bakteryjnej oraz grzybiczej.
Choroby przenoszone przez kleszcze.
Inwazje i choroby pasożytnicze.
Zakażenia przewodu pokarmowego.
Symptomatologia wybranych chorób zakaźnych – wideo-prezentacja.
Zakażenia związane z przyjmowaniem narkotyków i ryzykownymi zachowaniami seksualnymi
(epidemiologia, diagnostyka, klinika, redukcja szkód).
Program ćwiczeń z Biologii i Parazytologii Lekarskiej w załączeniu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Obowiązkowa:
1. Choroby zakaźne i pasożytnicze – red. nauk. J. Cianciara, J. Juszczyk, wyd. Czelej,
Lublin, 2011/2012
2. Choroby zakaźne i pasożytnicze – red. nauk. Z. Dziubek, wyd. PZWL, 2011.
3. Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2012 - pod redakcją A. Szczeklika, Medycyna
Praktyczna, 2012, wybrane zagadnienia chorób zakaźnych.
4. Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażenia HIV/AIDS – współczesne
możliwości i problemy, red. A. Gładysz i B. Knysz, wyd. Continuo, Wrocław, 2009.
5. Leczenie chorób infekcyjnych – J.G.. Bartlett, K. Tomasiewicz, red. wyd. Czelej, Lublin, 2006, wyd.1.
Uzupełniająca:
1. Wakcynologia – W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk, A. Zieliński, L-Medica Press, 2005.
2. Bioterroryzm – zasady postępowania lekarskiego, K. Chomiczewski, J. Kocik, M.T. Szkoda,
PZWL, 2002.
3. Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka –
W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk, A. Zieliński, L-Medica Press, 2004.
4. Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym – Z. Pawłowski, J. Stania, PZWL,2004.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
rzutnik multimedialny, komputer, odtwarzacz wideo, telewizor, strój ochronny
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Egzamin teoretyczny – kryterium zaliczenia:
1. kolokwia semestralne z zakresu odbywanych zajęć praktycznych
2. egzamin teoretyczny – wykazanie się w formie ustnej wiedzą teoretyczną nabytą w czasie zajęć
praktycznych i wykładów
Egzamin praktyczny – kryterium zaliczenia:
wykazanie umiejętności zbierania wywiadu lekarskiego ze szczególnym uwzględnieniem części
epidemiologicznej, badania fizykalnego, rozpoznania choroby, diagnostyki różnicowej oraz proponowanego
leczenia.
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych
ul. Koszarowa 5, Wrocław
tel. 71 3255242
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku dr hab. Brygida Knysz
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
.………....…..…
Data sporządzenia sylabusa: 27.7.2012r.
Podpis Dziekana
……….………..……
Download