SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału
nauczyciela i
studentów
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Demografia i epidemiologia
Fizjoterapii
PPWSZ-F-2-331-s
PPWSZ-F-2-331-n
Fizjoterapia, studia drugiego stopnia, profil praktyczny
Stacjonarne i niestacjonarne
Rok II, Semestr III
Studia stacjonarne:
Studia niestacjonarne:
wykłady - 15; ćwiczenia - 15
wykłady - 10; ćwiczenia - 10
1
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
8
Pracochłonność
Wykłady
S:15
N:10
Suma
Razem
9
10
11
12
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Założenia i cele
przedmiotu
Ćwiczenia/
seminaria
Konsultacje
obowiązkowe
Egzaminy
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
S:15
N:10
S:30; N:20
Stacjonarne: 35
13
Inne
S:5
N:15
S:5; N:15
Niestacjonarne: 35
Prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Mgr Bożena Pustułka
Prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Podstawy wiedzy ogólnej na temat dróg rozprzestrzeniania sie chorób,
-podstawy profilaktyki chorób,
-podstawy promocji zdrowia, profilaktyki i leczenia.
Przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw epidemiologii ogólnej (rola i zadania
epidemiologii, środowiskowe uwarunkowania zdrowia populacji,
Wyposażenie w podstawy wiedzy na temat demografii lekarskiej, zasad nowoczesnej
promocji zdrowia), metodologii epidemiologicznej (klasyfikacja badań, pomiar badania
epidemiologii, zdrowie i mierniki jego oceny)
Wyposażenie studentów w wiedzę na temat epidemiologii chorób zakaźnych (ognisko
epidemii, szczepienia ochronne, zakażenia).
Efekty kształcenia przedmiotowe:
Efekty
kształcenia
przedmiotowe
Nauka
własna
Wiedza:
Posiada poszerzoną wiedzę o zdrowiu zagrożeniach
oraz skali problemów zdrowia w ujęciu
demograficznym i epidemiologicznych
Umiejętności:
Posiada umiejętność przygotowanie pisemnego
raportu z przebiegu demograficznych i
epidemiologicznych badań w oparciu o własne
spostrzeżenia i o dokumentację medyczną.
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
Odniesienie do
efektów
obszarowych
K_W07
M2_W03
M2_W04
M2_W06
M2_W08
M2_W09
K_U15
M2_U13
M2_U14
Kompetencje społeczne:
Dba o dobro pacjenta w zakresie epidemiologii.
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i
współpracowników w zakresie zagrożenia
epidemiologicznego
Efekty kształcenia
14
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje społeczne
15
16
17
18
Stosowane
metody
dydaktyczne
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Forma i
warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia
do zaliczenia
Wykaz
literatury
podstawowej
M2_K03
M2_K05
M2_K06
M2_K05
K_K08
M2_K06
M2_K07
Sposób potwierdzenia
(weryfikacji)
Test pisemny sprawdzający
wiedzę o zdrowiu i oraz skali
zagrożeń zdrowia w ujęciu
demograficznym i
epidemiologicznym.
K_K03
Zadanie problemowe -projekt
Aktywny udział w dyskusji
Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja panelowa, pokaz, prezentacja
opracowań.
Rola epidemiologii w naukach medycznych.
Podstawy epidemiologii, statystyki socjologii.
Epidemiologia – narzędzia badawcze i metody.
HLY (Healthy Life Years ) i inne statystyczne mierniki sytuacji zdrowotnej ludności.
Podstawowe metody statystyczne w epidemiologii.
Wybrane zagadnienia z demografii. Znaczenie demografii dla oceny aktualnej oraz
prognozowanej sytuacji zdrowotnej społeczeństwa.
Badanie chorobowości szpitalnej ogólnej – najważniejsze czyny hospitalizacji w Polsce.
Epidemiologia w medycynie - choroby zakaźne oraz niezakaźne.
Epidemiologia chorób zakaźnych. Regulacje prawne w zakresie zapobiegania i
zwalczania zakażeń oraz chorób zakaźnych w Polsce. Epidemiologia wybranych chorób
zakaźnych. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych u ludzi. Dochodzenie epidemiologiczne– opracowanie ognisk
epidemiologicznych.
Zabiegi przeciwepidemiczne .
Zakażenia związane z opieką zdrowotną.
Badania kliniczne. Wybrane aspekty etyczno prawne.
Żywienie a choroby zakaźne.
Epidemiologia środowiskowa – obszar zainteresowania. Epidemiologia szczegółowa;
czynniki chemiczne, czynniki biologiczne, czynniki fizyczne.
Zaliczenie z oceną w formie testu pisemnego.
Student dopuszczony do zaliczenia po zaliczeniu ćwiczeń i uzyskaniu cząstkowych ocen.
-zaliczenie godzin bez udziału nauczyciela w formie samodzielnej pracy
samokształceniowej na wybrany temat,
-uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń praktycznych,
Ocena z zajęć stanowi:
(35% oceny wiedzy; 50% oceny umiejętności; 5% oceny kompetencji społecznych;
10% oceny z pracy pisemnej) .
1. J. Bzdęga, A. Gębska – Kuczerowska: Epidemiologia w zdrowiu publicznym. Wyd.
PZWL Warszawa, 2010.
2. Z. Dziubek: Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wyd. PZWL, Warszawa, 2006.
3. W. Jędrychowski: Epidemiologia – wprowadzenie i metody badań. Wyd. PZWL,
Warszawa, 1999.
19
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
1. Zatoński W., Atlas nowotworów w Polsce. Warszawa, 2010.
2.Starzynski Z., Choroby zawodowe w Polsce. Łódź, 2008.
3.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u
ludzi.
4. B. Wojtyniak, P. Goryński: System informacyjny w ochronie zdrowia w Polsce. PZH,
Warszawa 2006
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards