SYLABUS Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Epidemiologia i

advertisement
SYLABUS
Lp.
1
2
3
4
5
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
Opis
Epidemiologia i higiena oraz nadzór sanitarno- epidemiologiczny
Ratownictwo medyczne
PPWSZ-RM-1-1A6-o
Ratownictwo medyczne , poziom I (licencjacki), profil: ogólnoakademicki
Rok I, semestr 1
Wykład: 10 godz., Ćwiczenia: 25 godz. – studia stacjonarne (S)
Wykład: 10 godz., Ćwiczenia: 10 godz. – studia niestacjonarne (N)
2 ECTS
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
6
Pracochłonność
Wykład
y
S: 10
N: 10
8
9
10
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Cel przedmiotu
Konsultacje
obowiązkowe
Egzamin
y
S: 2
N: 2
Projekty/
opracowani
a
S: 5
N: 10
S: 37
N: 22
Suma
7
Ćwiczenia
/
seminaria
S: 25
N: 10
Praca własna studenta
Efekty
kształcenia
12
S:15
N:20
S: 20
N: 30
Dr D. Fus
Biologia na poziomie szkoły średniej
WIEDZA
Zna i przedstawia rolę epidemiologii w zdrowiu
publicznym. Opisuje metody badań dla potrzeb
epidemiologii oraz cele i zadania systemu nadzoru sanitarno
– epidemiologicznego.
Wymienia czynniki ryzyka zdrowotnego i zagrożenia życia
oraz podstawy zapobiegania chorobom
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi dokonać analizy potrzeb zdrowotnych populacji na
podstawie standardowo zbieranych informacji o stanie
zdrowia.
Rozumie znaczenie i zastosowanie podstawowych
mierników stosowanych do opisu zdrowia populacji (jak np.
zapadalność, chorobowość, umieralność, śmiertelność,
DALY, HALE, QALY)
Rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie i konieczność
prowadzenia nadzoru epidemiologicznego
Potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu
pozyskiwania i przechowywania danych z dziedziny nauk
medycznych.
Potrafi korzystać z literatury naukowej wykazuje krytycyzm
w stosunku do informacji.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi współpracować w grupie
Efekt kształcenia
Forma i warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
Inne
Dr D. Fus
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)
11
Nauka
własna
W zakresie wiedzy
W zakresie umiejętności
W zakresie kompetencji społecznych
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K1_W04
Odniesienie
do efektów
obszarowych
M1_W04
K1_U06
K1_U08
M1_U06
M1_U08
K1_K04
M1_K04
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Kolokwium testy sprawdzające
Prezentowanie przez studentów wybranych
zagadnień tematycznych
Kurs kończy się zaliczeniem pisemnym w
formie testu
1.
13
Treści
merytoryczne
przedmiotu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
14
15
Wykaz literatury
podstawowej
Wykaz literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
Rola epidemiologii w zdrowiu publicznym. Podstawowe pojęcia w higienie i
epidemiologii
Środowiskowe uwarunkowania zdrowia w populacji
Źródła danych na temat zdrowia populacji oraz ocena stanu zdrowia ludności
Epidemiologiczne badania opisowe , analityczne i eksperymentalne
Zasady opracowania ogniska choroby zakaźnej
Drogi szerzenia się drobnoustrojów chorobotwórczych
Sposoby zwalczania chorób zakaźnych
Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych w Polsce i na świecie
Epidemiologia zakażeń szpitalnych
Cele i zadania nadzoru sanitarno- epidemiologicznego. System organizacyjno- prawny
nadzoru, struktura służb Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce.
L.Jabłoński red Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych
Lublin 2002
Jędrychowski W. Podstawy Epidemiologii. Metody badań oraz materiały
ćwiczeniowe. wyd. VI. 2002.
3.
W.J. Jędrychowski Epidemiologia – wprowadzenie i metody badan PZWL W-wa 1999
1.
J.T Marcinkowski : Higiena Profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych
PZWL W-wa 2000
Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. Choroby zakaźne i pasożytnicze epidemiologia i profilaktyka. wyd. VI. 2007.
2.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards