Sylabus przedmiotu: Podstawy epidemiologii

advertisement
Sylabus przedmiotu: Podstawy epidemiologii
Punkty ECTS – 4
Łączna liczba godzin: 100, w tym:
- wykłady – 30 godz.
- ćwiczenia – 45 godz.
- samokształcenie – 25godz.
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu (nauczanie): 75 godz. II rok
WYKŁADY: 30 godz. III sem.
ĆWICZENIA: 45 godz. III sem.
Rok studiów , semestr: II rok, III semestr
Liczba punktów ECTS: 4 pkt.
Język wykładowy: polski
Cele zajęć z przedmiotu:
Celem zajęć jest:
1. Zaznajomienie studentów z najważniejszymi pojęciami w epidemiologii i metodologią
pracy.
2. Poznanie zastosowania wybranych wskaźników epidemiologicznych będących podstawą
warsztatu każdej pracy z zakresu nauk medycznych.
3.Wykształcenie umiejętności rozwiązywania różnorodnych problemów zdrowia publicznego
przy użyciu metod epidemiologicznych w pracy zespołowej oraz prezentacji sposobu ich
rozwiązania na szerszym forum.
Wymagania wstępne:
Posiadanie wiedzy z zakresu: Podstaw Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego, Podstaw
Demografii, Propedeutyki Zdrowia Publicznego
Tabela efektów kształcenia dla przedmiotu
Nazwa przedmiotu: Podstawy epidemiologii
Efekty kształcenia
Student, który zaliczył przedmiot
potrafi:
Odniesienie do
efektów kształcenia
dla programu
Wiedza
1. Definiuje podstawowe pojęcia z
zakresu epidemiologii oraz
charakteryzuje poszczególne rodzaje
badań epidemiologicznych.
K_W02, K_W05,
K_W09
Umiejętności
2. potrafi posługiwać się
wskaźnikami epidemiologicznymi dla
potrzeb oceny sytuacji zdrowotnej
populacji
K_U01, K_U04,
K_U06, K_U07,
K_U11, K_U12
3. Potrafi prawidłowo wykorzystywać
źródła informacji o stanie zdrowia
populacji.
Kompetencje społeczne
4. Potrafi wykorzystać zdobytą
wiedzę w pracy z zespołem w
ramach szczegółowego opisu
zjawiska zdrowotnego.
K_K07
5. Przejawia zainteresowanie
metodologią stosowaną w
epidemiologii.
Treści merytoryczne przedmiotu:
A. Problematyka wykładów:
1. Epidemiologia- podstawowe pojęcia i definicje. Rola epidemiologii w zdrowiu
publicznym.(5 godz.)
2. Wskaźniki stanu zdrowia populacji. Ocena stanu zdrowia ludności. (4 godz.)
3. Statystyka publiczna.Źródła danych na temat zdrowia populacji. Dane statystyczne
pierwotne i wtórne. (4 godz.)
4. Metodologia badań epidemiologicznych. Badania opisowe. (4 godz.)
5. Badania przekrojowe. (3 godz.)
6. Badania retrospektywne. (2 godz.)
7. Badania prospektywne. (2 godz.)
8. Badania eksperymentalne. (3 godz.)
9. Metaanaliza. (2 godz.)
10. Egzamin pisemny - test. (1 godz.)
B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych:
1. Zdrowie i choroba. Klasyfikacja chorób. (2 godz.)
2. Źródła informacji o stanie zdrowia ludności:
-dane o czasowej i trwałej niezdolności do pracy
-dane o zgonach,
-dokumentacja otwartej opieki zdrowotnej, dane o hospitalizacji,
-obowiązkowa zgłaszalność chorób. (4 godz.)
3. Planowanie badań epidemiologicznych:
- cel, hipoteza, założenia badawcze,
- wybór metody i technik badawczych,
-organizacja badań i realizacja,
-zbieranie, analiza i opracowanie danych, publikacja. (4 godz.)
4. Badania epidemiologiczne – przykłady. Charakterystyka poszczególnych typów i metod
badań. Warsztaty. (4 godz.)
5. Eliminacja i eradykacja chorób. (2 godz.)
6. Szczepienia ochronne i inne metody profilaktyki. (3 godz.)
7. Związek stylu życia ze zdrowiem. (2 godz.)
8. Zakażenia szpitalne i lekooporność. (3 godz.)
9. Prezentacje multimedialne grup studentów: choroby zakaźne szerzące się drogą
pokarmową, choroby krwiopochodne, choroby przeciw którym stosujemy szczepienia
ochronne, choroby inwazyjne i prionowe. (6 godz.)
Metody dydaktyczne:
Wykład z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia: praca w grupach, studium przypadku, grupowa prezentacja multimedialna,
dyskusja
Sposób i forma zaliczenia:
Wykład – egzamin testowy z pytaniami otwartymi
Ćwiczenia – zaliczenie z oceną, na podstawie aktywności na warsztatach i przygotowanych
prezentacji multimedialnych
Metody i kryteria oceny (efekty 1):
Egzamin testowy oraz pyt. otwarte:
A: Pytania z zakresu wiadomości do zapamiętania;
B: Pytania z zakresu widomości do rozumienia;
C: Rozwiązywanie zadania pisemnego typowego;
D: Rozwiązywanie zadania pisemnego nietypowego;
Kryteria oceny:
- za niewystarczające rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B = ocena 2,0
- za rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B możliwość uzyskania max. oceny 3,0
- za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C możliwość uzyskania max. oceny 4,0
- za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C + D możliwość uzyskania oceny 5,0
Zaliczenie z oceną – ćwiczenia (efekty 2-5):
Ocena średnia ważona ocen cząstkowych za:
- rozwiązywanie zadań - waga 0,4 (efekt 2,3)
- pracę w grupach (kejsy) – waga 0,3 (efekt 4)
- umiejętność prezentowania wyników prac na forum grupy – waga 0,3 (efekt 5)
Zakres ocen: 2,0 – 5,0
Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w
godzinach oraz punktach ECTS:
Wykłady – 30 godzin
Ćwiczenia – 45 godzin
Samokształcenie – 25 godzin
Łącznie 100 godzin = 4 pkt. ECTS
Spis zalecanych lektur:
Literatura podstawowa:
1. Beaglehole, R., Bonita, R., Kjellström, T.: Podstawy epidemiologii. Łódź, 2002
2. Jędrychowski, W.: Epidemiologia. Wprowadzenie i metody badań. Warszawa, 1999
3. Jędrychowski, W.: Podstawy epidemiologii. Kraków, 2002
4. Jabłoński L.- red.,: Epidemiologia dla lekarzy i studentów. Lublin 1999.
5. Brzeziński, Z.J., Szamotulska, K.:Epidemiologia kliniczna. Warszawa 1997.
Literatura uzupełniająca:
1. Magdzik, W., Naruszewicz-Lesiuk,D., Zieliński, A.:Choroby zakaźne i
pasożytnicze. Warszawa 2004.
2. Kostrzewski,J., MagdzikW., Naruszewicz-Lesiuk, D.: Choroby zakaźne i ich zwalczanie na
ziemiach polskich w XX wieku. Warszawa 2001.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards