Epidemiologia ogólna

advertisement
Epidemiologia
1. Def inicja epidemiologii.
2. Cele i zadania współczesnej epidemiologii.
3. Przegląd badań epidemiologicznych.
4. Źródła danych o stanie zdrow ia populacji.
- rutynowa statystyka medyczna
- dane gromadzone w myśl Ustawy o statystyce publicznej
- źródła danych o stanie zdrow ia społeczeństw (krajowe i zagraniczne internetowe
bazy danych)
5. Mierniki zdrow ia populacji
- wartości bezwzględne, współczynniki, wskaźniki
- zapadalność i chorobowość
- umieralność i śmiertelność
- mierniki umieralność niemow ląt i umieralności okołoporodowej
- wskaźniki struktury zachorowań i zgonów
- przeżycia obserwowane i względne
- standaryzacja współczynników
- analiza trendów czasowych (zapadalność vs. chorobowość, zapadalność
[umieralność] standaryzowana vs. zapadalność [umieralność] surowa, zapadalność
vs. umieralność) i prognozowanie
6. Badania ekologiczne
7. Badania przekrojowe
8. Badania kliniczno-kontrolne
9. Badania kohortowe
10. Etapy badania analitycznego
- metody doboru próby
- metodyka: wywiad epidemiologiczny, kwestionariusz, pomiar
- analiza statystyczna wyników
11. Wnioskowanie przyczynowo-skutkowe w epidemiologii.
- przyczyna konieczna i wystarczająca
- kryteria Hilla
12. Analiza ryzyka
- pojęcie ryzyka i czynnika ryzyka
- tablica czteropolowa
- ryzyko bezwzględne (różnica ryzyka, frakcja przypisana narażeniu, frakcja
przypisana populacji)
- ryzyko względne
- iloraz szans
13. Randomizowane badania kontrolne.
- zastosowanie
- zasady randomizacji
- zasada próby ślepej i podwójnie ślepej
- aspekty prawne
14. Epidemiologia kliniczna
- przebieg kliniczny a historia naturalna choroby
- czynniki prognostyczne
- definicja normy i nieprawidłowości
- czułość i swoistość testów diagnostycznych, krzywa ROC
- wartość predykcyjna
- analiza przeżycia
15. Profilaktyka pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa
16. Czynniki zakłócające i źródła błędów w badaniach epidemiologicznych.
17. Epidemiologia szczegółowa
Download