Lp. Element Opis 1 Nazwa przedmiotu/ modułu kształcenia

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Element
Nazwa
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Typ
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Instytut
Kod
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Kierunek,
specjalność,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Forma zajęć i
liczba godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału nauczyciela i studentów
Punkty ECTS
(wg planu
studiów)
Opis
Demografia i epidemiologia
obowiązkowy
Nauk o Zdrowiu
PPWSZ-F-2-331-s
PPWSZ-F-2-331-n
kierunek: Fizjoterapia
specjalność:
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
profil kształcenia: praktyczny
stacjonarne
niestacjonarne
Rok II, Semestr III
Rok II, Semestr III
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
wykłady - 15
ćwiczenia - 30
wykłady - 10
ćwiczenia - 30
1
Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
10
Obciążenie studenta na zajęciach
wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli
akademickich, w tym:
Udział w wykładach (godz.)
Udział w ćwiczeniach/ seminariach/
zajęciach praktycznych/ praktykach
zawodowych (godz.)
Dodatkowe godziny kontaktowe z
nauczycielem (godz.)
Udział w egzaminie (godz.)
Obciążenie studenta związane z
nauką samodzielną, w tym:
Samodzielne studiowanie tematyki
zajęć/ przygotowanie się do
ćwiczeń (godz.)
Przygotowanie
do
zaliczenia/
egzaminu (godz.)
Wykonanie prac zaliczeniowych
(referat, projekt, prezentacja itd.)
(godz.)
Obciążenie studenta w ramach
zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
godz.:30
ECTS:1
ECTS:0,7
15
10
15
10
0
0
0
0
godz.:0
godz.:0
godz.:20
ECTS:0
godz.:10
ECTS:0,3
0
10
0
0
0
0
ECTS:0
godz.:0
ECTS:0
11
12
13
14
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach
wymagających bezpośredniego
godz.:30
ECTS:1
godz.:30
ECTS:1
udziału nauczycieli akademickich
oraz związane z nauką
samodzielną)
Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
mgr Katarzyna Truczka
za przedmiot/
moduł
(egzaminujący)
Nauczyciele
akademiccy
mgr Katarzyna Truczka
prowadzący
przedmiot/
moduł
Podstawy wiedzy ogólnej na temat dróg rozprzestrzeniania sie chorób,
Wymagania
-podstawy profilaktyki chorób,
(kompetencje)
-podstawy promocji i edukacji zdrowotnej zdrowia.
wstępne
Przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw epidemiologii ogólnej (rola i zadania
epidemiologii, środowiskowe uwarunkowania zdrowia populacji,
Wyposażenie w podstawy wiedzy na temat
demografii
lekarskiej, zasad
Założenia i cele
nowoczesnej promocji zdrowia), metodologii epidemiologicznej (klasyfikacja badań,
przedmiotu
pomiar
badania
epidemiologii,
zdrowie
i
mierniki
jego
oceny)
Wyposażenie studentów w wiedzę na temat epidemiologii chorób zakaźnych (ognisko
epidemiczne, szczepienia ochronne, zakażenia).
Opis efektów kształcenia w zakresie:
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
obszaru
WIEDZY
15
W1
Posiada poszerzoną wiedzę o zdrowiu,
zagrożeniach oraz skali problemów zdrowia
w ujęciu demograficznym i
epidemiologicznych.
K_W07
M2_W03
M2_W04
M2_W06
M2_W08
M2_W09
U1
UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętność do przygotowania
pisemnego raportu z przebiegu
demograficznych i epidemiologicznych
K_U15
badań w oparciu o własne spostrzeżenia oraz
dokumentację medyczną.
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
M2_U13
M2_U14
Efekty
kształcenia
M2_K03
M2_K05
M2_K06
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i
M2_K05
K2
współpracowników w zakresie zagrożenia
K_K08
M2_K06
epidemiologicznego.
M2_K07
Wybrane zagadnienia z demografii. Znaczenie demografii dla oceny aktualnej oraz
prognozowanej sytuacji zdrowotnej społeczeństwa.
Ogólne i szczegółowe zastosowanie epidemiologii w naukach medycznych.
Podstawowe pojęcia epidemiologiczne mające zastosowanie w opisie stanu zdrowia
populacji.
Gromadzenie danych epidemiologicznych.
Podstawowe metody analizy danych epidemiologicznych ,wnioskowanie w badaniach
epidemiologicznych.
Rodzaje badań epidemiologicznych, znaczenie badań przesiewowych w profilaktyce i
zwalczaniu zakażeń szpitalnych.
Znaczenie epidemiologii w planowaniu profilaktycznych badań zdrowotnych.
K1
16
Treści
kształcenia
Dba o dobro pacjenta w zakresie
epidemiologii.
K_K03
Zasady wczesnego wykrywania poszczególnych stadiów choroby w populacji.
Choroby zakwalifikowane do masowych badań przesiewowych.
Choroby mające znaczenie społeczne.
Nierówności w zdrowiu.
Regulacje prawne w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń oraz chorób
zakaźnych w Polsce. Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych. Ustawa z dnia 5
grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi.
Zabiegi przeciwepidemiczne –higiena rąk - rodzaje izolacji - dochodzenie
epidemiologiczne– opracowanie ognisk epidemicznych.
Zakażenia związane z opieką zdrowotną.
Żywienie a choroby zakaźne.
Epidemiologia środowiskowa - czynniki chemiczne, czynniki biologiczne, czynniki
fizyczne.
17
18
19
20
21
Stosowane
metody
dydaktyczne
Metody
weryfikacji
efektów
kształcenia
(w odniesieniu do
poszczególnych
efektów)
Kryteria oceny
osiągniętych
efektów
kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu/
modułu, w tym
zasady dopuszczenia do
egzaminu /
zaliczenia z oceną
1.
2.
3.
4.
Wykaz
5.
literatury
podstawowej 6.
7.
8.
9.
22
Wykaz
literatury
uzupełniającej
23
Wymiar,
zasady i forma
odbywania
praktyk
zawodowych
Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja panelowa, pokaz, prezentacja
opracowań, filmy szkoleniowe.
Efekt
kształcenia
W1
U1
K1
K1
Sposób weryfikacji efektów
egzamin pisemny
egzamin pisemny
egzamin pisemny
egzamin pisemny
kryteria: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb
Egzamin pisemny
1. Redakcja naukowa P.B. Heczko, J. Wójkowska-Mach: Zakażenia szpitalne
podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009.
2. Pod red. J.K. Karczewskiego: Higiena, Czelej, Lublin 2002.
3. M. Fleischer, B. Bober-Gheek: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego,
Wydawnictwo Medyczne Urban &Partner, Wrocław 2006.
4. W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk, A. Zieliński: Choroby zakaźne i pasożytnicze
– epidemiologia i profilaktyka,  medica Press, Bielsko-Biała 2007.
1. B. Tobiasz-Adamczyk: Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
2. D. Mrożek-Budzyn: Wakcynologia praktyczna,  medica Press, Bielsko-Biała2009.
3.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u
ludzi.
4. B. Wojtyniak, P. Goryński: System informacyjny w ochronie zdrowia w Polsce.
PZH, Warszawa 2006.
5. B. Woynarowska: Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008.
Download