strategia rozwoju pi**wa górna na lata 2007 - 2013

advertisement
STRATEGIA ROZWOJU
POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO
DO 2025 ROKU
Termin przeprowadzenia ankiety internetowej
22.06 – 12.07. 2015
Wypełnionych ankiet
895 sztuk
Jakie Pani / Pana zdaniem są główne problemy mieszkańców powiatu?
BEZROBOCIE
MAŁO ROZWINIĘTA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
UBÓSTWO
WYKLUCZENIE CYFROWE I TECHNICZNE
STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
OGRANICZONA OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
OGRANICZONA OFERTA SPORTOWA
OGRANICZONA OFERTA KULTURALNA
POGŁĘBIANIE SIĘ DYSPROPORCJI SPOŁECZNYCH
BRAK ALTERNATYWY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
NIEDOSTATECZNA OFERTA SPĘDZANIA CZASU DLA SENIORÓW
KOMUNIKACJA W OBRĘBIE POWIATU I POZA POWIATEM
SŁABO ROZWINIĘTA TURYSTYKA
MAŁO DOCHODOWE GOSPODARSTWA ROLNE
BRAK ALTERNATYWY DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA
BRAK MIEJSC DO INTEGRACJI
INNA
43.5 %
41.4 %
17.9 %
19.8 %
15.9 %
34.3 %
28.3 %
43.4 %
18.9 %
59.1 %
11.9 %
66.2 %
31.4 %
8.7 %
7.2 %
34.1 %
9.3 %
Jakie Pani / Pana zdaniem są główne problemy mieszkańców powiatu?
BEZROBOCIE
MAŁO ROZWINIĘTA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
UBÓSTWO
WYKLUCZENIE CYFROWE I TECHNICZNE
STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
OGRANICZONA OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
OGRANICZONA OFERTA SPORTOWA
OGRANICZONA OFERTA KULTURALNA
POGŁĘBIANIE SIĘ DYSPROPORCJI SPOŁECZNYCH
BRAK ALTERNATYWY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
NIEDOSTATECZNA OFERTA SPĘDZANIA CZASU DLA SENIORÓW
KOMUNIKACJA W OBRĘBIE POWIATU I POZA POWIATEM
SŁABO ROZWINIĘTA TURYSTYKA
MAŁO DOCHODOWE GOSPODARSTWA ROLNE
BRAK ALTERNATYWY DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA
BRAK MIEJSC DO INTEGRACJI
INNA
43.5 %
41.4 %
17.9 %
19.8 %
15.9 %
34.3 %
28.3 %
43.4 %
18.9 %
59.1 %
11.9 %
66.2 %
31.4 %
8.7 %
7.2 %
34.1 %
9.3 %
Proszę wskazać max. 5 inwestycji, które zdaniem Pani / Pana należy zrealizować w
pierwszej kolejności na terenie powiatu w najbliższych latach
REMONT / PRZEBUDOWA / BUDOWA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ (PARKINGI, CIĄGI PIESZO - ROWEROWE, ZATOKI, WIATY,
OŚWIETLENIE ULICZNE)

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH SPRZYJAJĄCYCH BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI
I ROZWOJOWI AKTYWNEJ FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
81.7 %

61.5%
ZWIĘKSZENIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI TURYSTYKI
(BUDOWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH ROZBUDOWA /
BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ)
30.5 %



ROZWÓJ SIECI INTERNETOWEJ, W TYM INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO
34.4 %
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POPRZEZ ROZBUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
34.4 %
Jakie inne inwestycje powinny być zrealizowane w najbliższych latach na terenie
powiatu?

DROGI I TOWARZYSZĄCA IM INFRASTRUKTURA

POŁĄCZENIE Z WARSZAWĄ (ŚCIEŻKI ROWEROWE, WSPÓLNY BILET),

OFERTA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASY (KULTURA, REKREACJA)

ROZWÓJ SZEROKO POJĘTYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE TURYSTYKI,
Co Pani / Pana zdaniem powinno być wizytówką powiatu?
DOBRY UKŁAD KOMUNIKACYJNY
38.8 %
MAŁO ZDEGRADOWANE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
12.8 %
WARUNKI DO ROZWOJU TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI
6.0 %
TERENY INWESTYCYJNE
9.4 %
SZEROKI WACHLARZ OFERT KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH,
INTEGRACYJNYCH I SPORTOWYCH
16.8 %
WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
13.6 %
INNA
2.6 %
1
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
STWARZANIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY
2
3
4
5
10.2 24.9 43.7 19.9 1.3
19
38,3 36,2
6
35,8 39,8 21,4 2,5
0,4
0,6
WSPARCIE W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
12
28,7 43,7 13,3 2,2
DOSTĘPNOŚĆ PLACÓWEK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH
5,2 12,9 28,4 39,2 14,3
FUNKCJONOWANIE EDUKACJI W TYM POZIOM KSZTAŁCENIA
6,8 19,2 44,1 26,9 3,0
DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH WYPOCZYNKOWI I REKREACJI
22,1 36,5 28,8 11,5
UDZIAŁ W ŻYCIU KULTURALNYM W TYM OFERTA KULTURALNA DLA
MIESZKAŃCÓW
16,1 32,5 36,0 14,1 1,2
DOSTĘPNOŚĆ DO PODSTAWOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ
21,2 31,7 31,5 13,6
2
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA, KOLEJOWA I DROGOWA (SIEĆ DRÓG I ICH
JAKOŚĆ, CHODNIKI, PARKINGI, OŚWIETLENIE ULICZNE)
39,7
1
36
17,7 5,6
1
Jakie są Pani / Pana oczekiwania wobec działań władz lokalnych na terenie powiatu?
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (remonty i budowa dróg,
chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, rozbudowa kanalizacji, budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków, rozwój odnawialnych źródeł energii itp.) 81,5%
Podjęcie działań sprzyjających powstawaniu nowych zakładów pracy
53,9%
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej
(remonty placówek oświatowych i kulturalnych, rozwój bazy
sportowo – rekreacyjnej i miejsc spędzania wolnego czasu itp.)
46,8%
Stworzenie lepszych warunków do osiedlania na terenie powiatu
ludzi młodych / ograniczenie emigracji
37,4%
Utworzenie strefy ekonomicznej / inkubator przedsiębiorczości
28,5%
Stwarzanie warunków dla rozwoju oddolnych inicjatyw społecznych
20,3%
Płeć
Kobieta
55.3 %
Mężczyzna
44.7 %
Wiek
poniżej 20 lat
2.9 %
20 – 30 lat
28.5 %
31 – 50 lat
58.7 %
51 – 65 lat
9.1 %
powyżej 65 lat 0.9 %
Wykształcenie
podstawowe/gimnazjalne
zawodowe
średnie/policealne
wyższe
Grupa społeczna
uczeń / student
rencista / emeryt
bezrobotny
1.8 %
1.7 %
26.1 %
70.4 %
8.2 %
3.0 %
5.0 %
pracownik
pracodawca
rolnik
Gmina
Gmina Dąbrówka
Gmina Jadów
Gmina Klembów
Gmina Kobyłka
Gmina Marki
Gmina Poświętne
Gmina Radzymin
Gmina Strachówka
Gmina Tłuszcz
Gmina Wołomin
Gmina Ząbki
Gmina Zielonka
Zamieszkiwanie na terenie powiatu
poniżej 10 lat
powyżej 10 lat
75.8 %
7.8 %
0.2 %
1.6 %
3.8 %
5.4 %
12.4 %
6.0 %
1.3 %
10.3 %
1.7 %
5.4 %
27.8 %
17.3 %
7.0 %
26.1 %
73.9 %
WIZJA
POWIAT WOŁOMIŃSKI – ZIELONA RÓWNINA,
BOGATA PRZYRODĄ, HISTORIĄ I KULTURĄ,
PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I PRZEDSIĘBIORCOM.
MISJA
POWIAT WOŁOMIŃSKI, SILNY POTENCJAŁEM TWORZĄCYCH
GO GMIN, WSPIERA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
GOSPODARCZY, SPOŁECZNY I PRZESTRZENNY.
WYKORZYSTUJĄC NATURALNE WALORY PRZYRODNICZE,
HISTORYCZNE ORAZ KULTUROWE DBA O ROZWÓJ
TURYSTYKI.
WZMACNIANIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
KSZTAŁTOWANIE
WARUNKÓW ROZWOJU
KAPITAŁU LUDZKIEGO
ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI
INWESTYCYJNEJ POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO
WSPIERANIE ROZWOJU LOKALNEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I OBYWATELSKA
MIESZKAŃCÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
PRZECIWDZIAŁANIE
WYKLUCZENIU
SPOŁECZNEMU
KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ
SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I
TECHNICZNEJ W POWIECIE
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
EDUKACJI I KULTURY
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ZWIĘKSZENIE POZIOMU
BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO W POWIECIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ ORAZ POPRAWA
POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
TWORZENIE WARUNKÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ POWIATU
WSPIERANIE ROZWOJU
TURYSTYKI W OPARCIU O
DZIEDZICTWO KULTUROWE i
HISTORYCZNE
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU
PRZYRODNICZEGO DLA
ROZWOJU TURYSTYKI
ROZWÓJ I POPRAWA STANU
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO –
REKREACYJNEJ
DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ
Download