Socjologia czasu wolnego

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
ujętych w planie
studiów
Punkty ECTS
Pracochłonność
w godzinach
8
9
10
11
12
13
st. stacjonarne
Suma
st. niestacjon.
Suma
Razem
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Założenia i cele
przedmiotu
Efekty
kształcenia
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Socjologia czasu wolnego
Turystyki, Rekreacji i Ochrony Środowiska
PPWSZ-TiR-2-43a-s
PPWSZ-TiR-2-43a-n
Turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia, profil praktyczny
stacjonarne i niestacjonarne
Rok studiów: I
Semestr: I
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
Ogółem: 30
Ogółem: 25
w tym
w tym
Wykłady: 15
Wykłady: 10
Ćwiczenia: 15
Ćwiczenia: 15
6 ECTS
Zajęcia z bezpośrednim udziałem
Praca własna studenta
nauczyciela
Wy Ćwiczeni Konsultacje
Projekty/
Egzami
Nauka
kła
a/
obowiązko
opracowa
Inne
ny
własna
dy seminaria
we
nia
15
15
6
2
10
27
38
37
10
15
3
2
17
28
30
45
75
mgr Elżbieta Ptak
mgr Elżbieta Ptak
Podstawowa wiedza z zakresu socjologii ogólnej
Nabycie przez studentów umiejętności dostrzegania i analizowania zjawisk oraz
procesów zachodzących w sferze czasu wolnego w oparciu o wybrane teorie
socjologiczne.
Odniesienie
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
do efektów
efektów
społeczne)
kierunkowych
obszarowych
WIEDZA
Zna główne nurty refleksji socjologicznej nad
czasem i czasem wolnym oraz sposobami ich
K_W06
M2_W06
wykorzystania
Jest świadomy znaczenia racjonalnego spędzania
M2_W08
czasu wolnego dla prawidłowego funkcjonowania K-W08
S2P_W08
człowieka.
UMIEJĘTNOŚCI
Umie obliczyć budżet czasu wolnego za pomocą
M2_U08
K_U06
różnych metod.
P2P_U06
Potrafi krytycznie analizować dane teoretyczne i
K_U03
M2_U04
empiryczne dotyczące sfery czasu wolnego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest świadomy zagrożeń wynikających z
niewłaściwych sposobów spędzania czasu
K_K08
M2_K08
wolnego, potrafi przekazać tę wiedzę swoim
klientom
Efekt kształcenia
Zna główne nurty refleksji
socjologicznej nad czasem i czasem
wolnym oraz sposobami ich
wykorzystania.
14
Forma i warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
Jest świadomy znaczenia
racjonalnego spędzania czasu
wolnego dla prawidłowego
funkcjonowania człowieka.
Umie obliczyć budżet czasu wolnego
za pomocą różnych metod.
Potrafi krytycznie analizować dane
teoretyczne i empiryczne dotyczące
sfery czasu wolnego.
Jest świadomy zagrożeń
wynikających z niewłaściwych
sposobów spędzania czasu wolnego,
potrafi przekazać tę wiedzę swoim
klientom.
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
sprawdzanie wiedzy przedmiotowej w
formie: dyskusji; egzaminu pisemnego;
prezentacji własnej pracy; świadomego
prezentowania poglądów na temat
podstawowych funkcji czasu wolnego i ich
znaczenia dla funkcjonowania
społeczeństwa; samodzielne gromadzenie i
analizowanie źródeł;
test zaliczeniowy w formie pisemnej; opis
kontekstów sytuacyjnych; prace śródsemestralne; dobór i stopień znajomości
literatury przedmiotu;
przedstawienie prezentacji ustnej; dyskusja
panelowa;
wyjaśnianie problemów złożoności czasu
wolnego i odmiennego ich pojmowania;
wypowiedzi ustne podczas zajęć; omawianie
determinant
wybranych
zagadnień
związanych z czasem wolnym, ilością i
formami jego spędzania.
prawidłowo wskazuje pożądane formy czasu
wolnego; prawidłowo wskazuje niepożądane
sposoby spędzania czasu wolnego i czynniki
je generujące; ocena sposobu zachowania
studenta; ocena prezentacji i wypowiedzi w
trakcie zajęć praktycznych; wykorzystanie i
prezentowanie danych liczbowych, jako
podstawy analiz i ilustracji problemów
badawczych; znajomość przepisów
prawnych i kazusów;
Stosowane
metody
dydaktyczne
wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie
16
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Wykłady: Czas jako obiekt zainteresowań reprezentantów nauk społecznych.
Socjologia czasu (chronosocjologia). Czas społeczny i jego atrybuty, funkcje czasu,
kulturowe profile czasu. Czas jakościowy i ilościowy. Czas wolny w ujęciu
instytucjonalnym i motywacyjnym. Czas wolny a jakość i styl życia. Wzorce i
preferowane sposoby spędzania czasu wolnego różnych kategorii społecznych.
Wpływ procesów demokratyzacji i egalitaryzacji życia społecznego na formy
spędzania czasu wolnego. Statusowe wyznaczniki korzystania z zasobów czasu
wolnego. Rola instytucji wychowujących w przygotowaniu do racjonalnego
spędzania czasu wolnego. Znaczenie grup rówieśniczych oraz grup odniesienia.
Patologia czasu wolnego, zachowania dewiacyjne jako efekt nudy i braku
zainteresowań.
Ćwiczenia: Czas jako czynnik oddziaływania na życie społeczne i zachowania
jednostki. Problemy definicyjne pojęcia „czas wolny”. Typologie i funkcje czasu
wolnego. Metody obliczania budżetu czasu wolnego. Czas wolny jako potrzeba i
wartość. Modele wyjaśniania zachowań w czasie wolnym (kompensacja, transfer).
Rzeczywiste a oczekiwane (preferowane) formy spędzania czasu wolnego. Czas
wolny jako kategoria kształtująca aktywność ruchowa człowieka. Przykłady
konceptualizacji, przygotowania narzędzi badawczych i realizacji badań
empirycznych nad zasobami i formami spędzania czasu wolnego.
17
Forma i warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia do
Egzamin pisemny (testowy) po I semestrze
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest aktywny udział w dyskusjach na
zajęciach, przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu
tematyki czasu wolnego. Zaliczenie pisemnego kolokwium.
15
egzaminu
/zaliczenia
18
Wykaz literatury
podstawowej
19
Wykaz literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
1. Milian L., 2010, Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach swobodnie
wybieranych, Gdańsk: GWP
2. Polak E., 2009, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Warszawa:
Difin
3. Siwiński W., 2007, Współczesne problemy turystyki i rekreacji w badaniach
empirycznych nauk społecznych, część III, Warszawa: AlmaMer Wyższa Szkoła
Ekonomiczna
4. Winiarski R.(red.), 2011, Rekreacja i czas wolny, Warszawa: Łośgraf
1..Tarkowska E., 1987, Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań,
Wrocław: Ossolineum
2. Raporty badań COBOS oraz innych pracowni badawczych
3. Raporty badań COBOS oraz innych pracowni badawczych ukazujące budżet czasu
wolnego Polaków i formy wypoczynku
Download