Szkolny Program Profilaktyki 2016/2017

advertisement
Program Profilaktyki
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni
OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH:
Promowanie zdrowego stylu życia
Zmniejszanie ilości zachowań agresywnych i przemocowych
Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym i wycho wawczym
Promowanie właściwych wzorców zachowań i postaw
Kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią
Właściwe wypełnianie obowiązków uczniowskich
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
Konstruktywne spędzanie czasu wolnego
Zakładane cele
Zadania
Osiągnięcia ucznia
1.
- wskazywanie uczniom wartości życia i zdrowia
- uczeń wie, iż życie i zdrowie to największe wartości
Promowanie zdrowego stylu życia
- zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem życia
- uczeń unika zagrożeń dla zdrowia i życia
- uświadomienie uczniom, że warto "inwestować" we
- uczeń wie, że ma być przyjacielem dla siebie,
własne zdrowie
samoakceptacja własnej osoby
-promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu
- uczeń umie aktywnie spędzać czas wolny
- wyrobienie u uczniów nawyku dbałości o higienę własnego
- uczeń systematycznie dba o wygląd zewnętrzny i
ciała
higienę własnego ciała
- kształtowanie umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny
- wie czym grozi nie dbanie o własną higienę i wygląd
2.
Dbałość o higieniczne nawyki
- zapoznanie ze skutkami zaniedbań higienicznych
3.
Promowanie pożądanych wzorców zachowań
- wykształcenie nawyku szacunku dla osób i mienia
- uczeń odnosi się z szacunkiem do każdego człowieka
- kształtowanie postaw życzliwości i dobroci wobec innych-
- uczeń umie życzliwie traktować innych ludzi
poznanie umiejętności potrzebnych w kontaktach z innymi
- uczeń zna umiejętności potrzebne w kontaktach z
ludźmi
innymi
-uczenie szacunku dla odmienności
- uczeń stosuje zwroty grzecznościowe wobec innych
-wyrabianie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych
- umie zachować się adekwatnie do zaistniałej sytuacji
i zachowania adekwatnego do sytuacji
4.
Zmniejszanie ilości zachowań agresywnych oraz
stosowania wulgaryzmów
- nauka radzenia z własnymi emocjami
- uczeń potrafi bez wulgaryzmów komunikować się z
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
innymi
trudnych
- uczeń wie jak zachować się w sytuacjach trudnych
- uświadomienie uczniom negatywnych skutków stosowania
- uczeń zna negatywne skutki zach. agresywnych
zachowań agresywnych
- uczeń rozumie, iż agresja ma charakter narastający
- ukazanie uczniom schematu narastania agresji
- uczeń potrafi radzić sobie z własnymi uczuciami i
- uczenie radzenia sobie z przykrymi emocjami
emocjami
prowadzącymi do zachowań agresywnych
5.
Bezpieczne zachowania
- poznanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez
- uczeń zna zasady przechodzenia przez jezdnię
jezdnię
- uczeń zna znaczenie poznanych znaków drogowych
- wdrożenie nawyków bezpiecznych zachowań w sytuacji
- uczeń czuje się współodpowiedzialny za
zagrożenia
bezpieczeństwo innych
-dbałość o bezpieczeństwo własne i innych uczniów w
drodze do i ze szkoły
- wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
6.
Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym i
wychowawczym
- systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia
- uczeń chętnie korzysta z proponowanych mu zajęć
wyrównawcze i świetlicowe
dodatkowych
-stworzenie pomocy koleżeńskiej
- rodzice utrzymują stały kontakt ze szkołą i
-ścisła współpraca z rodzicami uczniów mających problemy
współpracują z nauczycielami przedmiotu i pedagogiem
z nauką
-uczeń czuje się częścią zespołu klasowego i
- integrowanie zespołu uczniowskiego
szkolnego
- promowanie i gratyfikowanie pożądanych zachowań
7.
Zapobieganie niskiej frekwencji uczniów na
zajęciach lekcyjnych
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za własną
- uczeń nie opuszcza zajęć szkolnych bez poważnej
edukację
przyczyny
- wyrabianie nawyku solidności i sumienności
- sumiennie uczęszcza na zajęcia, nie spóźnia się
-bieżące kontrolowanie frekwencji przez wychowawców
8.
Właściwe wypełnianie obowiązków uczniowskich
- angażowanie uczniów w działania ogólnoszkolne (udział w
- uczeń chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły
akademiach, programach…)
- rozumie potrzebę działania na rzecz innych
- zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych na rzecz
- uczeń sumiennie wywiązuje się z przydzielonych mu
potrzebujących
obowiązków
-nauka dbałości o mienie wspólne
- wskazywanie jak sumiennie przygotować się do zajęć
9.
Zapobieganie sięganiu uczniów po środki
uzależniające
- zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami dot.
- uczeń zna przyczyny i skutki uzależnień
problematyki uzależnień
- uczeń wie gdzie może zgłosić się po pomoc
- wskazanie skutków uzależnienia
- wskazanie placówek udzielających pomocy uzależnionym
10.
Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami
w Internecie oraz brutalnych programów i gier
komputerowych
- prowadzenie zajęć informacyjnych ukazujących
- uczeń korzysta tylko z dozwolonych programów i gier
zagrożenia płynące z w/w treści
komputerowych
-instalowanie filtrów w komputerach szkolnych
- uczeń potrafi bezpiecznie korzystać z portali
- pedagogizacja rodziców
społecznościowych
11.
Integracja społeczności klasowej i szkolnej
- aktywny udział uczniów w uroczystościach i imprezach
- uczeń chętnie bierze udział w imprezach klasowych i
klasowych oraz szkolnych
szkolnych, pomaga w ich organizacji
- prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I i IV
- uczeń czuje się dobrze w swojej klasie, potrafi
- praca w grupach
współpracować w grupie
- wyrabianie poczucia przynależności klasowej, szkolnej
- uczeń czuje że jest częścią klasy, szkoły
- udział uczniów w wycieczkach szkolnych
12.
Zacieśnianie współpracy szkoły z rodzicami,
wspieranie poprawy więzi między dziećmi i
rodzicami
- angażowanie rodziców do pomocy w organizacji imprez i
- rodzice pomagają w organizacji życia szkoły
wycieczek klasowych
- uczeń nawiązuje lepsze relacje z rodzicami
- pogadanki i prelekcje dla rodziców na temat radzenia
- rodzice lepiej rozumieją swoje dzieci, ich potrzeby
sobie z problemami wychowawczymi oraz na temat
psychospołecznych skutków konfliktów w rodzinie
13.
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w
sytuacjach trudnych
- budowanie pozytywnego obrazu własnego „Ja” i
–
uczeń zna swoją wartość, akceptuje siebie
zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa
–
dobrze czuje się wśród rówieśników
- rozwijanie umiejętności odnajdywania swojego miejsca w
–
uczeń wie jak postępować w sytuacjach
grupie rówieśniczej
niebezpiecznych
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
–
niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu psychicznemu i
wyrażać je oraz panować nad emocjami
fizycznemu
–
- poznawanie i wyrażanie uczuć
zna sposoby rozwiązywania ich
uczeń potrafi rozpoznawać swoje uczucia,
uczeń potrafi rozpoznać sytuacje problemowe i
- dostrzeganie sytuacji problemowych i umiejętności ich
rozwiązywania
14.
Konstruktywne spędzanie czasu wolnego
–
kształcenie umiejętności konstruktywnego
–
uczeń zna różnorodne formy spędzania czasu
wykorzystywania czasu wolnego
wolnego
–
wskazanie potrzeby spędzania czasu wolnego z rodziną
–
chętniej spędza czas z rodziną
–
zachęcanie do czynnego spędzania czasu wolnego
–
uczeń widzi pozytywne aspekty czynnego
–
pobudzanie aktywności uczniów
spędzania czasu wolnego
Download