SCENARIUSZ GRUPOWEGO PORADNICTWA

advertisement
SCENARIUSZ GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO
„Młode perspektywy- wsparcie osób młodych z terenu powiatów: bielskiego,
wysokomazowieckiego, hajnowskiego oraz siemiatyckiego”
czas trwania - 8h
INTEGRACJA GRUPY:
1. Wypracowywanie zasad i reguł pracy w grupie
- budowanie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji;
- granice własnej aktywności;
- umiejętność słuchania drugiej osoby;
- własne doświadczenie podstawą formułowania wniosków;
- akceptacja dla różnicy zdań, postaw i oczekiwań;
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA:
- czynniki sprzyjające i utrudniające komunikację interpersonalną (klucze i bariery komunikacyjne)
- różne formy komunikacji (komunikacja werbalna i niewerbalna w relacjach z innymi)
-znaczenie radzenia sobie z emocjami w komunikacji interpersonalnej;
-uświadomienie sobie własnych umiejętności w zakresie stosowania różnych komunikatów w
relacjach z ludźmi (słowa, gesty, mimika twarzy, postawa ciała, ton głosu, kontakt wzrokowy);
- „mowy ciała” a efekt pierwszego wrażenia;
- umiejętność skutecznego komunikowania się (komunikat „ja”);
- wyrażanie i dobieranie krytyki i pochwał;
POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI:
- czynniki wpływające na poczucie własnej wartości;
- samoocena zawyżona, zaniżona i adekwatna – jej znaczenie w funkcjonowaniu osoby;
-umiejętność rozpoznawania i nazywania swoich mocnych stron;
-cechy osobowości i charakteru a zachowanie;
-postawa agresywna, uległa i asertywna;
STRES W ŻYCIU CZŁOWIEKA ; UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
- pojęcie stresu (sytuacje traumatyczne, stres przewlekły, stresory)
- nabywanie umiejętności rozpoznawania u siebie objawów stresu (sygnały płynące z ciała)
- własne doświadczenia z radzenia sobie w sytuacjach problemowych;
- nabywanie umiejętności odreagowywania napięć;
- budowanie tzw. stref wsparcia;
- metody relaksacyjne (trening głębokiego oddychania; napinanie i rozluźnianie mięśni i inne)
Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi:
Uczestnicy:
• rundki
• burza mózgów
• scenki
• dyskusja
• ćwiczenia w parach
Prowadzący:
• miniwykład
• komentarz
• podsumowanie
Opracowała: Ewa Sulimowicz
Download