Załącznik do oferty

advertisement
Załącznik nr 1 do oferty zawarcia umowy zlecenia dla zespołu składającego się z dwóch specjalistów
na prowadzenie grupy zajęciowej z elementami socjoterapii dla dzieci (2)
1. Nazwa grupy:
Grupa zajęciowa z elementami socjoterapii dla dzieci (2)
2. Adresaci:
Grupa przeznaczona jest dla dzieci, w wieku gimnazjalnym i starszych, osób uczęszczających na
spotkania grupy wsparcia.
3. Cele prowadzenia grupy:
Cel główny: zminimalizowanie skutków przemocy w rodzinach negatywnie wpływających na rozwój
osobowości dzieci oraz zapobieganie powielania wzorców relacji występujących w rodzinie, a także
umożliwienie udziału w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej rodzicom
poprzez zapewnienie opieki małoletnim dzieciom w czasie spotkań grupy.
Cele szczegółowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przywrócenie dziecku poczucia bezpieczeństwa.
Nauka rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami.
Podkreślanie mocnych stron dziecka i wzmacnianie poczucia własnej wartości
Uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w relacjach społecznych tak, aby
nie powielać wzorców zachowań przemocowych w przyszłości
Budowanie pozytywnej samooceny uczestników i przezwyciężanie postawy bierności,
budowanie wiary w swoje możliwości.
Praca nad wypracowaniem sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresujących
(w tym domowych, szkolnych itp.).
Zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych.
Uczenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
4. Charakter grupy:
Grupa będzie miały charakter zamknięty, przy czym dwa pierwsze spotkania będą otwarte ze względu
na fakt, iż taki charakter będą mieć dwa pierwsze spotkania grupy dorosłych.
W zajęciach będą brały udział dzieci w wieku gimnazjalnym i starsze, maksymalnie 15 dzieci.
5. Schemat spotkań
Spotkania grupy będą się odbywać w takich samych terminach i o tej samej porze, co spotkania
grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, czyli raz w tygodniu (za wyjątkiem
miesiąca listopad, ze względu na święta przewiduje się 2 spotkania) w godzinach popołudniowych lub
sobotę/niedzielę, przez okres 4 miesięcy. Przewiduje się, że łącznie odbędzie się ok. 14 spotkań.
Każde spotkanie będzie trwało średnio 3 godziny. Pierwsze zajęcia odbędą się 01.09.2012r.
1
Przewidywany termin prowadzenia zajęć w ramach programu to wrzesień- grudzień 2012r.
Zaplanowanych jest 10 spotkań, które odbędą się w wynajętych salach Szkoły Podstawowej nr 1
w Żywcu i 4 spotkania wyjazdowe (Kino, Figloraj, Naukotechnika, Park Żywiecki).
6. Miejsce prowadzenia zajęć
Zajęcia będą prowadzone w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu z racji tego, iż
znajduje się ona blisko siedziby PCPR (miejsca spotkań grupy wsparcia), a także posiada sale i sprzęt
dostosowany do potrzeb dzieci, zapewniając tym samym komfortowe warunki pracy grupy.
W ramach zajęć przewiduje się również możliwość zorganizowania wycieczek do Centrum Zabaw dla
dzieci Figloraj, wyjście do Parku Żywieckiego, a także kina Janosik i Beskidzkiego Centrum Nauki
Naukotechnika w Świnnej.
7. Formy pracy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
gry i zabawy rozwojowe
gry i zabawy edukacyjne
oddziaływanie werbalne (rozmowy, mini-wykłady, pogadanki),
arteterapia,
odgrywanie scenek, psychodrama,
praca w małych grupkach ,
praca indywidualna,
zajęcia ruchowe,
wycieczki edukacyjne,
inne zaproponowane przez prowadzących grupę.
8. Podstawowa tematyka zajęć grupowych do opracowania konspektów
•
•
•
•
•
•
•
kształtowaniem nowych sposobów komunikacji i zachowań
odreagowaniem negatywnych emocji
wzmacnianie samoświadomości i budowanie poczucia własnej wartości i akceptacji
inności
przyjaźń i relacje rówieśnicze
profilaktyka uzależnień
kształtowanie postaw asertywnych
rodzina i jej role
2
Download