Listdoposla

advertisement
Szanowny Panie Pośle / Szanowna Pani Poseł
Piszę do Pana/Pani w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Konwencja definiuje płeć wyłącznie jako społecznie skonstruowane role, zachowania,
działania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn i
zobowiązuje Polskę do promowania zmian w społecznych i kulturowych wzorcach
zachowań w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji i wszelkich innych
praktyk opartych na tradycyjnych rolach kobiet i mężczyzn.
Forsuje tym samym ideologiczną tezę, że przemoc wobec kobiet ma charakter
strukturalny i jest warunkowana płcią. Zupełnie natomiast pomija najbardziej
powszechne przyczyny przemocy jak alkoholizm, narkomania czy np. uzależnienie od
hazardu partnerów kobiet. W zasadzie abstrahuje także od postępującej brutalizacji
kultury masowej, czy wszechobecnej seksualizacji wizerunku kobiety w świecie
reklamy. Na wyłącznie ideologiczną motywację Konwencji wskazuje również fakt, co
przyznają sami resortowi autorzy uzasadnienia do projektu, że niemal wszystkie
sugerowane w niej rozwiązania są obecne w Polskim prawie. Tym samym jej podpisanie
nie poszerza katalogu instrumentów prawnych mających zapobiegać przemocy lub
służyć jej ofiarom.
Prawda jest natomiast taka, co wynika z diagnozy Agencji Praw Podstawowych UE
powołanej w 2007 roku przez Radę Europy do monitorowania różnych tzw. zjawisk
antyspołecznych w tym m.in. przemocy wobec kobiet, że wskaźnik owej przemocy w
Polsce jest na tle krajów Europy najniższy, zaś wskaźnik zgłaszania policji aktów
przemocy wobec kobiet najwyższy.
Apeluję do Pana Posła / Pani poseł o głosowanie przeciwko ratyfikacji Konwencji.
Obiecuję pamiętać o Pana/Pani zachowaniu w tej sprawie podczas nadchodzących
wyborów parlamentarnych oraz przypomnieć o tym członkom mojej rodziny.
Z wyrazami szacunku,
[podpis]
Download