Program profilaktyki obejmuje następujące bloki tematyczne

advertisement
Program profilaktyki
Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Kleszczowie
Program profilaktyki realizowany w Publicznym Przedszkolu Samorządowym
w Kleszczowie ma na celu kształtowanie takich postaw, które pomogą wychowankom
rozpoznawać i unikać niebezpieczeństw, przewidywać ich skutki i podejmować odpowiednie
działania. Program ukierunkowany jest również na kształtowanie pozytywnych postaw
i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto
realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności
i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
Ważnym aspektem programu jest zwrócenie uwagi na stopniowe opanowywanie
umiejętności przez dzieci, począwszy od najłatwiejszych kończąc na tych, które dziecko
powinno opanować na zakończenie edukacji przedszkolnej.
Adresaci programu:

dzieci uczęszczające do przedszkola objętego programem;

nauczyciele zatrudnieni w placówce;

rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem;

inne osoby związane z placówką.
Program profilaktyki obejmuje następujące bloki tematyczne:
1. Kontakty z dorosłymi.
2. Ja i zwierzęta.
3. Bezpieczeństwo na drodze.
4. Bezpieczeństwo własne i innych na terenie przedszkola.
5. Zdrowy styl życia.
6. Agresja i przemoc.
7. Gimnastyka buzi i języka.
8. Przedszkole bez nałogów.
9. W świecie wirtualnym.
Cele główne programu:
1. Wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa;
2. Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.
Cele szczegółowe programu:
1. Zwrócenie uwagi dzieci na istniejące w życiu zagrożenia (podczas zabawy w
przedszkolu, w domu, w kontakcie z urządzeniami technicznymi, na podwórku, nad
wodą, w trakcie zabaw itp.);
2. Wykształcenie
umiejętności
skutecznego
radzenia
sobie
w
sytuacjach
niebezpiecznych;
3. Wyrabianie u dzieci właściwych postaw, wskazujących na dbałość o bezpieczeństwo
własne i innych;
4. Budowanie systemu wartości, uświadomienie dzieciom, co dobre, a co złe.
5. Wyrabianie postawy asertywnej w kontaktach z osobami dorosłymi i umiejętności
odmawiania w sytuacjach mogących narazić wychowanków na jakiekolwiek
niebezpieczeństwo.
6. Rozumienie powszechnych zakazów, nakazów w celu uniknięcia wypadku;
7. Utrwalenie ogólnych zasad np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz
wewnątrzprzedszkolnych, np. właściwego korzystania z placu zabaw;
8. Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i innych (aspekt moralny);
9. Promowanie
postaw
asertywnych
–
przeciwstawianie
się
złu
fizycznemu
i psychicznemu;
10. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego
stylu życia);
11. Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci;
12. Kształtowanie nawyków sanitarno-higienicznych, stosowanie zasad kulturalnego
zachowania się przy stole;
13. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami oraz
najbliższym otoczeniem;
14. Poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka;
15. Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy;
16. Gimnastyka buzi i języka – profilaktyka logopedyczna;
17. Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju nałogów;
18. Poszerzanie wiedzy o zagrożeniach związanych z dostępem do Internetu;
Nazwa bloku
Lp tematycznego
Zadania
edukacyjne
do realizacji
Cele szczegółowe
Kontakty
z dorosłymi
a) promowanie
postaw
asertywnych
 kształtowanie
umiejętności skutecznego
odmawiania – mówienia
„nie” w sytuacji budzącej
niepokój dziecka;
 dostarczenie wiedzy
o zagrożeniach ;
 kształtowanie
umiejętności radzenia
sobie w trudnej sytuacji;
1.
b) kształtowani
e
umiejętności
życiowych
 nabycie umiejętności
rozpoznawania i
nazywania uczuć swoich
i innych ludzi ;
 rozwijanie umiejętności
interpersonalnych;
 kształtowanie
pozytywnego obrazu
własnej osoby,
zwiększenie poczucia
własnej wartości;
 zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa;
 przestrzeganie zakazu
wychodzenia z
przedszkola z osobą
nieznaną;
 poznawanie typowych
Oczekiwane osiągnięcia
dziecka
 potrafi powiedzieć „nie” w
sytuacjach zagrożenia;
 zdaje sobie sprawę z zagrożeń;
 wie, do kogo zwrócić się w
trudnej sytuacji;
 jest otwarte na kontakty z
innymi;
 radzi sobie z przejawami złego
zainteresowania ze strony
dorosłych;
 potrafi rozróżnić, co jest dobre,
a co złe;
 zna swoją wartość;
 wie, co znaczy „obcy”, zna
zasady zachowania się wobec
niego (wie, czego robić nie
wolno):
 przyjmować słodyczy i
podarunków od osób
nieznajomych (potrafi
grzecznie odmówić);
 nie oddalać się z osobą
nieznajomą;
 nie opowiadać o sobie i
swojej rodzinie obcym;


2.
Ja i zwierzęta
a) uświadamian
ie
niebezpiecze
ństw
płynących ze
świata
zwierząt



3.
Bezpieczeństwo
na drodze
a) policjant
nasz
przyjaciel
b) bezpieczne
zachowań ludzi obcych,
 nie otwierać drzwi
mających na celu
mieszkania, gdy jest samo
skrzywdzenie dziecka
w domu;
(przestrzeganie zakazu
 potrafi asertywnie
próbowania słodyczy
powiedzieć „NIE”.
otrzymanych od
 zna niebezpieczeństwa,
nieznanych osób);
jakie mogą mu grozić ze
chronienie informacji o
strony „obcego”:
sobie przed obcymi
 „zły dotyk”;
ludźmi – rozumienie
 przemoc, agresja;
konieczności bycia
 poczucie osamotnienia,
nieufnym w kontaktach z
strach.
nieznajomymi;
 umie troszczyć się o własne
poznawanie właściwego
bezpieczeństwo;
reagowania na telefon od
obcej osoby lub na
pukanie do drzwi;
unikanie kontaktów ze
 zna zagrożenia płynące ze
znalezionymi
strony zwierząt i wie jak ich
zwierzętami zarówno
unikać:
dzikimi jak i
 nie dotyka przypadkowo
bezpańskimi i cudzymi
spotkanych zwierząt
psami – dostrzeganie
(domowe i dzikie –
niebezpieczeństwa;
.wiewiórka, gołąb);
poznawanie instytucji
 powiadamia dorosłych o
pomagających chorym i
znalezieniu zwierzęcia;
bezdomnym zwierzętom
 myje ręce po kontakcie ze
(weterynarz,
zwierzęciem;
Towarzystwo Opieki nad  uczestniczy w zbiórce pokarmu
Zwierzętami);
dla bezdomnych zwierząt.
aktywne uczestnictwo w
dokarmianiu i opiece nad
zwierzętami we
współpracy z
instytucjami do tego
powołanymi;
 nawiązanie współpracy z
policją w celu
podniesienia poziomu
bezpieczeństwa dzieci w
drodze do przedszkola;
 kształtowanie
umiejętności zwracania
się do policjanta w
trudnych sytuacjach;
 doskonalenie
umiejętności
zapamiętywania
numerów alarmowych;
 pokonuje lęk przed spotkaniem
z policjantem;
 rozumie role policji w życiu
człowieka;
 wyposażenie dzieci w wiedzę
warunkującą umiejętność
radzenia sobie w trudnych
sytuacjach;
 zna numery alarmowe (997,
112) i wie jak i kiedy może z
nich korzystać;
 wie, że w razie konieczności
zachowanie
na drodze
 wdrażanie do
właściwego zachowania
się w ruchu drogowym;
 zapoznanie z nazwami
i znaczeniem znaków
drogowych;
 przestrzeganie zasad
ruchu drogowego:
 ruch uporządkowany
prawą stroną
chodnika;
 opieka osoby
dorosłej;
 przechodzenie przez
ulicę w
wyznaczonych
miejscach;
 sposoby oznaczania
przejść dla pieszych
bez sygnalizacji oraz
ze sygnalizacją:
zasady
przechodzenia;
 wdrażanie do
zachowania szczególnej
ostrożności w środkach
lokomocji;
4.
Bezpieczeństwo
własne i innych
na terenie
przedszkola
a) przestrzegani
e przyjętych
form
zachowań
b) dbanie
o
bezpieczeńst
wo własne i
innych
może zwrócić się do policjanta o
pomoc;
 potrafi bezpiecznie poruszać się
po drodze;
 stosuje pięć zasad
przechodzenia przez jezdnię;
 wie, że dziecko samo nie może
przebywać na ulicy;
 wie, ze nie wolno wybiegać na
ulicę i przebiegać przez jezdnię;
 wskazuje znak i przejście dla
pieszych – stosuje się do
sygnalizacji świetlnej;
 zna i rozumie podstawowe
przepisy ruchu drogowego;
 zna zagrożenia wynikające ze
złych warunków
atmosferycznych w różnych
porach roku;
 rozumie znaczenie i
konieczność stosowania
elementów odblaskowych;
 poznanie zasad
warunkujących
bezpieczeństwo własne i
innych na terenie
przedszkola;
 sygnalizuje konieczność
oddalenia się z miejsca zabaw
czy zajęć;
 korzysta ze sprzętu i zabawek
zgodnie z zasadami ich
użytkowania;
 przestrzeganie zakazu
prowokowania sytuacji
zagrażających
bezpieczeństwu;
 rozumie konieczność takiego
poruszania się na terenie
przedszkola, aby nie zagrażało
to bezpieczeństwu własnemu
i innych;
 informuje nauczyciela o
sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu;
 przestrzega zakazu wkładania
ciał obcych np. do nosa, gardła,
uszu;
 bezpiecznie posługuje się
c) dbanie o
własne
zmysły i
higienę
układu
nerwowego
przyborami typu: nożyczki,
dziurkacz;
 nie bawi się zapałkami,
lekarstwami, środkami
chemicznymi, urządzeniami
elektrycznymi, znalezionymi
odpadkami np. szkło brudne,
opakowania;
 zapoznanie ze sposobami
zapewniającymi dobre
 próbuje samodzielnie i w
samopoczucie własne i
bezpieczny sposób organizować
innych;
sobie czas wolny w
przedszkolu;
 wie, jakie są funkcje
poszczególnych narządów
zmysłu;
 potrafi porozumiewać się
umiarkowanym tonem głosu;
 rozumie potrzebę odpoczynku i
relaksu;
5.
Zdrowy styl
życia
a) wdrażanie do
przestrzegani
a zasad
higieny
osobistej
i higieny
otoczenia
 poznanie zachowań
sprzyjających
utrzymaniu
higienicznego trybu
życia;
 doskonalenie czynności
samoobsługowych i
wdrażanie do
samodzielności;
b) kulturalne
zachowanie
podczas
posiłków i
właściwe
odżywianie
 kształtowanie właściwej
postawy przy stole i
podczas posiłków;
 poznanie schematu
piramidy zdrowego
żywienia;
 dba o własny wygląd, czystość
ciała i ubrania;
 prawidłowo myje ręce, twarz i
zęby;
 myje ręce przed i po posiłku, po
wyjściu z toalety, po kontakcie z
różnymi przedmiotami,
zwierzętami;
 samodzielnie korzysta z toalety;
 używa chusteczki do nosa,
grzebienia;
 używa wyłącznie swoich
przyborów toaletowych;
 dba o wygląd otoczenia tj. sali,
własnej szuflady, półki w szatni;
 dba o estetykę stołu podczas
jedzenia;
 nie rozmawia z „pełną buzią”;
 nie spieszy się podczas jedzenia;
 prawidłowo posługuje się
sztućcami;
 przezwycięża niechęć do
niektórych pokarmów i potraw;
 je zdrowe produkty typu: mleko,
warzywa, owoce, ryby;
 zachowuje umiar w jedzeniu
słodyczy’
 zna skutki nieprawidłowego
odżywiania(otyłość, próchnica,
niska odporność organizmu –
brak witamin)
c) zapobieganie
chorobom
 ukazanie zachowań,
działań sprzyjających
zdrowiu;
d) aktywność
ruchowa
z
profilaktyką
wad postawy
 podkreślenie znaczenia
codziennych zabaw
ruchowych, ćwiczeń
porannych
i korekcyjnych;
 ubiera się odpowiednio do
warunków pogodowych;
 hartuje organizm na świeżym
powietrzu – bawi się i ćwiczy na
dworze, chodzi na spacery i
wycieczki;
 rozumie istotę wypoczynku;
 zna sposoby przeciwdziałania
zarażeniu się chorobami:
zasłania usta podczas kaszlu,
nos podczas kichania, unika
bezpośredniego kontaktu z
osobą chorą;
 wie o potrzebie przebywania
w wywietrzonych
pomieszczeniach;
 rozumie potrzebę kontrolowania
i leczenia zębów;
 rozumie potrzebę stosowania
szczepień;
 zgłasza dorosłym dolegliwości
odczuwane przez siebie lub
zauważone u innych;
 myje ręce przed posiłkami;
 myje owoce i warzywa przed
jedzeniem;
 nie pije wody bezpośrednio z
kranu;
 nie zbiera nieznanych owoców i
roślin;
 wykazuje wrażliwość na hałas;
 wie, jak ważny jest dla zdrowia
ruch;
 utrzymuje prawidłową postawę
ciała;
 wykonuje ćwiczenia ogólne
i korekcyjne;
 uczestniczy w zabawach
ruchowych;
6.
Agresja
i przemoc
a) kształtowani
e
podstawowy
ch wartości
i zasad
współdziałan
ia
w grupie
rówieśniczej,
środowisku
przedszkolny
m
i rodzinnym
b) rozwijanie
umiejętności
polubownego
rozwiązywan
ia spraw
konfliktowyc
h
i
dochodzenia
do
kompromisu
c) uświadomien
ie złożoności
świata
i
czyhających
w nim
zagrożeń
7.
Gimnastyka
buzi i języka
a) badania
przesiewowe
oceniające
sprawność
narządów
mowy;
b) zabawy
logopedyczn
e, ćwiczenia
ortofoniczne
w trakcie
codziennych
sytuacji
edukacyjnyc
h
 rozwijanie umiejętności
zgodnego współżycia z
rówieśnikami i
najbliższym
środowiskiem;
 kształtowanie
umiejętności
przeproszenia kolegi za
niewłaściwe
zachowanie;
 uczenie się
samodzielnego,
kulturalnego
rozwiązywania
zaistniałych konfliktów
zgodnie z ustalonymi
normami postępowania;
 sprzeciwianie się
przemocy fizycznej
wobec siebie i innych
dzieci ze strony
rówieśników i dorosłych;
 korzystanie z pomocy
nauczyciela w sytuacjach
trudnych i
konfliktowych;
 likwidowanie błędów
wymowy i jej
doskonalenie;
 rozwijanie i
doskonalenie procesów
analizy słuchowej;
 usuwanie niechęci do
mówienia i
nawiązywanie słownych
kontaktów społecznych;
 rozwijanie sprawności
narządów mowy,
artykulacji słuchu
fonemowego;
 zna zasady zachowania się
w przedszkolu;
 zna prawa swoje i rówieśników;
 potrafi przyznać się do złego
zachowania, rozumie swój błąd;
 potrafi przeprosić za
wyrządzoną krzywdę;
 zna różne sposoby na
pokonywanie złości;
 potrafi utożsamić się z inną
osobą, jest empatyczne;
 umie reagować na przejawy
agresji;
 jest świadome tego, że przemoc
jest rzeczą złą, potępia je;
 wie, że zawsze może liczyć na
wsparcie i pomoc nauczyciela;
 umie reagować na przejawy
agresji
 wykonuje ćwiczenia mięśni
narządów mowy;
 prawidłowo artykułuje głoski;
 różnicuje dźwięki mowy,
dokonuje ich analizy i syntezy;
 rozpoznaje i naśladuje dźwięki z
otoczenia;
 samodzielnie nawiązuje słowny
kontakt społeczny;
 udziela swobodnych
wypowiedzi ustnych
poprawnych pod względem
gramatycznym;
 wyraża się w różnych formach
ekspresji słownej: myśli,
c) konsultacje
logopedyczn
e: nauczyciel
-logopedarodzic
 rozwijanie komunikacji
językowej z
kształtowaniem innych
funkcji psychicznych, tj.
logiczne myślenie,
spostrzegawczość,
pamięć, wyobraźnia,
uwaga;
analizuje tekst czytany, skupia
się, rozwija wyobraźnię;
 właściwie gospodaruje
oddechem w trakcie mówienia,
recytowania, śpiewania;
 stosuje odpowiednie tempo
mowy, siłę głosy, dykcję;
 uczestnictwo rodziców z
dzieckiem w terapii
logopedycznej
8.
Przedszkole bez
nałogów
a) rozwijanie
świadomości
niebezpiecze
ństw
związanych
z
uzależnienia
mi od
nałogów
 ukazanie negatywnego
wpływu wszelkich
używek na organizm;
 wzbogacanie wiedzy
dotyczącej różnego
rodzaju środków
uzależniających;
 kształtowanie postawy
asertywności;
 jest świadome niekorzystnego
wpływu nałogów na zdrowie i
życie człowieka;
 wie, ze nie może samodzielnie
zażywać np. lekarstw i stosować
środków chemicznych;
 wie, co sprzyja uzależnieniu
człowieka(alkohol, papierosy,
leki, Internet, telewizja);
 posiada umiejętność
odmawiania bez poczucia winy
– jest asertywne, mówi
stanowcze „NIE”;
 nie jest podatne na wpływ
reklam oraz osób mających złe
zamiary;
9.
W świecie
wirtualnym
a) uświadomien
ie zagrożeń
płynących ze
świata
Internetu
 przestrzeganie zasad
higienicznego
korzystania komputera i
Internetu;
 zna zagrożenia wynikające z
dostępu do sieci(wirtualny
przyjaciel-oszust, złe
samopoczucie, niedotlenienie
organizmu, brak kolegów);
 korzysta z Internetu za zgodą
osób dorosłych;
 nie traktuje komputera jako
najlepszego towarzysza zabaw;
 zrozumienie znaczenia
oddzielenia
prawdziwego świata od
wirtualnego;
b) ukazanie
pozytywnego
wpływu
 zdaje sobie sprawę, że świat
wirtualny to świat iluzji
(rozróżnianie rzeczywistości od
świata wirtualnego);
 nie promuje zachowań
agresywnych, przemocy obecnej
np. w grach komputerowych;
 dostrzega pozytywny wpływ
komputera
na rozwój
człowieka
 poznanie zalet i
możliwości
wynikających z dostępu
do sieci warunkujących
prawidłowy rozwój
dziecka;
świata wirtualnego np. rozwój
myślenia, wyobraźni,
pogłębienie wiedzy,
wzmocnienie poczucia własnej
wartości;
Ewaluacja programu profilaktyki:
Polega na sporządzeniu krótkiego pisemnego sprawozdania z jego realizacji. Podstawę
sprawozdania stanowić będzie:
1. Obserwacja zachowań dzieci w różnych sytuacjach;
2. Rozmowy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami;
3. Analiza arkuszy obserwacji poszczególnych dzieci oraz analiza dokumentacji (plany
miesięczne, realizacja podstawy programowej, zapis w dzienniku);
4. Analiza wytworów pracy dzieci i stopnia ich zaangażowania.
Program zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej II/3/2015/2016
Przyjęłam do realizacji:
Download