PROGRAM ADAPTACYJNY PRZEDSZKOLA NR 5 IM.PRZYJACIÓŁ

advertisement
PROGRAM ADAPTACYJNY
PRZEDSZKOLA NR 5 IM.PRZYJACIÓŁ
JEŻYKA TUPTUSIA W CZELADZI
„WESOŁY PRZEDSZKOLAK’’
Wstęp
Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, to moment przełomowy w jego
życiu. Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą społeczną i zmianą trybu życia.
Adaptacja dziecka do przedszkola to sytuacja wzbudzająca silne emocje. Dziecko czuje się
wyrwane z rodzinnego układu, który gwarantuje mu poczucie stabilności, bezpieczeństwa
i rozumienie tego, co się dzieje wokół niego. Z dnia na dzień zostaje wprowadzone
w nieznane środowisko: nowe otoczenie, przestrzeń, osoby. W konsekwencji dziecko nie jest
w stanie kontrolować sytuacji i odczuwa ją jako zagrożenie. Dzieci na nowe sytuacje reagują:
płaczem, wycofaniem, zaburzeniem funkcjonowania, które może prowadzić do lęku, a nawet
urazu. Obserwacje wymienionych powyżej zachowań dzieci, zainspirowały nas do
opracowania programu adaptacyjnego, który ma na celu zmniejszyć te negatywne emocje
i przeżycia dziecka. Proponowany program adaptacyjny zakłada, że dzięki właściwej
współpracy między rodzicami a pracownikami przedszkola, proces adaptacyjny będzie
przebiegał sprawnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dziecka.
Program zawiera treści zgodne z podstawą programową.
Założenia programu
„Wesoły Przedszkolak” – to program adaptacyjny Przedszkola Publicznego nr 5 w
Czeladzi skierowany do dzieci i ich rodziców, którego nadrzędnym celem jest ułatwienie
nowoprzyjętym do przedszkola dzieciom startu - poprzez wspomaganie i ukierunkowanie
rozwoju dziecka w aspekcie społecznym, zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
Program adaptacyjny oparty jest na wiedzy o rozwoju dziecka i wspomaga system
wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola.
Główne cele programu adaptacyjnego :
Ukierunkowane na dzieci:





Zaspakajanie podstawowej potrzeby psychicznej dzieci - poczucia bezpieczeństwa.
Adaptacja nowych dzieci do uczęszczania w mury przedszkola.
Pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania w
nowym otoczeniu i rozłąki z rodziną.
Wspomaganie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.
Nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do swoich możliwości
rozwojowych.
Ukierunkowane na rodziców


Zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich w
przedszkolu.
Zapoznanie rodziców z przedszkolem, jego funkcjami i zadaniami oraz umożliwianie
uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola.
Cele operacyjne programu adaptacyjnego:
Dziecko:













zmniejszyło napięcie i niepokój związany z pozostaniem w nowym środowisku, jakim
jest przedszkole,
bez problemów rozstaje się z rodzicami, podczas przyprowadzania do przedszkola,
przyzwyczaiło się do przebywania z nowymi paniami w grupie, zna ich imiona,
czuje się bezpieczne w swojej sali, zna jej wyposażenie, korzysta z kącików zabaw,
zna główne pomieszczenia przedszkola, sprawnie je odnajduje i korzysta z nich,
coraz sprawniej wykonuje czynności samoobsługowe,
stosuje zwroty grzecznościowe,
pokonało lęk przed wykonywaniem czynności z rozkładu dnia w przedszkolu,
chętnie uczestniczy w zabawach z całą grupą i nauczycielem oraz z rodzicem,
posługuje się przyborami, korzysta z zabawek i innych pomocy zgromadzonych w
kącikach zainteresowań,
podejmuje próby wypowiadania się na określony temat,
rozwija pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości,
uczestniczy w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
Rodzic:



zna zasady funkcjonowania przedszkola,
współpracuje z przedszkolem,
zna podłoże problemów adaptacyjnych dziecka i potrafi współdziałać w celu ich
pokonania.
Realizatorzy programu:
● Dyrektor placówki
● Nauczyciele
● Pracownicy obsługi
Metody:
● Podające – opis, objaśnienie, opowiadanie, pogadanka, wyjaśnienie
● Eksponujące – pokaz połączony z przeżyciem
● Praktyczne –pokaz, ćwiczenia
● Percepcyjne – obserwacja
● Aktywizujące – gry, zabawy, inscenizacje, dyskusje
Procedury osiągania celów:
Prowadzenie zabaw z dziećmi ma ogromny wpływ na poznanie nowego otoczenia,
działania w nim, wyrażania swoich emocji oraz radzenia sobie z nimi. Zabawy te ułatwiają
integrację grupy, akceptację, rozumienie siebie i innych. Stymulują, pobudzając i rozwijając
jednocześnie wszystkie sfery osobowości oraz wzbudzają uczucia poznawcze takie jak:
ciekawość i zainteresowanie. Dobra atmosfera, przyjazny klimat, zabawa, ruch sprzyjają
również otwartości, szczerości w wyrażaniu uczuć, pragnień oraz szukaniu przyjaciela
w drugim człowieku.
Propozycje zabaw:
-Zabawy umożliwiające poznawanie i korzystanie z sali zabaw, łazienki,
szatni, holu oraz ich wyposażenia,
-Zabawy pozwalające poznać swoje emocje, drama,
-Zabawy integracyjne,
-Zabawy pozwalające poznać swoje ciało i innych,
-Zabawy muzyczno-ruchowe i opowieści ruchowe,
-Zabawy słowne, opowiadania, bajki, teatrzyki, historyjki obrazkowe,
-Uroczystości przedszkolne,
-Zajęcia z rodzicami.
Formy kontaktów z rodzicami:
-rozmowy indywidualne,
-zajęcia otwarte,
-zebrania informacyjne,
-gazetki,
-uroczystości przedszkolne
-festyn rodzinny
Ewaluacja programu:
Ankieta dla rodziców, która pozwoli na uzyskanie opinii o wszystkich poczynionych
oddziaływaniach adaptacyjnych przedszkola:
1) jak one wpłynęły na dziecko
2) jakie są oczekiwania i propozycje rodziców, co do innych rozwiązań i działań
sprzyjających lepszej adaptacji dzieci w przedszkolu.
Analiza zebranych dokumentów wskaże dalsze kierunki pracy.
Ankieta dla rodziców "Adaptacja dziecka w przedszkolu" (m-c listopad 2012r)
Pytania otwarte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Czy dziecko chętnie chodzi do przedszkola?
Czy dziecko ma problemy z rozstaniem z rodzicem/opiekunem?
Czy dziecko czuje się bezpiecznie w swojej sali?
Czy dziecko zna i akceptuje swoje panie?
Wykonuje czynności samoobsługowe:
- samodzielnie spożywa posiłki,
- ubiera się,
- korzysta z toalety.
Czy dziecko wypowiada się na tematy omawiane w przedszkolu?
Czy dziecko rysuje kredkami?
Czy potrafi zaśpiewać piosenkę, zarecytować wiersz?
Co, Państwa zdaniem, można byłoby jeszcze zrobić, aby ułatwić dzieciom wejście w
nowe środowisko?
Download