sylabus - Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków

advertisement
SYLABUS
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Turystyki i Rekreacji
Nazwa kierunku: turystyka i rekreacja
Nazwa przedmiotu: Historia Turystyki i Rekreacji
Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi: teoria turystyki i rekreacji, wiedza z zakresu
historii powszechnej, periodyzacja dziejów
Liczba godzin wykładów: 15 h
Liczba godzin ćwiczeń: 30 h
Propozycja punktów ECTS: 5
Założenia i cele przedmiotu: Celem nauczania jest zapoznanie studentów z dziejami turystyki i rekreacji na tle
wybranych elementów z historii kultury fizycznej, identyfikacja polskiej tradycji w dziedzinie turystyki i
rekreacji.
Metody dydaktyczne: wykłady z prezentacją multimedialną
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Nauczanie zakończone jest egzaminem pisemnym na podstawie
opanowania wymaganych treści programowych.
Treści programowe: Pojęcie kultury fizycznej w polskiej tradycji terminologicznej. Obszary kultury fizycznej.
Geneza pojęcia turystyki i rekreacji. Ideały kultury cielesnej w systemach antycznej Grecji i Rzymu.
Średniowieczne i renesansowe peregrynacje. Pątnicy i pielgrzymi. Podróże i rekreacje w polskiej myśli
pedagogicznej doby Oświecenia. Czynniki rozwoju turystyki i rekreacji w XIX w. i pierwszych latach XX w.
Kierunki rozwoju turystyki i rekreacji w XIX w. i pierwszych latach XX w. U źródeł turystyki sportowej
przełomu XIX i XX w. Geneza pojęcia sportu. Organizacje turystyczno-krajoznawcze na ziemiach polskich pod
zaborami. Przewodniki i czasopiśmiennictwo podróżniczo-turystyczne do 1914 r. Dzieje obyczajów i zwyczajów
rekreacyjnych od czasów najdawniejszych do 1914 r. Instytucjonalizacja ruchu rekreacyjnego na ziemiach
polskich pod zaborami. Turystyka i rekreacja w Drugiej Rzeczpospolitej. Wybrane uwarunkowania rozwoju
turystyki i rekreacji w czasach PRL.
Wykaz literatury
-podstawowej:
Dudek D., Materiały do ćwiczeń z historii turystyki i rekreacji, Kraków 2005.
Dudek D. Pojęcie rekreacji w polskiej tradycji terminologicznej, „Folia Turistica” 2006, nr 17.
Dudek D. Pojęcie turystyki w polskiej tradycji terminologicznej, „Folia Turistica” 2008, nr 19, s. 27-75.
Imię i nazwisko osoby prowadzącej: Dobiesław Dudek, Artur Kurek
Download