Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Turystyki i

advertisement
Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław oraz
Muzeum Współczesne Wrocław
zapraszają na
interdyscyplinarną konferencję
CIAŁO TO TRICSTER.
SPOŁECZNO – KULTUROWE KONTEKSTY DOŚWIADCZANIA CIAŁA
Wrocław, 10 grudnia 2015
MUZEUM WSPÓŁCZESNE WROCŁAW
Angielskie słowo trick zawiera w sobie znaczenia, które bardzo dobrze charakteryzują ludzką
cielesność i ucieleśnienia w zderzeniu z wysiłkami nauki: od pułapki, podstępu, oszustwa,
przez sztuczkę, figiel, po umiejętność, zręczność, kończąc na przyzwyczajeniu (a to nie
wszystkie, nawet kolokwializmy kryjące się w tym słowie zdają się oddawać sytuacje
zmagania się nauk z ciałem). Im więcej wiemy o ciele, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że
nie da się go zredukować do żadnej jego części, funkcji czy charakterystyki. Coraz bardziej
jesteśmy świadomi, iż jest złożoną i skomplikowaną całością. Jest zarazem organizmem
biologicznym, przeżywanym doświadczeniem wpływającym na relacje społeczne i systemem
reprezentacji; jako organiczny obiekt łączy się z szerokim zróżnicowaniem społecznych
znaczeń. Nie daje się go jednoznacznie umieścić ani po stronie społecznego, ani po stronie
biologicznego czy naturalnego świata; nie jest tylko zjawiskiem przedspołecznym czy tylko
postbiologicznym. Zaczyna nam też towarzyszyć nie mniej dojmująca świadomość, że
gdybyśmy byli właścicielami innej cielesności, inny byłby nasz świat, także ten społeczny.
Coraz częściej patrzymy na ciało jako wielowymiarowe medium konstytuowania
społeczeństwa. Zatem jest ono fundamentalne w procesie formowania społeczeństw, relacji
społecznych i jednostkowej tożsamości. Jako byt zarazem biologiczny i społeczny jest
otwarte na relacje społeczne i kulturowe klasyfikacje, mają one wpływ na jego rozwój
poprzez możliwość ich wcielania.
Zapraszamy na konferencję mającą na celu zastanowienie się nad rozmaitymi aspektami
ludzkiego wcielenia i (nie)obecności ciała w codziennym doświadczaniu. Kierując do
Państwa zaproszenie do spotkania się we Wrocławiu, nie enumerujemy zagadnień, tylko
wskazujemy jako pole namysłu, badań i analiz architektonikę doświadczania ludzkiego
ciała, próby wskazania kiedy i jak obecne jest ciało w doświadczeniu (i czy dowiadujemy
się czegoś o nim z jego nieobecności). Tym samym mamy nadzieję, że stanie się ono polem
interdyscyplinarnych wymian przedmiotowych i metodologicznych (socjologów,
antropologów, psychologów, filozofów, ale też badaczy zajmujących się sportem, turystyką,
rekreacją czy zmysłami oraz związaną z nimi semiozą i funkcjami w specyficznie ludzkich
wytworach, jak na przykład kuchnia, posiłek, pocałunek itp.), okazją do ustalenia aktualnego
stanu badań dotyczących ciała i ucieleśnienia, dotarcia do tego, jak ciało jest doświadczane,
ustalenia społecznie wypracowanych znaczeń i kategorii, za pomocą których to
doświadczanie jest ujmowane i opisywane, ich wagi dla wytwarzania i podtrzymywania
różnych
porządków
społecznych:
korporalnego,
interakcyjnego,
płciowego,
makrospołecznego/klasowego, konsumpcyjno – materialnego itd.
Obrady będą prowadzone w formie referatów (15-20 min.), wygłaszanych w sekcjach
tematycznych. Sekcje tematyczne i szczegółowa tematyka obrad zostaną opracowane na
podstawie zgłoszonych referatów oraz ujęte w programie konferencji. Organizatorzy
przewidują także wydanie pokonferencyjnej publikacji. Artykuły objętości jednego arkusza,
prezentujące w rozwiniętej formie przedmiot konferencyjnego wystąpienia w języku polskim
lub angielskim zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji.
RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:
dr hab. prof. AWF Poznań Beata Pluta (Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF Poznań)
dr hab. Dorota Majka-Rostek (Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Agata Wiza (Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF Poznań)
dr Ewa Banaszak (Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski)
dr Paweł Czajkowski (Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski)
dr Robert Florkowski (Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF Poznań)
KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Ewa Banaszak (Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski)
dr Robert Florkowski (Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF Poznań)
mgr Aleksandra Drabina (Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski)
KOSZT UCZESTNICTWA – 250,00 PLN
WAŻNE DATY:
Do 10 października 2015 – nadsyłanie propozycji referatów wraz z abstraktami na adres
[email protected]; formularz zgłoszenia do pobrania na stronie
http://socjologia.uni.wroc.pl/index.php/dzialalnosc-naukowa/wydarzenia/935-zaproszenie-nakonferencje-cialo-to-tricster-spoleczno-kulturowe-konteksty-doswiadczania-ciala
Do 20 października 2015 – uzyskanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu propozycji
Do 31 października 2015 - uiszczenie opłaty konferencyjnej – na konto ‘Uniwersytet
Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 W-w’; BZ WBK S.A. 4 o/Wrocław, ul. Kuźnicza
17/19, 50-950 Wrocław, nr konta: 09 1090 2503 0000 0001 1110 6022; tytułem „Trickster
(konferencja) – 92N/2015 – imię i nazwisko uczestnika”
Do 31 grudnia 2015 – przysyłanie artykułów gotowych do publikacji. Objętość artykułu nie
może przekroczyć arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami). Artykuł powinien
być przygotowany zgodnie ze stylem APA
Do 8 grudnia 2015 – przesłanie prezentacji multimedialnej w formacie .ppt na adres
[email protected] (o ile uczestnicy planują posługiwać się tym narzędziem)
10 grudnia – konferencja (Muzeum Współczesne Wrocław, Plac Strzegomski 2)
Download