Test z socjologii organizacji

advertisement
Test z socjologii organizacji
1. A. Comte był w teorii socjologii autorem koncepcji:
a) ewolucji, b) metody historycznej c) podziału prawa na represyjne i restytucyjne, d) zjawisk społecznych
2. Pojęcie „czynność społeczna” do socjologii wprowadził:
a) Pareto b) Durkheim c) Weber d) żaden z nich
3. Zdaniem Comte’a życiem człowieka kierował Bóg w fazie:
a) metafizycznej b) pozytywnej c) monogamicznej d) żadnej z nich
4. Grupa społeczna o charakterze wtórnym to grupa, która:
a) powstaje dla realizacji jakiegoś celu
c) stawia warunki związane z przynależnością do niej
b) jest grupą swobodnego dostępu
d) brak w niej więzi osobistej i intymnej
5. Konieczną cechą każdej grupy społecznej jest:
a) trwałość grupy, normy, samokategoryzacja grupy
b) wytwór grupy, normy grupy, obraz grupy
c) elity pozytywne grupy
d) żaden z w/w elementów
6. System kastowy jest podziałem społeczeństwa:
a) równorzędnym z podziałem na grupy społeczne
c) równorzędnym z systemem klasowym
b) funkcjonującym w ramach stratyfikacji społecznej
d) żadna z w/w
7. Całość, której wszystkie składniki współprzyczyniają się do powodzenia tejże całości to:
a) grupa społeczna b) organizacja c) instytucja społeczna d) żadna z w/w
8. W socjologii do elity negatywnej zaliczyć można jednostkę:
a) najmniej wartościową w grupie
b) najlepszą, z której grupa odnosi korzyści
c) najlepszą, z której grupa nie odnosi korzyści
d) żadną z w/w
9. Zarówno do socjologii jak i psychologii społecznej zaliczyć można:
a) teorię anomii społecznej
b) zagadnienia dotyczące postaw wobec norm społecznych
c) teorię struktury społecznej
d) zagadnienia związane ze stratyfikacją społeczną
10. System stanowy jest podziałem społeczeństwa:
a) równorzędnym z podziałem na grupy społeczne
c) równorzędnym z systemem klasowym
b) funkcjonującym w ramach stratyfikacji społecznej
d) żadna z w/w
11. Funkcja socjologii polegająca na opisie społeczeństwa to funkcja:
a) prognostyczna, b) teleologiczna, c) socjotechniczna, d) żadna z wymienionych
12. Atrybutem pozycji społecznej człowieka jest:
a) rola społeczna, b) endogamia środowiskowa, c) konflikt pomiędzy segmentami roli, d) sekwencja
13. Zintegrowany zbiór pozycji społecznych i stosunków społecznych tworzący całość to:
a) grupa społeczna, b) organizacja społeczna, c) krąg społeczny d) każda organizacja
14. Cel organizacji określony może być w sposób:
a) faktyczny albo formalny b) zamierzony c) realizowany d) żadna z w/w
15. Konformizm jest to postawa:
a) aprobująca normę społeczną
c) zasadnicza
b) która nie aprobuje normy społecznej
d) będąca dewiacją społeczną
Download