Lech Milian, "Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach

advertisement
Lech Milian
Socjologia
czasu wolnego
Wiedza o czynnościach
swobodnie wybieranych
Gdańsk 2010
Spis treści
Wprowadzenie ................................................................................................. 11
1. Charakterystyka socjologii jako nauki społecznej................................... 14
1.1. Zjawiska społeczne w rodowodzie socjologii...............................................14
1.2. Ucieczka od pracy podłoŜem podziałów społecznych. ..............................17
1.3. Wybrane teoretyczne i praktyczne nurty w socjologii.................................25
1.4. Zakres problemowy socjologii czasu wolnego. ............................................33
2. Czas wolny i jego społeczno-ekonomiczne uwarunkowania................ 40
2.1. Czynności dobrowolne wyznacznikiem czasu wolnego?............................40
2.2. Początek i rozwój badań nad czasem wolnym. ............................................50
2.3. Definicja czasu wolnego i koncepcja wczasów. ...........................................55
3. Pogłębione omówienie funkcji czasu wolnego....................................... 65
3.1. Odpoczynek, czyli regeneracja sił psychicznych i fizycznych....................65
3.2. Zabawa, rozrywka, rekreacja. ..........................................................................71
3.3. Samodoskonalenie w modelu i praktyce społecznej....................................79
4. Kultura z umiejscowieniem w czasie wolnym......................................... 86
4.1. Kultura w charakterystyce ogólnej i rodzajowej...........................................86
4.2. Kultura masowa, czyli takŜe medialna. ..........................................................90
5. Kultura Ŝycia codziennego i kultura wczasów. ....................................... 97
5.1. Kultura obyczajowa i jej poziomy. .................................................................97
5.2. Kształtowanie nawyków do kultury wczasów........................................... 105
5.3. Czas wolny i wczasy w specyficznych warunkach Ŝycia........................... 110
6. Instytucjonalizacja czynności czasu wolnego........................................117
6.1. Sztuki artystyczne i ich instytucje. ............................................................... 117
6.2. Kolekcjonerstwo i związki hobbystyczne................................................... 125
6.3. Stowarzyszenia w słuŜbie kultury fizycznej................................................ 128
7. Turystyka w wykorzystywaniu czasu wolnego......................................133
7.1. Turystyka w ujęciu historycznym i definicyjnym....................................... 133
7.2. Turystyka metodą optymalnej rekreacji. ..................................................... 140
7.3. Specyficzne funkcje i dysfunkcje turystyki. ................................................ 144
7.4. Socjologiczne aspekty rynku turystycznego. .............................................. 149
8. Praca i czas wolny w ujęciu retrospektywnym. .....................................155
8.1. Przemiany w pojmowaniu pracy i czasu wolnego..................................... 155
8.2. Odpoczynek w refleksji filozoficzno-teologicznej.................................... 161
8.3. Szlachetne powinności i pogardzana praca w splocie zobowiązań. ....... 166
8.4. Przebieg walki o czas wolny. ........................................................................ 173
8.5. Koniec walki o czas wolny? .......................................................................... 181
9. Czas wolny kobiet – przeszłość i teraźniejszość. .................................186
9.1. Nic nierobienie w domach stanów i klas dominujących. ......................... 186
9.2. Czas wolny kobiet pracujących najemnie. .................................................. 193
10. Czas wolny w społeczeństwie przyszłości...........................................198
10.1. Zanik podziału na czas wolny i czas pracy?............................................. 198
10.2. Jaki rodzaj aktywności zdominuje Ŝycie ludzkie?.................................... 206
Bibliografia opracowań przywołanych.......................................................216
Download