Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Opis przedmiotu – wersja pełna
Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa Wydziału
Nazwa kierunku/specjalności Ratownictwo Medyczne
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
Kształcenie w zakresie socjologii
NAZWA PRZEDMIOTU
(zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub
programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę
WNoZ)
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zajęć
dydaktycznych
1. Ogółem
2. Wykłady
3. Seminaria
4. Ćwiczenia
5. Zajęcia praktyczne
6. Praktyki zawodowe
7. Samokształcenie
Punkty ETC
Jednostka organizacyjna
prowadząca zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię
osób realizujących przedmiot
Cele przedmiotu (wynikowe dotyczące wiedzy,
umiejętności i postaw)
9
3
Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach,
aktywność na zajęciach, pozytywne zaliczenie
pisemnego testu z części wykładowej i
ćwiczeniowej.
Metody dydaktyczne (sposób
pracy nauczyciela,
umożliwiający osiągnięcie
celów kształcenia)
Środki dydaktyczne
usprawniające proces
nauczania
Główne treści programowe z
przedmiotu – forma zajęć
uwzględniająca kolejność,
liczbę godzin, temat i treści
nauczania
Wykład połączony z dyskusją
6
Forma zaliczenia
przedmiotu (odpowiednie
podkreślić)
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie
1
Katedra Nauk Społecznych
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Wykaz osób prowadzących zajęcia
Prof. dr hab. Michał Musielak
Mgr Natalia Markwitz-Grzyb
Po odbyciu zajęć z socjologii studenci kierunku ratownictwo medyczne powinni:
1. Posiadać podstawową wiedzę z zakresu socjologii.
2. Uświadamiać sobie związek socjologii z innymi naukami humanistycznymi.
3. Potrafić wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu socjologii w pracy zawodowej,
poprzez umiejętne definiowanie podstawowych pojęć, zjawisk i procesów z zakresu
socjologii.
4. Umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej i wszelkich kontaktach
społecznych.
Prezentacje multimedialne, praca z tekstem źródłowym
Wykłady
Numer
kolejny
1
Liczba
godzin
3
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
1.Geneza, przedmiot i główni przedstawiciele socjologii
1.1.Socjologia pozytywistyczna a humanistyczna
1.2.Od wiedzy potocznej do nauki
1.3. Związki socjologii i nauk medycznych
1.4.Człowiek istotą społeczną
1.5.Istota i znaczenie kultury oraz procesu socjalizacji dla kształtowania
osobowości
1.6.Socjologia grup społecznych: typy grup społecznych; wpływ grupowy
1.7.Metody i techniki badań socjologicznych
Seminarium
Temat i treści nauczania
Ćwiczenia
Temat i treści nauczania
Numer
kolejny
1
Liczba
godzin
3h
2
3h
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
1. Grupa społeczna.
1.1. Ustalenia terminologiczne,
1.2.Elementy konstytutywne grupy społecznej (zbiór, wartości, więź,
wewnętrzna organizacja),
1.3.Typologie grup społecznych,
1.4.Style kierowania grupami.
2.Role społeczne.
2.1.Ustalenia terminologiczne, pojęcie roli i pozycji społecznej,
2.2. Role przypisywane płciom,
2.3. Eksperyment Zimbardo i Rosenhana
3.Socjalizacja – powstawanie istoty społecznej.
3.1.Pojęcie socjalizacji,
3.2. Osobowość jako przedmiot zainteresowania socjologii,
3.3. Rodzaje socjalizacji – pierwotna i wtórna.
4.Kontrola społeczna i dewiacje społeczne.
4.1. Kontrola społeczna i porządek społeczny,
4.2. Konformizm,
4.3. Dewiacja (pojęcie dewiacji, dewiacja jako przedmiot zainteresowania
socjologii, rola dewiacji w zbiorowości),
4.4. Kontrola społeczna jako reakcja na dewiację.
5.Zachowania w zdrowiu i chorobie.
5.1.Socjologiczne aspekty starości u umierania
5.2.Socjologia jako instrument działania w zdrowiu publicznym.
5.3.Badania socjometryczne
Zajęcia praktyczne
Temat i treści nauczania
Praktyki zawodowe
Wykaz literatury
podstawowej dostępnej dla
studenta (do 4 pozycji).
Wykaz literatury
uzupełniającej (do 4 pozycji).
─
─
Samokształcenie
Liczba
Temat i treści nauczania
godzin
1.Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002;
2.Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
2001;
3.Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
1.Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002;
2.Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk 2005;
3.Renzetti C, Curran D., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa 2005;
4.Tyszka z.(red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Poznań 2001.
Należy stosować czcionkę Time New Roman, nr 9, pojedynczy odstęp między wierszami.
Adres strony internetowej dla standardów kształcenia:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=te
xt
Download