Instytucja: Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

advertisement
Instytucja: Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Instytut
Socjologii, Zakład Problemów Społecznych i Planowania Społecznego
Miasto: Warszawa
Stanowisko: adiunkt (pełny etat; od 1 października 2017 r. na czas nieokreślony)
Dyscyplina naukowa: socjologia
Data ogłoszenia: 20.04.2017 r.
Termin składania ofert: 05.05.2017 r.
Link do strony: http://www.uw.edu.pl/praca-na-uw/pracownicy-akademiccy/
Słowa kluczowe: socjologia problemów społecznych, praktyczne zastosowania
socjologii, socjologia polityk publicznych
Opis: Zakład Socjologii Problemów Społecznych i Planowania Społecznego w swoich
pracach skupia się na analizie zjawisk uznawanych za problemy społeczne, jak
również procesów definiowania i instytucjonalizacji problemów społecznych. Badane
problemy obejmują m.in.: ubóstwo, wykluczenie społeczne, nierówności społecznoekonomiczne, jak również rozmaite formy dewiacji społecznych. Powyższe
zagadnienia odnoszone są do mechanizmów kontroli społecznej i ich znaczenia dla
społecznych procesów konstruowania problemów społecznych. W tym kontekście
ważną dziedziną badawczą Zakładu Problemów Społecznych i Planowania
Społecznego jest sfera polityk publicznych – w szczególności tych służących
rozwiązywaniu problemów społecznych bądź łagodzeniu ich skutków, jak również
funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie owych polityk.
Zakład Problemów Społecznych i Planowania Społecznego prowadzi w Instytucie
Socjologii zajęcia dydaktyczne z zakresu socjologii problemów społecznych i polityk
publicznych. Należą do nich m.in. takie przedmioty, jak: socjologia stosowana,
socjologia dewiacji, socjologia prawa, ewaluacja polityk publicznych, kontrola i
zarządzanie problemami społecznymi, jak również zajęcia poruszające problematykę
funkcjonowania instytucji
współczesnego państwa
opiekuńczego. Zakład
współprowadzi moduł „Problemy społeczne, sprawy publiczne” na studiach
licencjackich. Oprócz tego pracownicy prowadzą seminaria, warsztaty badawcze i
wykłady monograficzne na studiach magisterskich.
Kandydaci powinni posiadać:
1. Stopień naukowy doktora uzyskany w zakresie socjologii
2. Udokumentowany dorobek naukowy, odpowiadający profilowi Zakładu
Problemów Społecznych i Planowania Społecznego.
3. Udokumentowane doświadczenie w dydaktyce na poziomie uniwersyteckim, w
tym doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów o tematyce odpowiadającej
profilowi Zakładu Problemów Społecznych i Planowania Społecznego.
4. Doświadczenie w planowaniu i realizacji badań terenowych (zarówno
technikami jakościowymi, jak i ilościowymi), oraz w analizie materiałów
empirycznych.
5. Doświadczenie organizacyjne (organizowanie konferencji naukowych, udział w
instytucjonalnych działaniach)
6. Uczestnictwo w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i
międzynarodowych, członkostwo w stowarzyszeniach naukowych)
7. Znajomość co najmniej jednego języka obcego
Kandydat powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 114 ust. 5 Ustawy
prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr. 164 poz. 1365 z
późn. zm.) oraz § 88 ust. 1 pkt 4 Statutu UW z dnia 7 lipca 2015 r.
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać (w 1 egz.):
1/ podanie skierowane do Prorektora UW prof. dra hab. Andrzeja Terleckiego wraz
z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135
z późn. zm.)
2/ kwestionariusz osobowy ze zdjęciem i z adresem e-mailowym1
3/ życiorys naukowy
4/ spis publikacji
5/ dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (w tym jedna opinia spoza
UW)
6/ dyplom doktora nauk społecznych
Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:
Biuro Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW
ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa (pokój nr 170, III piętro)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 24 maja 2017 r.
(Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana kandydatom drogą mailową).
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW (§ 88-91a, § 93-94)
procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego. Jego pozytywne
rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW
1
Do pobrania pod adresem: http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/druki-do-pobrania;jsessionid=9A258F466CFA30EF4B732529CEFFCD8C
Download