Socjologia prawa _Z

advertisement
WyŜsza Szkoła
Administracji i Zarządzania
w Przemyślu
Zamiejscowy Wydział
Administracyjno-Prawny
w Rzeszowie
SYLABUS
1.
Kierunek: „PRAWO”
2.
Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA PRAWA
3.
Rok studiów: I
4.
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne
Semestr: II
Bez wymagań wstępnych
Stacjonarne
Niestacjonarne
5.
Liczba godzin:
60 godzin
48 godzin
6.
Wykład:
30 godzin
24 godziny
7.
Ćwiczenia:
30 godzin
24 godziny
8.
Punkty ECTS:
6 punktów
6 punktów
9.
ZałoŜenia i cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest uzupełnienie edukacji prawniczej wiedzą z zakresu społecznego działania prawa
oraz uświadomienie, iŜ nie działa ono w próŜni, ale w określonych realiach społecznych.
10.
Metody dydaktyczne
Wykład i ćwiczenia
11.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie z ćwiczeń na podstawie
pozytywnych ocen z kolokwiów.
12.
Lp.
I
II
III
IV
V
uzyskania
Treści programowe
Liczba godzin
stacjonarne
wykład
ćwiczenia
Tematyka zajęć
Ujęcie historii socjologii (historia socjologii,
historia myśli socjologicznej, historia analizy
socjologicznej)
Przesłanki wyodrębnienia socjologii
Tendencje w rozwoju socjologii
Prekursorzy socjologii ( J. B. Vico, C. Saint –
Simon)
NajwaŜniejsze kierunki socjologii i ich
przedstawiciele (pozytywizm – A. Comte,
ewolucjonizm – H. Spencer, psychologizm – V.
Pareto, socjologizm – E. Durkheim, socjologia
Liczba godzin
niestacjonarne
wykład
ćwiczenia
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1
1
2
2
1
1
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
13.
humanistyczna – M. Weber).
Współczesne kierunki socjologii
Sposoby ujęcia zbiorowości społecznych –
minimalizm i realizm społeczny
Grupa społeczna i jej rodzaje
Klasy konstrukcji pojęciowych w socjologii
Prekursorzy socjologii prawa ze strony socjologów
i przedstawicieli nauk prawnych
Socjologia a prawo
Miejsce socjologii w naukach prawnych
Socjologia prawa na świecie i w Polsce – przykłady
badań empirycznych
Metody badań socjologiczno – prawnych, ze
szczególnym uwzględnieniem ankiety i wywiadu
Społeczne działanie prawa (teoria działania prawa
L. PetraŜyckiego; informacyjne, motywacyjne i
kontrolne działanie prawa wg. M. Boreckiej –
Arctowej; hipoteza trójstopniowego działania
prawa A. Podgóreckiego).
Świadomość prawna
Kultura prawna
Postawy wobec prawa
Prawo jako narzędzie kontroli społecznej
Socjalizacja
Wybrane teorie dewiacji (R. Merton, A Cohen, E.
Lemert, E. Sutherland, T. Hirshi).
Polityka prawa
Tworzenie i stosowanie prawa
Funkcje prawa
PrestiŜ prawa i prestiŜ zawodów prawniczych
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Literatura podstawowa
1. A. PieniąŜek, Stefaniuk, Socjologia prawa. Zarys wykładu, Zakamycze 2003
2. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2003
14.
1.
2.
3.
4.
Literatura uzupełniająca
J. Szczepański, Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Warszawa 1976
J. H. Turner, Socjologia. koncepcje i ich zastosowanie
K. Frieske, Socjologia prawa, Warszawa – Poznań 2001
B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003
15.
Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia na studiach stacjonarnych
- wykład: dr hab. A. PieniąŜek
- ćwiczenia: dr L. Gajos
16.
Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia na studiach niestacjonarnych
- wykład: dr hab. A. PieniąŜek
- ćwiczenia: dr L. Gajos
Download