socjologia. wprowadzenie do socjologii turystyki

advertisement
SOCJOLOGIA. WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII TURYSTYKI
Autor: Mieczysław Gulda
Wydawca: WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2009
Ilość stron: 217
ISBN: 978-83-89081-22-3; 978-83-7531-063-4
Autor przedstawia ksiąŜkę zawierającą wybrane zagadnienia socjologii, w tym socjologii turystyki. Główną
podstawą, na której zostały rozwinięte problemy socjologii turystyki, była socjologia ogólna. Wszystkie zawarte
w tekście teorie i stwierdzenia zostały oparte na bogatej literaturze przedmiotu.
Pracując nad ksiąŜką autor starał się, by jej treść była dostępna zarówno czytelnikowi nie związanemu
bezpośrednio z socjologią, jak i studentom kierunków humanistycznych.
„Mam świadomość, iŜ ksiąŜka nie wyczerpuje bogactwa wiedzy socjologicznej, mam jednak nadzieję, Ŝe (...)
studenci znajdą w niej wystarczająco duŜo interesującej wiedzy z zakresu socjologii.”
Ze Słowa Wstępnego Autora
SPIS TREŚCI
SŁOWO WSTĘPNE
Rozdział 1
SOCJOLOGIA A INNE NAUKI SPOŁECZNE
1.1. Osobliwości nauk społecznych
1.2. Socjologia a inne nauki
1.3. Przedmiot socjologii
1.4. Czym jest socjologia turystyki?
1.5. Rozwój socjologii jako nauki
Rozdział 2
WIĘŹ SPOŁECZNA
2.1. Podstawy Ŝycia społecznego
2.2. Aspekt społeczno-geograficzny Ŝycia zbiorowego ludzi
2.3. Podstawowe komponenty więzi społecznej
2.4. Instytucje społeczne i system kontroli społecznej
Rozdział 3
OSOBOWOŚĆ SPOŁECZNA
3.1. Człowiek jako istota społeczna
3.2. Osobowość społeczna i jej elementy
3.3. Postawa w ujęciu socjologicznym
Rozdział 4
GRUPA SPOŁECZNA
4.1. Zbiorowość społeczna
4.2. Grupa społeczna jako przedmiot zainteresowania socjologii
4.3. Elementy składowe grupy społecznej
4.4. Rodzaje grup społecznych
Rozdział 5
RODZINA JAKO ELEMENTARNA GRUPA SPOŁECZNA
5.1. Rodzina jako przedmiot badań socjologicznych
5.2. Funkcje społeczne rodziny
5.3. Typologia rodziny
5.4. Etapy rozwoju rodziny
Rozdział 6
KULTURA
6.1. Definicje kultury
6.2. Treść pojęcia kultura
6.3. Struktura wewnętrzna kultury
6.4. Drogi wpływu kultury na Ŝycie społeczne
6.5. Kultura masowa
1
Rozdział 7
CZAS SPOŁECZNY A CZAS WOLNY
7.1. Czym jest czas?
7.2. Czas rozumiany jako zjawisko społeczne
7.3. Zarządzanie czasem
7.4. Socjologia czasu wolnego
Rozdział 8
TURYSTYKA JAKO SYMPTOM WSPÓŁCZESNOŚCI
8.1. Turystyka jako przedmiot badań socjologii turystyki
8.2. Turysta w aspekcie socjologii turystyki
8.3. Socjologiczna analiza zjawiska agroturystyki
8.4. Turystyka pielgrzymkowa
Rozdział 9
MAKROSTRUKTURA SPOŁECZNA
9.1. Wielkie i małe struktury społeczne
9.2. Klasyczne koncepcje makrostruktury
9.3. Makrostruktura społeczna II Rzeczypospolitej
9.4. Transformacje ustrojowe w Polsce
Rozdział 10
METODY BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH
10.1. Problem badawczy
10.2. Przebieg procesu badawczego
10.3. Obserwacja
10.4. Wywiad
10.5. Kwestionariusz
10.6. Analiza treści
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
2
Download