Tematyka ćwiczeń z Socjologii Medycyny dla I roku Pielęgniarstwa

advertisement
Tematyka ćwiczeń z Socjologii Medycyny dla I roku Pielęgniarstwa
15 godzin ćwiczeń
Koordynator kursu: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
Prowadzący: mgr Agata Dziuban, mgr Anna Ratecka, mgr Barbara Woźniak
1. Wykorzystanie wiedzy socjologicznej w pracy pielęgniarki oraz w zrozumieniu społecznego
wymiaru opieki nad pacjentem.
2. Społeczny wymiar zdrowia i choroby. Wpływ nierówności społecznych (wiek, płeć, status
socjo-ekonomiczny) na stan zdrowia.
1) Płeć
2) Wiek (osoby starsze)
3) Status socjo-ekonomiczny
3. Psychospołeczne konsekwencje choroby i niepełnosprawności. Zachowania w zdrowiu i w
chorobie.
1) Zachowania w zdrowiu i chorobie.
2) Prozdrowotny styl Ŝycia i zagroŜenia z nim związane.
3) Psychospołeczne konsekwencje choroby i niepełnosprawności.
4. Postawy wobec osób chorych i niepełnosprawnych. Teoria naznaczenia społecznego a
sytuacja osób chorych, niepełnosprawnych, starszych wiekiem.
1) Postawy społeczne wobec osób chorych i niepełnosprawnych.
2) Stygmatyzacja i dyskryminacja.
3) Proces stygmatyzacji na wybranym przykładzie.
5. Rodzina jako grupa i instytucja społeczna. Wpływ rodziny na stan zdrowia. Opiekuńcza
funkcja rodziny oraz wsparcie społeczne. Choroba przewlekła i niepełnosprawność a
opiekuńczo-zabezpieczająca funkcja rodziny.
1) Rodzina jako grupa i instytucja. Przemiany rodziny.
2) Wpływ rodziny na stan zdrowia (opieka i wsparcie)
3) Patologie Ŝycia rodzinnego.
6. Relacja pielęgniarki z pacjentem w procesie leczenia. Proces komunikacji i interakcji.
Zachowania instrumentalne i psychospołeczne w relacji z pacjentem. Relacja pielęgniarkapacjent nieuleczalnie chory, umierający.
1) Komunikacja werbalna i niewerbalna. Mowa ciała.
2) Trudności w komunikacji.
3) Relacja pielęgniarka-pacjent nieuleczalnie chory.
4) Rola zawodowa pielęgniarki (środowiskowa, oddziałowa itd.).
7. Pielęgniarka w instytucji medycznej. Mechanizmy społeczne warunkujące satysfakcję z roli
zawodowej pielęgniarki. Stres zawodowy i wypalenie zawodowe.
1) Pielęgniarka w instytucji medycznej. Konflikt ról i konflikt w roli.
2) Trudności w pracy pielęgniarki (stres, wypalenie zawodowe).
Podsumowanie.
Forma realizacji przedmiotu: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń.
Egzamin : pisemny
LITERATURA
1. Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków 2000
2. Tobiasz-Adamczyk B., Relacje lekarz – pacjent w perspektywie socjologii medycyny, Kraków
2002
3. Tobiasz-Adamczyk B., Szafraniec K., Bajka J.: Zachowania w chorobie. Opis przebiegu
choroby z perspektywy pacjenta: Kraków 1999
4. Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii: Wyd. Oficyna Naukowa, , Warszawa 2003
5. Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczna: Wyd. ZNAK, Kraków 2003
6. Turner J.: Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie: Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 1998
Download