POBIERZ - Plik DOC

advertisement
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY – KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Pielęgniarstwo pediatryczne:
1. Hospitalizacja, jako sytuacja trudna dla dziecka i jego rodziny. Rodzaje i formy wsparcia.
Zadania pielęgniarki w minimalizowaniu stresu szpitalnego u dziecka i jego rodziców.
2. Proces pielęgnowania w pediatrii (etapy, fazy), diagnoza pielęgniarska.
3. Specyfika pracy, urządzenie i wyposażenie oddziału dziecięcego.
4. Rola i funkcje zawodowe pielęgniarki pediatrycznej w opiece nad dzieckiem zdrowym
i chorym.
5. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych w oddziale dziecięcym.
6. Czynniki endo i egzogenne warunkujące prawidłowy rozwój dziecka.
7. Uwarunkowania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży. Ocena rozwoju
somatycznego, psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży. Metody i narzędzia oceny
rozwoju.
8. Rozwój psychomotoryczny dziecka do 2 roku życia. Ocena rozwoju somatycznego,
psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży. Metody i narzędzia oceny rozwoju.
9. Zasady żywienia dzieci. Rola pielęgniarki w kształtowaniu prawidłowych nawyków
żywieniowych dzieci i młodzieży
10. Korzyści dla matki i dziecka wynikające z karmienia naturalnego.
11. Zaburzenia łaknienia u dzieci – przyczyny, rodzaje, zadania profilaktyczne i edukacyjne
pielęgniarki.
12. Profilaktyka próchnicy u dzieci. Zadania pielęgniarki
13. Zasady pielęgnacji zdrowego niemowlęcia, problemy pielęgnacyjne w opiece nad zdrowym
niemowlęciem (przyczyny, objawy, postępowanie, profilaktyka).
14. Zasady opieki pielęgniarskiej nad zdrowym noworodkiem w sali porodowej.
15. Zadania pielęgniarki w opiece nad wcześniakiem.
16. Zespół dziecka maltretowanego, przyczyny, objawy, zasady postępowania i rozpoznawania.
17. Wymień przyczyny, objawy krzywicy u dzieci. Omów zasady profilaktyki przeciwkrzywiczej.
18. Profilaktyka alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci. Zasady opieki dziecka z alergią
pokarmowa. Edukacja rodziców.
19. Zasady postępowania pielęgniarskiego wobec dziecka i jego rodziny z mózgowym porażeniem
dziecięcym. Zadania pielęgniarki i położnej we wczesnym diagnozowaniu choroby.
20. Choroby zakaźne wieku dziecięcego - etiologia, profilaktyka, powikłania. Rola pielęgniarki
w opiece nad dzieckiem.
21. Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z cukrzycą. Udział pielęgniarki w edukacji
dziecka chorego na cukrzycę oraz jego rodziców.
22. Działania terapeutyczne, opiekuńcze i profilaktyczne pielęgniarki wobec dziecka z ostrą
biegunką
23. Proces pielęgnowania dziecka z astmą oskrzelową.
24. Ogólne założenia opieki nad dzieckiem z fenyloketonurią.
25. Sposoby zapobiegania zakażeniom dróg moczowych u dzieci.
26. Plan opieki pielęgniarskiej dziecka z :
a) Zapaleniem płuc,
b) Chorobą trzewną,
c) Mukowiscydozą,
d) Chorobą alergiczną skóry,
e) Zespołem nerczcowym,
f) Zespołem Downa,
g) Chorobą nowotworową,
27. Biopsychospołeczne następstwa choroby przewlekłej u dziecka.
28. Zasady postępowania w stanach drgawkowych u dzieci.
29. Zasady profilaktyki chorób pasożytniczych u dzieci.
Pielęgniarstwo internistyczne
1. Zakażenia wewnątrzszpitalne, wymień rodzaje, przyczyny, drogi szerzenia się. Zadania
pielęgniarki w profilaktyce zakażeń wewnątrzszpitalnych.
2. Proces pielęgnacji - definicja, etapy i fazy.
3. Pojęcie cukrzycy, klasyfikacja typów cukrzycy. Objawy w przypadku podejrzenia cukrzycy.
Powikłania występujące w cukrzycy. Edukacyjna rola pielęgniarki w profilaktyce powikłań.
Zasady leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego w cukrzycy. Samokontrola
u pacjenta chorego na cukrzycę.
4. Udział pielęgniarki w przygotowaniu i wykonywaniu badań diagnostycznych
w poszczególnych układach.
5. Zasady postępowania pielęgniarskiego wobec chorego z:
a) napadem astmy oskrzelowej,
b) POCHP,
c) Kłębuszkowym zapaleniu nerek,
d) Niedokrwistością,
e) Marskością wątroby,
f) Białaczką,
g) Osteoporozą,
h) Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów,
i) Nadczynnością tarczycy,
j) Niedoczynnością tarczycy,
k) Ostrym zapaleniem trzustki,
l) Zapaleniem płuc,
m) Skazą krwotoczną,
n) Nowotworem trzustki.
6. Nadciśnienie – rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem (prawidłowy pomiar RR),
przygotowanie pacjenta do samoopieki.
7. Zasady leczenia i pielęgnowania pacjenta z astmą oskrzelową.
8. Rodzaje diet stosowanych w chorobach przewodu pokarmowego rola leczenia dietetycznego
w chorobach przewodu pokarmowego.
9. Edukacja pacjenta z rozpoznaną chorobą wrzodową żołądka.
10. Udział pielęgniarki w profilaktyce nowotworów.
11. Zasady opieki nad pacjentem poddanym chemioterapii.
12. Pojęcie odleżyny, przyczyny, klasyfikacja ran odleżynowych, ocena ryzyka odleżyn na
podstawie skali. Profilaktyka przeciwodleżynowa.
13. Zasady opieki nad pacjentem nieprzytomnym.
14. Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego.
15. Zasady pielęgnacji i opieki nad pacjentem z zaburzeniami rytmu i przewodnictwa mięśnia
sercowego.
16. Zadania edukacyjne pielęgniarki w chorobie niedokrwiennej serca.
Pielęgniarstwo chirurgiczne
1. Zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie planowym w znieczuleniu
ogólnym, regionalnym i przewodowym, z uwzględnieniem metod i technik operacyjnych.
2. Zindywidualizowane pielęgnowanie pacjenta w sali pooperacyjnej.
3. Powikłania pooperacyjne.
4. Skale stosowane w chirurgii.
5. Zasady przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych w oddziale chirurgicznym ‐ rola
i zadania pielęgniarki.
6. Zindywidualizowane pielęgnowanie w opiece nad pacjentem leczonym chirurgicznie:
a) Po zabiegu usunięcia tarczycy,
b) W chorobie oparzeniowej,
c) Po zabiegu przepukliny brzusznej,
d) Po wyłonieniu stomii jelitowej,
e) Po amputacji kończyn,
f) Z zespołem stopy cukrzycowej,
g) Po przeszczepie nerki,
h) Po operacji żylaków kończyn dolnych,
i) Z kamicą pęcherzyka żółciowego,
j) Po zabiegu operacyjnym w obrębie jamy brzusznej,
k) W urazach czaszkowo – mózgowych,
l) Z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
m) Po usunięciu gruczołu piersiowego,
n) Z urazem klatki piersiowej,
o) Z rakiem żołądka,
p) Z urazem kręgosłupa,
q) W przełomie tarczycowym,
r) Z urostomią,
s) Z rakiem płuca,
7. Obrzęk limfatyczny u kobiet po zabiegu usunięcia gruczołu piersiowego.
8. Zasady żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
9. Zasady leczenia bólu pooperacyjnego.
10. Zakażenia wewnątrzszpitalne, wymień rodzaje, przyczyny, drogi szerzenia się. Zadania
pielęgniarki w profilaktyce zakażeń wewnątrzszpitalnych.
11. Rodzaje ran i typy gojenia. Zasady pielęgnowania pacjenta z raną pooperacyjną.
12. Zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w obrębie poszczególnych układów.
13. Profilaktyka przeciwodleżynowa u pacjentów leczonych chirurgicznie.
14. Zadania edukacyjne pielęgniarki wobec pacjenta z kamicą pęcherzyka żółciowego, po zabiegu
zmniejszenia żołądka.
15. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z objawami sepsy.
16. Nowotwory jelita grubego- przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka.
17. Zasady stosowania cytostatyków, działania uboczne.
Download