Egzamin magisterski

advertisement
Załącznik nr 2
Egzamin magisterski
Pytania z zakresu:
Procesów przemian społeczeństwa globalnego
Zróżnicowania społecznego
Filozofii społecznej
Socjologii kultury
Socjologii prawa
Socjologii moralności
Socjologii grup etnicznych
Socjologii rodziny
Katolickiej nauki społecznej
Praw człowieka
Procedur badań ewaluacyjnych
Metodologii nauk społecznych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Pojęcie globalizacji: fazy; aspekty; perspektywy badawcze
Wymiary globalizacji: ekonomiczny, polityczny, społeczno-kulturowy
Fazy rozwoju procesów demokratyzacji w świecie globalnym
Pojęcie glokalizacji
Funkcje turystyki i sportu w dobie globalizacji
Rolnictwo i obszary wiejskie w dobie globalizacji: sytuacja rolnictwa w krajach centrum i peryferii;
elementy polityki rolno-wiejskiej w UE
Zjawisko fundamentalizmu w dobie globalizacji
Procesy globalizacyjne a fenomen religijności
Procesy globalizacyjne a nowe ruchy społeczne: ruch anty- alterglobalny
Pojęcie zróżnicowania społecznego: płaszczyzny zróżnicowania społecznego; zróżnicowanie społeczne
a nierówności społeczne
Rodzaje równości [egalitaryzmu] w życiu publicznym
Ubóstwo i wykluczenie społeczne: pojęcie, typy i kategorie
Zróżnicowanie społeczne w Polsce: przyczyny i przejawy
Socjologiczne rozumienie władzy
Elementy socjologii ruchów społecznych: specyfika NRS
Filozofia społeczna a socjologia – podobieństwa i różnice
Ontologie społeczeństwa – indywidualizm, kolektywizm, pluralizm
Koncepcje wolności – determinizm, indeterminizm, autodeterminizm
Czym różni się socjologiczne ujęcie kultury od antropologicznego i etycznego, podać jedną
z socjologicznych definicji kultury i ją wyjaśnić.
Tożsamość kulturowa, jej rodzaje i funkcje.
Centrum kultury, jego elementy, funkcje i treść centrum kultury polskiej.
Koncepcja pracy ludzkiej według katolickiej nauki społecznej
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Konsumizm w aspekcie społeczno-etycznym
Pojęcie i cechy praw człowieka
Znaczenie Petrażyckiego dla polskiej socjologii i socjologii prawa
Postawy wobec prawa
Funkcje rodziny
Wskazać różnice między grupą etniczną a mniejszością narodową
Omówić etapy rozwoju grup etnicznych w państwach o rodowodzie imigracyjnym
Scharakteryzować proces odrodzenia polskości na Wschodzie po rozpadzie ZSRR
Wartości moralne – ujęcie socjologiczne
Dwa modele badania moralności
Scenariusze przemian moralności w społeczeństwie polskim
Społeczne funkcje ewaluacji
Założenia ewaluacji demokratycznej
Różnice między ewaluacją, monitoringiem i audytem
Co to jest dedukcja/indukcja i przykład teorii wyrosłych z badań dedukcyjnych/ indukcyjnych?
Co to jest paradygmat i jakie jest jego znaczenie w badaniach społecznych?
Jakie problemy napotykamy wyjaśniając zjawiska z perspektywy przyczynowości?
Download