Nr 42_2000 z dnia 26.06.2000 r. w spr. utw. Zak³adu Zachowań

advertisement
Zarządzenie Nr 42/2000
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 26 czerwca 2000 r.
w sprawie utworzenia Zakładu Zachowań Konsumenckich w Instytucie
Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Na podstawie art.49 ust.2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 65, poz. 385 ) oraz uchwały Nr 53/2000 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 czerwca 2000 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 października 2000 r. tworzy się w Instytucie Socjologii na Wydziale
Nauk Społecznych
Zakład Zachowań Konsumenckich, jako jednostkę naukowodydaktyczną.
§ 2. Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Rady Wydziału lub
Rady Instytutu.
§ 3. W wyniku utworzenia Zakładu Zachowań Konsumenckich struktura organizacyjna Instytutu Socjologii przedstawia się następująco:
Zakład Socjologii Miasta i Wsi
Zakład Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury
Zakład Socjologii Ogólnej
Zakład Socjologii Pogranicza
Zakład Socjologii Stosunków Politycznych
Zakład Zachowań Konsumenckich
Pracownia Badań Regionalnych
Ośrodek Badań nad Alternatywą w Edukacji Człowieka
§ 4. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Nauk Społecznych do złożenia informacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego, w terminie jednego
miesiąca od dnia utworzenia w/w Zakładu.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do
spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards