Społeczne, filozoficzne i pedagogiczne aspekty

advertisement
ZAKŁAD SOCJOLOGII
Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
we współpracy z
ZAKŁADEM FILOZOFII
Wydziału Nauk Społecznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
zapraszają na
I INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
Społeczne, filozoficzne i pedagogiczne
aspekty podróżowania i turystyki.
Człowiek w globalizującym się społeczeństwie
która odbędzie się
18 października 2013 roku
We współczesnym świecie człowiek stał się zarówno podmiotem jak
i kreatorem wielkich zmian społecznych. Możliwość masowego i szybkiego
przemieszczania się ludzi w przestrzeni jest jednym z zasadniczych czynników
społecznej transformacji.
Podróże i turystyka stają się tym samym podłożem dyfuzji kultury, zmian
w obrębie świadomości społecznej jak również zmian w dziedzinie polityki i
gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do konstytuowania się globalnego
społeczeństwa.
Ich wymiar społeczny, filozoficzny i pedagogiczny będą przedmiotem
refleksji podejmowanej w przebiegu planowanej konferencji, na którą
zapraszamy reprezentantów różnych dyscyplin naukowych.
Podróżowanie i turystyka rozpatrywane będą w kilku grupach problemowych:
1. Transformacja świadomości społecznej a masowe przemieszczanie się ludzi
w przestrzeni realnej i wirtualnej.
2. Kontakt międzykulturowy jako czynnik konstytuowania się „osobowości
globalnej”.
3. Człowiek jako wieczny wędrowiec– podróż jako proces poszukiwania
i poznawania siebie oraz „innego” człowieka.
4. Podróżowanie i turystyka – moda czy czynnik zrównoważonego rozwoju?
5. Związki turystyki ze zmianami w obrębie polityki i gospodarki lokalnej,
narodowej i globalnej.
Mamy nadzieję, że konferencja otworzy nowe pola badań i refleksji nad
znaczeniem podróżowania i turystyki w globalizującym się społeczeństwie.
Miejsce konferencji:
Aula Inauguracyjna
Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Aleje Prymasa Tysiąclecia 38
01-242 Warszawa
Patronat honorowy
JM REKTOR WSTiJO DR JULIAN BYSTRZANOWSKI
Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Krzysztof Przecławski (WSTiJO)
Prof. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz (WSTiJO)
Prof. dr hab. Krystyna Najder- Stefaniak (SGGW)
Dr Włodzimierz Banasik (WSTiJO)
Dr Iwona Błaszczak (SGGW)
Dr Hanna Borne-Januła (WSTiJO)
Dr Joanna Wyleżałek (WSTiJO)
Komitet Organizacyjny:
Dr Joanna Wyleżałek (WSTiJO) - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr Iwona Błaszczak (SGGW)
Dr Barbara Galas (WSTiJO)
Dr Agnieszka Maj (WSTiJO)
Mgr Joanna Vidler (WSTiJO)
Mgr Dorota Wolak (WSTiJO)
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł - uczestnictwo w konferencji
z referatem, 100 zł- uczestnictwo w charakterze słuchacza
Wpłaty proszę dokonywać z dopiskiem: konferencja socjologiczna2013
Numer konta do wpłat: 53 1130 1017 0020 0983 5920 0001
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji i wysłanie karty
zgłoszeniowej do 31 lipca 2013 roku na adres:
wstijo.konferencja13 @gmail.com
Po zakończeniu konferencji organizatorzy planują wydanie recenzowanej
publikacji, w której umieszczone zostaną wszystkie referaty, które
uzyskają pozytywną opinię recenzencką.
Prosimy w związku z tym referentów o nadsyłanie na podany powyżej
adres mailowy artykułów przygotowanych według załączonych wymogów
wydawniczych do 31 sierpnia 2013.
Bliższe informacje na temat konferencji:
dr Joanna Wyleżałek , Kierownik Zakładu Socjologii WSTiJO - tel. 605230658
Do 15 września 2013 roku uczestnicy konferencji otrzymają szczegółowy
program, który zamieszczony zostanie również na stronie:
http://www.wstijo.edu.pl
Z poważaniem
Komitet Naukowy i Organizacyjny
KARTA ZGŁOSZENIOWA
I INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA
Społeczne, filozoficzne i pedagogiczne
aspekty podróżowania i turystyki.
Człowiek w globalizującym się społeczeństwie
18 października 2013 roku
Imię i nazwisko ...................................................................................................................................................
Tytuł naukowy ....................................................................................................................................................
Reprezentowana dyscyplina naukowa ..................................................................................................
Nazwa uczelni ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Uczestnictwo w charakterze (słuchacz/prelegent) .......................................................................
Tytuł referatu ....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Streszczenie (do 1000 znaków) ................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wymogi edytorskie
1. Artykuł należy przygotować w edytorze Word dla Windows z zachowaniem
następujących zasad:
• rozmiar czcionki - 12
• krój pisma – Times New Roman
• odstęp między wierszami – 1,5 wiersza
• tekst wyjustowany
• tytuły i podtytuły wyśrodkowane i pogrubione
• nowa myśl od akapitu (0,5 cm)
• przypisy na dole strony (wg wzoru: Sztompka P., Socjologia,. Analiza
społeczeństwa, Kraków 2003, s.33; Blau P. Wymiana społeczna [w:] Sztompka
P., Kucia M., Socjologia lektury, Kraków 2007, s. 103; z użyciem ibidem, , op.
cit., itd.)
• numery stron: dół strony, wyrównywanie do prawej
• rozmiar stron – A4
• nie należy dzielić wyrazów
• maksymalny rozmiar tekstu – ok. 20 stron
2. Należy podać bibliografię i informację o autorze nieprzekraczającą 500 znaków:
wykształcenie, miejsce pracy, naukowe zainteresowania
3. Tytuł i streszczenie w języku polskim i angielskim.
Download