Tomasz dziedzic | Dziedzic.waw.pl

advertisement
Tomasz Dziedzic
[email protected] , tel. 0 606 403 362
1. Przebieg pracy
10.2005 – 10.2006 – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie,
wykładowca (międzynarodowy ruch turystyczny), prowadzenie seminarium magisterskiego;
10.2003 – 06.2004 – Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie; prowadzenie
ćwiczeń z ekonomiki turystyki
od 10.2003 – Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa OST Gromada w
Warszawie, wykładowca (rynek turystyczny, podstawy turystyki), prowadzenie seminarium
licencjackiego od 2004 r.
od 10.2003 – Instytut Turystyki w Warszawie, adiunkt w Zakładzie Społecznych Problemów
Turystyki; od 2008 r. członek Rady Naukowej Instytutu Turystyki
od 08.1999 – Własna działalność gospodarcza; firma PROMOTOuR - doradztwo w zakresie
marketingu, promocji, reklamy dla firm branży turystycznej i samorządów, ekspertyzy
marketingowe, analizy rynku itp. (zawieszona od grudnia 2003 r.)
09.1998 - 06.1999 – Med-Expert Centrum Ekspertyz Medycznych Sp. z o.o., V-ce Prezes ds.
Marketingu;
1996 -1997 - Biuro Turystyki Zagranicznej Fregata-PTTK W-wa, Z-ca Dyrektora
1991-1996 - Praca w przedstawicielstwach biur podróży: Pegrotour, Orbis i Air Tours
Poland w Nowym Jorku, stanowiska samodzielne;
1981-1991 - Biuro Turystyki Zagranicznej PTTK, Kierownik Dz. Handlowego i Turystyki
Kwalifikowanej;
1978-1981 - Centralny Ośrodek Kształcenia Kadr Turystycznych ZG PTTK, St. Instruktor;
1975-1978 - Biuro Podróży i Turystyki SZSP Almatur, St. Instruktor i Z-ca Kier. Działu;
1973- 1975 - Wydział Ekonomiczno-Społeczny SGPiS w Warszawie, pracownik nauk-tech.
2. Wykształcenie
2003 - Przyznany stopień doktorski nauk ekonomicznych w Kolegium Gospodarki Światowej
SGH w Warszawie
1983-1984 - Podyplomowe Studium Problemów Turystyki przy IPSR UW;
1968-1973 - Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, Specjalizacja: socjologia
organizacji i zarządzania. Dyplom magistra socjologii uzyskany w 1973 r.;
3. Umiejętności
3.1. Umiejętność kierowania pracą własną i zespołu.
3.2. Swoboda w pisemnym i ustnym formułowaniu i przedstawianiu tematów i problemów.
3.3. Określanie optymalnych sposobów i metod realizacji celów.
3.4. Rutynowe posługiwanie się programami MS Office.
3.5. Tworzenie analiz służących ocenie sytuacji i ułatwiających podejmowanie decyzji.
3.6. Wszechstronność spojrzenia pozwalająca na ocenę sytuacji z różnych punktów widzenia.
3.7. Język angielski i biernie rosyjski.
4. Predyspozycje
4.1. Łatwość nawiązywania kontaktów
4.3. Prace analityczno-sztabowe i nastawienie na korzystanie z takich opracowań.
4.4. Inicjowanie nowych rozwiązań, opracowywanie założeń organizacyjnych i planów wdrożeń.
5. Zainteresowania i aktywność
5.1. Podróże i turystyka, historia Europy,
5.2. Marketing i reklama, nowe techniki sprzedaży,
5.3. Psychologia społeczna,
5.4. Stosowanie technik multimedialnych
5.5. Prowadzenie zajęć poświęconych metodologii i organizacji turystyki, a także zagadnieniom
związanym z ekonomiką i marketingiem branży turystycznej.
6. Dorobek, uprawnienia
6.1.Artykuły, opracowania i publikacje, w tym m.in.:
- praca doktorska pt. „Czynniki kształtujące wielkość międzynarodowego regularnego ruchu
lotniczego”
- materiały szkoleniowe dla organizatorów turystyki,
- artykuły prasowe (Rynek Turystyczny, Polska Gazeta Turystyczna, Wiadomości Turystyczne)
1997-2008
- publikacje naukowe (artykuły) w kwartalniku Problemy Turystyki (3-4/2001 i 1-4/2004),
materiały opublikowane po konferencjach naukowych w Gdańsku i Lublinie (2004 r.)
- raporty na temat amerykańskiego (97 r. i 99 r. współautorstwo), japońskiego (98 r.) i
izraelskiego (99 r.), holenderskiego (04 r.), brytyjskiego (05 r.) rynku turystycznego na zlecenie
UKFiT/POT oraz polskiego rynku lotniczego (1999 r., 2003 r., 2005 r., 2006 r., 2007 r. ) i
polskiego rynku usług hotelarskich (2003 r., 2006 r., 2007 r.), inwestycji hotelarskich (2004 r.) w
ramach prac Instytutu Turystyki,
- prace w zespołach problemowych Instytutu Turystyki (np. ds. opracowania koncepcji
rozwoju gmin białowieskich na zlecenie władz samorządowych, koncepcji rozwoju bazy
hotelowej), raporty z badań ankietowych dot. turystów zagranicznych w Polsce
- analizy i opracowania w ramach działań własnej firmy,
- prowadzenie wykładów z Podstaw Turystyki w ramach szkoleń PHARE PL008.01.01.003 dla
pracowników regionalnych OIT, z Rynku Turystycznego, Międzynarodowego Ruchu
Turystycznego i Podstaw Turystyki dla studentów.
6.2. Uprawnienia: prawo jazdy, pilot wycieczek zagranicznych i przewodnik turystyczny.
Download