SPECJALIZACJA TURYSTYKA KULTUROWA

advertisement
SPECJALIZACJA TURYSTYKA KULTUROWA - studia I stopnia
Predyspozycje kandydatów
Poznawanie kultury odwiedzanego kraju stanowi podstawę realizacji założeń
turystyki, dlatego specjalizacja Turystyka Kulturowa przeznaczona jest dla studentów
postrzegających turystykę poprzez pryzmat szeroko rozumianej kultury.
Treści realizowane na specjalizacji:
Uczestnictwo w tej specjalizacji daje możliwość zdobycia wiedzy z zakresu związków
kultury z turystyką, organizacji imprez kulturowych, antropologii kultury, a także dziedzictwa
kulturowego. Nabywane umiejętności zawodowe koncentrują się na poznaniu teoretycznych
podstaw turystyki kulturowej i przełożeniu ich na konkretne działania organizacyjne.
Poszczególne przedmioty prowadzone na specjalizacji uzupełniają się wzajemnie i dają
możliwość kompleksowego spojrzenia na zagadnienie turystyki kulturowej. W ramach zajęć
studenci wykonują znaczącą ilość zadań praktycznych, których podsumowaniem jest projekt
końcowy polegający na przygotowaniu szczegółowego planu wybranego wydarzenia
kulturowego (np. festiwalu, koncertu, wystawy, …).
Możliwości zatrudnienia:
Nabyte umiejętności i kompetencje dają możliwość zatrudnienia w jednostkach
samorządowych zajmujących się promocją i turystyką, w biurach turystyki przyjazdowej,
w przedsiębiorstwach organizujących imprezy kulturowe oraz wszelkich innych instytucjach
związanych z kulturą.
Kontakt:
mgr Julia Ziółkowska
e–mail: [email protected], [email protected]
Download