LEKARZE ANESTEZJOLODZY

advertisement
Znak sprawy: MSWwW-BCS/DOM/075/50/11
Załącznik nr 3 do SWKO/załącznik nr 2 do umowy ………………
Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących personelu
Lista pracowników i współpracowników przyjmującego zamówienie
WYKAZ LEKARZY
L.p.
Nazwisko
Imię
Doświadczenie **
Stopień specjalizacji*
*) Wymagania dotyczące personelu lekarskiego:
Specjalizacja (dokładna data ukończenia) II stopnia w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, wg starych zasad lub
specjalizacja nowym trybem – jednostopniowa w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. W przypadku, gdy lekarz jest
w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej należy napisać ,,w trakcie
specjalizacji” oraz podać dokładną datę jej rozpoczęcia.
W załączeniu dokument/ -y potwierdzający/ -ce posiadaną specjalizację.
**) doświadczenie : podać rodzaj i okres posiadanego doświadczenia wymagane:
- min. 3 letnie doświadczenie w zakresie rentgenodiagnostyki, tomografii komputerowej lub rezonansu
magnetycznego – stosownie do wykonywanych świadczeń.
________________________
podpis osoby umocowanej
do reprezentowania Oferenta
Download