prezentacja power point

advertisement
Euratom dla medyków i
epidemiologów.
Ochrona przed promieniowaniem
Aleksandra Buczkowska
Ocena ryzyka związanego z długotrwałą
ekspozycją na promieniowanie
Cel:
 Określenie ilościowe i lepsze zrozumienie
ryzyka związanego z długotrwałą
ekspozycją na niskie dawki
promieniowania jonizującego
Zakres:
 Badania epidemiologiczne wybranych
populacji
 Badania na poziomie komórkowym i
molekularnym, działanie promieniowania
na DNA, komórki, organy i cały organizm
Badania epidemiologiczne populacji
południowego Uralu - IP
Badania epidemiologiczne dotyczące
oceny ryzyka narażenia na
promieniowanie wybranych kohort
południowego Uralu
 Badania epidemiologiczne późnych
efektów (pozanowotworowe)
 Badania epidemiologiczne „potomków” –
wszystkie możliwe efekty zdrowotne:
nowotwory – zapadalność, śmiertelność;
występowanie wad wrodzonych i
rozwojowych

Badania epidemiologiczne innych populacji
STRP
Badania epidemiologiczne narażonych
populacji – wybór populacji o
największym potencjale przeprowadzenia
badań i uzyskania wyników dotyczących:
1. oceny ryzyka narażenia na długotrwałe,
niskie dawki
2. rozwiązania istotnych problemów
zdrowia publicznego

Badania epidemiologiczne innych populacji
STRP (cz. 2)

Badania wszystkich efektów zdrowotnych
(zapadalność i umieralność na nowotwory,
wady rozwojowe i wrodzone)
 Projekt wymaga podejścia
wielodyscyplinarnego
 Zachęca się do prowadzenia badań więcej
niż jednej populacji, zwłaszcza jeśli
zapewni to bardziej efektywne
wykorzystanie dostępnych środków
Ekspozycja na promieniowanie w
medycynie i naturalne źródła
promieniowania
Cel:
 Wzrost bezpieczeństwa i efektywności
stosowania promieniotwórczości w
medycynie
 Lepsze zrozumienie i ocena naturalnych
źródeł promieniowania
Zakres:
 Stosowanie promieniotwórczości w
diagnostyce i terapii
Bezpieczeństwo i efektywność technik
diagnostyki obrazowej innych niż
tomografia komputerowa - CA
Opracowanie kryteriów i wskazań dla
stosowania nowych technik diagnostyki
obrazowej
 Powiązanie działań prowadzonych w MS i
AS
 Techniki diagnostyki obrazowej
(medycyna nuklearna bez CT) w
odniesieniu do indywidualnie
stosowanych wysokich dawek lub grup
szczególnie wrażliwych (dzieci)


Projekt (CA) powinien być
realizowany przez; klinicystów,
radiologów, specjalistów ochrony
przed promieniowaniem, wytwórców
aparatury
Termin zamknięcia konkursu
14 kwietnia 2004
Budżet
Część z 61 mln euro
Przyszłe konkursy
Medyczne zastosowania
promieniotwórczości w terapii
 Ocena narażenia na naturalnie
występujące źródła promieniowania

DALSZE INFORMACJE...
Work Programme dla przyszłych konkursów
Download