Promieniowanie radioaktywne

advertisement
Prezentacja na lekcję chemii
Co to jest promieniowanie?
 Promieniowanie – strumień cząstek lub fal
wysyłanych przez ciało.
 Wytwarzanie promieniowania jest nazywane emisją.
 Pierwotnie pojęcie promieniowanie używano do
promieni słonecznych. Potem do tych rodzajów
wysyłanych cząsteczek i fal (bez wnikania w ich
naturę), którego wąski strumień rozchodząc się w
przestrzeni może być traktowany jak linia w geometrii
(nie rozdziela się).
Zalety promieniotwórczości
 1.Niszczące działanie promieniowania jądrowego jest wykorzystywane




w terapii nowotworowej i innych chorób.
Izotopy promieniotwórcze znalazły liczne zastosowanie w badaniach
naukowych, technice, przemyśle, medycynie, i wielu innych
dziedzinach ludzkiego działania.
Budując elektrownie jądrowe, które nie produkują popiołów itp. nie
zanieczyszczamy środowiska.
Mniejsze koszty wytwarzania energii.
Reaktory jądrowe używane są jako źródła napędu statków i okrętów.
Zastosowanie pierwiastków
promieniotwórczych
 Kobalt 60Co 

 Jod 131J
 Uran
235U
 Węgiel 14C
-
sterylizacja żywności, niszczy pasożyty i pleśnie
bomba kobaltowa, do niszczenia tkanek nowotworowych
defektoskopia, do wykrywania pęknięć i uszkodzeń stali
- stosowany do badań i leczenia tarczycy
- paliwo w lodołamaczach
- zegar archeologiczny, określa wiek wykopalisk, w których
znajdują się szczątki zawierając związki węgla
 Okres połowicznego rozpadu - okres w którym połowa atomów pierwiastka
promieniotwórczego ulega rozpadowi
Okres połowicznego rozpadu
 Uran (238) - 4,5 . 109 lat
 Węgiel (14) - 5700 lat
 Jod (131)
- 8,1 dnia
 Polon (214) - 1,6 . 10-7s
 Polon (212) - 3. 10-7s
Wady promieniotwórczości
 Promieniowanie jonizujące jest bardzo szkodliwe i niebezpieczne dla
organizmu człowieka.
 Występują wysokie koszty budowy elektrowni jądrowych.
 Ryzyko skażenia środowiska poprzez składowanie odpadów
promieniotwórczych.
 Zmiany w ekosystemach spowodowane odprowadzeniem do rzek ciepłej wody.
 Emitowanie promieniotwórcze wywołane po próbach jądrowych.
 Broń jądrowa wykorzystuje energię, w wyniku której powstaje ogromna fala
uderzeniowa, o wielkiej sile rażenia i burzenia, wywołująca promieniowanie
cieplne tworząca oparzenia i pożary, promieniowanie jonizujące,
promieniotwórcze i zostawiająca ogromne spustoszenie i zatrucie terenu.
 Istnieje również ryzyko katastrofy w elektrowni jądrowej.
 W napędzie statków wykorzystuje się promieniowanie. W wypadku zatopienia
potencjalne źródło poważnego skażenia środowiska pierwiastkami
promieniotwórczymi może stanowić ich paliwo.
 Jeśli dawka, jaką otrzymał cały organizm lub najbardziej czułe na napromieniowanie
organy (szpik kostny, gruczoły płciowe, błony śluzowe układu pokarmowego) jest duża,
to po tych etapach choroby następuje śmierć.
 Dawka śmiertelna dla człowieka wynosi około 500 rem. Napromieniowanie niektórych
części ciała np. rąk, dawką dziesięciokrotnie przewyższającą dawkę śmiertelną, nie
wywołuje poważnych zmian w organizmie. Istotne jest, że zmiany w organizmie
wywołane długotrwałym działaniem promieniowania o małej mocy lub wielokrotnymi
dawkami małymi stopniowo nakładają się. Ich końcowy rezultat nie jest jednakże tak
groźny dla organizmu jak jednorazowe otrzymanie dużej dawki równej sumie małych
 Jeśli otrzymana dawka nie jest śmiertelna, następuje powolny, mogący trwać wiele
miesięcy, powrót do zdrowia. Napromieniowanie nie wywołujące nawet choroby
popromiennej może mieć cały szereg groźnych dla organizmu skutków w postaci rozwoju
nowotworów złośliwych lub białaczki.
 Promieniowanie może być także przyczyną zmian genetycznych w organizmach
żywych. Niewielkie zmiany genetyczne (mutacje) nie wywołują natychmiastowej śmierci
komórki, są jednak przekazywane następnym pokoleniom. Najczęściej są to zmiany
ukryte, ujawniające się nieraz dopiero w dalszych pokoleniach, kiedy zdarzają się
jednakowe mutacje u obojga rodziców. Większość mutacji jest szkodliwa i w przyszłości
może być przyczyną śmierci organizmu lub jego potomstwa.
 Rem jednostka równoważnika dawki promieniowania
jonizującego pochłoniętego przez organizm.
Download