blaski i cienie promieniotwórczo*ci

advertisement
„BLASKI I CIENIE
PROMIENIOTWÓRCZOŚCI”
SPIS TREŚCI :
•
•
•
•
•
•
Co to jest promieniotwórczość ?
Rodzaje promieniotwórczości
Pozytywne zastosowanie promieniotwórczości
Negatywne zastosowanie promieniotwórczości
Napromieniowanie ciała
Zastosowanie promieniotwórczości w życiu
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ :
• Zdolność jąder atomowych do
rozpadu promieniotwórczego,
który najczęściej jest związany
z emisją cząstek alfa , cząstek
beta oraz promieniowania
gamma.
RODZAJE
PROMIENIOTWÓRCZOŚCI
PROMIENIOWANIE ALFA
• Strumień cząstek wyrzucany
dużymi prędkościami z jąder
izotopów promieniotwórczych
ulegających
rozpadowi alfa. Cząstki alfa są
jądrami atomów helu,
składającymi się z dwóch
neutronów i dwóch protonów,
mają ładunek dwudodatni i
odchylają się w polu
magnetycznym w przeciwnym
kierunku niż promieniowanie β.
PROMIENIOWANIE BETA
• Strumień szybko
poruszających się cząstek
beta (elektronów)
wysyłanych przez izotopy
promieniotwórcze
ulęgające przemianie
beta . Liczba masowa
jądra nie zmienia się
podczas przemiany beta.
PROMIENIOWANIE GAMMA
• Promieniowanie
gamma ma własności
zbliżone do
promieniowania
rentgenowskiego,
jednak wobec
mniejszej długości fali
jest bardziej
przenikliwe.
POZYTYWNE ZASTOSOWANIA
PROMIENIOTWÓRCZOŚCI
• Wykorzystanie radioaktywne 146C do datowania zabytków
archeologicznych.
• Badanie mechanizmów złożonych reakcji organicznych.
• Pluto-238, emiter a o okresie połowicznego rozpadu 86 lat,
jest stosowany w długotrwałych bateriach do zasilania
regulatora rytmu serca.
• Wskaźniki izotopowe wprowadzone do krwioobiegu
pozwalają śledzić przemieszczanie się substancji
biochemicznych w organizmie ludzkim.
• Sztucznie otrzymane promieniotwórcze izotopy jodu
stosuje się w diagnostyce i leczeniu chorób tarczycy.
NEGATYWNE ZASTOSOWANIA
PROMIENIOTWÓRCZOŚCI
• Awaria elektrowni jądrowej – taka awaria powoduje skażenie
terenu na bardzo dużej powierzchni ziemi.
• Broń jądrowa - dawniej zwana bronią atomową, jest to jeden
z rodzajów broni masowej zagłady, o działaniu wybuchowym
o wielkiej sile . Eksplozja bomby jądrowej może być dokonana
w powietrzu, na powierzchni ziemi lub wody oraz pod ziemią i
pod wodą.
• Stosowany podczas różnego rodzaju medycznych zabiegów
diagnostycznych, np. prześwietlenia płuc, lub zabiegów
leczniczych, głównie w terapii przeciwnowotworowej.
NAPROMIENIOWANIE CIAŁA
Najbardziej czułymi
komórkami
są komórki szpiku kostnego,
węzłów chłonnych, śluzówki
ust i jelit, organów rodnych,
torebek włosowych i skóry.
Tkanki wątroby i nerki są
średnio wrażliwe, podczas gdy
tkanki nerwów,
mózgu i mięśni są najmniej
czułe.
ZASTOSOWANIA
PROMIENIUTWÓRCZOŚCI
W ŻYCIU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medycyna
Geologia i archeologia
Koszulki lamp gazowych
Aparatura kontrolna
Technika
Znaki świecące
Chemia
Rolnictwo i hodowla
Przemysł
Znaczniki
Napromieniowanie żywności
PREZENTACJĘ WYKONAŁA
MONIKA KALINIAK
DZIĘKUJĘ ZA UWAGE !!!
Download