Promieniotwórczość Naturalna Sztuczna

advertisement
Promieniotwórczość
to zjawisko samorzutnego rozpadu jąder połączone z
emisją cząstek alfa, cząstek beta i promieniowaniem
cząstek gamma.
Maria
Skłodowska-Curie
Piotr Curie
Wszyscy w 1903 r.
Henri Becquerel
dostali Nagrodę Nobla za swoje odkrycie.
Promieniotwórczość
Naturalna
Sztuczna
Promieniotwórczość naturalna - promieniowanie
jonizujące pochodzące wyłącznie ze źródeł
naturalnych stanowiące źródło dawki naturalnej.
Promieniotwórczość sztuczna polega na
wywołaniu trwałych pierwiastków chemicznych
w sposób sztuczny przez napromieniowanie ich
neutronami w reaktorze jądrowym lub przez
"zbombardowanie" ich ciężkimi cząstkami,
takimi jak na przykład protony, cząstki alfa i
inne.
Do niedawna w nauce znano następujące podstawowe
rodzaje rozpadu promieniotwórczego jąder
atomowych. Trzy z nich: emisja cząstek alfa (jąder
atomów helu), cząstek beta (elektronów)
i promieniowania gamma - były znane jeszcze
w czasach Marii i Piotra Curie. Jeszcze jeden rodzaj
rozpadu - samorzutne (spontaniczne) rozszczepienie
jąder atomów uranu z emisją neutronów, elektronów
i kwantów gamma - odkryli uczeni radzieccy Flerow
i Pietrzak w 1940 roku. Następnie odkryto emisję
neutronów przez produkty rozszczepienia jąder uranu
(emisja neutronów opóźnionych) w krótkim czasie już
po zajściu rozszczepienia.
Łańcuch pierwiastków, które samorzutnie powstają
jeden z drugiego w wyniku rozpadu
promieniotwórczego, nazywa się rodziną
promieniotwórczą. Istnieją cztery takie rodziny.
Obejmują one wszystkie znane naturalne pierwiastki
promieniotwórcze.
Bioindykatory to grupa roślin, których
promieniotwórczość w wysokim stopniu
odzwierciedla skażenie otoczenia. W krajach o
wiecznie zielonych łąkach bioindykatorem jest
trawa lub koniczyna. W Polsce „niezasłużoną
wadą” traw jako bioindykatorów jest
niemożność uzyskania próbki w okresie
zimowym.
W czasie pierwszej wojny światowej (1914 1918) żołnierze francuscy na froncie byli
poddawani badaniom za pomocą aparatów
rentgenowskich, zamontowanych
w samochodach. Przedsięwzięcie to, ratujące
życie wielu żołnierzy, zrodziło się z inicjatywy
Marii Skłodowskiej-Curie, polskiej noblistki
pracującej w Paryżu. Sama zasiadła za
kierownicą samochodu z przenośną aparaturą
rentgenowską.
1.Promieniowanie jonizujące
jest bardzo szkodliwe
i niebezpieczne dla organizmu człowieka.
2.Występują wysokie koszty budowy elektrowni
jądrowych, które są wydajniejsze niż zwykłe
elektrownie.
3.Występuje ryzyko skażenia środowiska poprzez
składowanie odpadów promieniotwórczych.
4.Niebezpieczne emitowanie promieniotwórcze
wywołane próbami jądrowymi.
5.Broń jądrowa wykorzystuje energię, w wyniku
której powstaje ogromna fala uderzeniowa, o wielkiej
sile rażenia i burzenia, wywołująca promieniowanie
cieplne, tworząca oparzenia i pożary, promieniowanie
jonizujące, promieniotwórcze i zostawiająca ogromne
spustoszenie i zatrucie terenu.
1.Niszczące działanie
promieniowania jądrowego
jest wykorzystywane w terapii
nowotworowej i leczeniu innych chorób.
2.Izotopy promieniotwórcze znalazły liczne
zastosowanie w badaniach naukowych, technice,
medycynie, i wielu innych dziedzinach nauki.
3.Budując elektrownie jądrowe, które nie produkują
popiołów itp. nie zanieczyszczamy środowiska.
4.Mniejsze koszty wytwarzania energii.
5.Za pomocą promieniotwórczego wodoru 1H,
zwanego trytem, można śledzić wędrówkę wody
podziemnej, co ma duże znaczenie w kopalniach.
6.Za pomocą radioizotopu można na przykład badać
ścieralność opon samochodowych.
•Krystian Boczniewicz
•Arkadiusz Łacny
•Kamil Musiał
Download