T.1.7 Promieniotwórczość naturalna

advertisement
Promieniotwórczość
naturalna
1. Istota promieniotwórczości
naturalnej
Zjawisko promieniotwórczości naturalnej polega
na samorzutnym rozpadzie jąder atomowych, w
wyniku czego powstają atomy lżejsze, a
procesowi towarzyszy emisja cząstek alfa, beta i
promieniowania gamma,
 Cząstki alfa to jądra helu, składające się z 2
protonów i 2 neutronów, masie atomowej 4u,
4
ładunku +2 ( 2 He ), poruszające się
z prędkością 20 000km/s

Cd
Cząstki beta stanowią strumień bardzo
szybkich elektronów wysyłanych przez
jądra atomowe pierwiastków
promieniotwórczych, są one bardziej
przenikliwe niż cząstki alfa,
 Promieniowanie gamma jest to
promieniowanie elektromagnetyczne o
bardzo dużej energii, podobnie jak
promieniowanie rentgenowskie

2. Włściwości promieniowania
Promienio- Ładunek
Masa spowanie
elektryczny czynkowa
alfa
beta
gamma
+2
4u
-1
1/1840
u
0
0
Uwagi
Jądra atomu He (2p+2n),
poruszające się z prędkością
20tys km/s, mało przenikliwie
Strumień szybkich e- o prędkości
90 000 – 297000 km/s, bardziej
przenikliwe niż cząstki alfa
Promieniowanie elektromagnetyczne, fotony o bardzo dużej
enrgii i przenikliwości
3. Odkrycie promieniotwórczości
A. H. Becquerel w 1896r badając świecenie
różnych substancji, zauważył,
że wszystkie związki uranu wysyłają
promieniowanie przenikające przez czarny papier
i inne osłony oraz powodujące naświetlenie
błony fotograficznej,
 W 1898 M. Curie-Skłodowska i P. Curie,
wykazali, że atomy uranu są źródłem
obserwowanego promieniowania, w późniejszym
czasie wyodrębnili nieznane pierwiastki
promieniotwórcze – polon i rad

4. Reguła przesunięć Sodd`yFajansa
Jądra pierwiastków promieniotwórczych,
ulegając rozpadowi, zmieniają swoją liczbę
masową i liczbę atomową w zależności od
rodzaju emitowanego promieniowania,
 Przemiany te podlegają tzw. regule przesunięć
Sodd`y-Fajansa:
* Każdej przemianie alfa toawarzyszy zmniejszenie
liczby masowej A o 4 jednostki i zmniejszenie
liczby atomowej Z o 2 jednostki

Cd

Przykład – 1 rozpad alfa 226Ra (cofnięcie
się o dwa miejsca w lewo u.o.p.chem).
226
88
Ra  Ru  He
222
86
4
2
Cd
Każda przemiana beta powoduje
podwyższenie liczby atomowej Z o jeden,
przy niezmiennej liczbie masowej A,
(przesunięcie o 1 miejsce w prawo w
u.o.p.chem., n → p + e Przykład: jednej przemianej beta

227
89
Ac
Th e
227
90
0
1
5. Szeregi promieniotwórcze
Produktem rozpadu promieniotwórczego może
być jądro izotopu, również promieniotwórczego,
które w dalej może ulec przemianom aż do
powstania izotopu trwałego, którym z reguły
jest ołów lub bizmut,
 Sekwencja takich przemian obejmująca od 10 do
14 reakcji, nosi nazwę szeregu
promieniotwórczego, a przemiany zachodzące w
jądrach pierwiastków to reakcje jądrowe.

5a) szreregi promieniotwórcze
naturalne
Uranowo – aktynowy,
 Uranowo – radowy,
 Torowy,

5b) szeregi promieniotwórcze
sztuczne

Neptunowy, wywodzący się od plutonu –
izotopu cięższego od uranu, nie
występującego w przyrodzie, otrzymanego
sztucznie metodami fizyki jądrowej.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards