doc

advertisement
Załącznik nr 2
Szczegółowy plan zadaniowy Instytutu Fizyki Jądrowej na 2005 r.
Temat 1. BADANIA EKSPERYMENTALNE I TEORETYCZNE W ZAKRESIE
FIZYKI WYSOKICH ENERGII I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH
BADANIA EKSPERYMENTALNE
Eksperymenty leptonowe:
zadanie 1. DELPHI na akceleratorze LEP w CERN
W oparciu o dane eksperymentalne zebrane w latach 1995-2000 prowadzone są
następujące badania:
 dwu- i czterofermionowych stanów końcowych przy energiach LEP2
 efektów statystyk kwantowych Bosego-Einsteina i Fermiego-Diraca dla par
identycznych hadronów.
zadanie 2. ZEUS na akceleratorze HERA w DESY
1. Zbieranie danych po kolejnej modyfikacji akceleratora HERA.
2. Kontynuacja analizy fizycznej danych uzyskanych bieżąco i w poprzednich latach w
eksperymencie ZEUS, a w szczególności:
 analiza procesów fotoprodukcji mezonów wektorowych
 analiza procesów produkcji hadronów w głęboko-nieelastycznych oddziaływaniach ep.
 poszukiwanie cząstek egzotycznych (stanów pięciokwarkowych).
zadanie 3. H1 na akceleratorze HERA w DESY
1. Obsługa eksperymentu i zbieranie danych.
2. Analiza końcowych stanów hadronowych.
zadanie 4. BELLE na akceleratorze KEK-B (Japonia)
1. Obsługa eksperymentu i zbieranie danych.
2. Rozwój oprogramowania dla kalibracji detektora.
3. Badanie wybranych rozpadów mezonów B.
4. Badanie cząstek z powabem.
Eksperymenty z ciężkimi jonami i hadronami:
zadanie 5. NA49 na akceleratorze SPS w CERN
Poszukiwanie plazmy kwarkowo-gluonowej w zderzeniach relatywistycznych jąder w
zakresie energii od 20 do 158 GeV/nukleon i badanie zderzeń hadronów z protonami i
jądrami przy podobnych energiach. Kontynuacja analizy danych.
zadanie 6. pp2pp na akceleratorze RHIC w BNL
Badanie elastycznego rozproszenia pp w przedziale energii 50 - 500 GeV w układzie środka
masy:
1. Uczestnictwo w obsłudze eksperymentu i zbieraniu danych
2. Symulacja pracy aparatury w eksperymencie i generacja przypadków MC
3. Analiza danych.
zadanie 7. PHOBOS na akceleratorze RHIC w BNL
1
Oddziaływania ciężkich jonów przy najwyższej energii akceleratorowej, badanie produkcji
cząstek, obsługa eksperymentu i analiza danych.
zadanie 8. Eksperyment promieniowania kosmicznego AUGER
Analiza procesu detekcji wielkich pęków atmosferycznych w Obserwatorium Pierre Auger
oraz budowa części składowych detektorów i rozpoczęcie akwizycji danych.
zadanie 9. Eksperyment ICARUS w laboratorium Gran Sasso:
Badanie oddziaływań neutrin atmosferycznych, słonecznych, z wybuchu Supernowej i z
wiązki akceleratorowej oraz poszukiwanie rozpadu protonu
1. Rozwój narzędzi analizy i opracowanie danych,
2. Prace związane z uruchomieniem pierwszych dwu modułów detektora w Gran Sasso,
3. Prace przy rozbudowie detektora o dalsze cztery moduły.
Przygotowania do przyszłych eksperymentów
zadanie 10. Eksperyment ATLAS na akceleratorze LHC w CERN
Kontynuacja projektowania, budowy i przygotowania programu fizycznego badań
oddziaływań proton-proton i ciężkich jonów przy energiach LHC
1. Opracowanie komputerowych symulacji oraz programowych narzędzi i metod analizy
wybranych kanałów reakcji p-p i oddziaływań ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS.
2. Budowa detektorów krzemowych i promieniowania przejścia oraz elektroniki dla ich
odczytu.
3. Projektowanie i modelowanie systemów szybkiej selekcji danych oraz systemu kontroli i
sterowania eksperymentem.
4. Prace inżynieryjne: udział w budowie elementów mechanicznych oraz systemów
chłodzenia detektorów.
zadanie 11. Badanie zderzeń jądrowych na akceleratorze LHC
Przygotowanie badań oddziaływań przeciwbieżnych wiązek ciężkich jonów na LHC
1. Projektowanie i symulacje komputerowe komory projekcji czasowej TPC dla
eksperymentu ALICE i udział w testowaniu prototypu komory.
2. Symulacje komputerowe i testowanie prototypu kalorymetru detektora CASTOR dla
eksperymentu CMS.
zadanie 12. Eksperyment LHC-b na akceleratorze LHC w CERN
Przygotowanie badań nad niezachowaniem parzystości kombinowanej CP, a także
niektórych rzadkich rozpadów.
1. Udział w produkcji elementów detektora zewnętrznego, a także jego konstrukcji nośnych
(współpraca z NIKHEF, Amsterdam i w uniwersytetem w Heidelbergu).
2. Udział w pracach nad prototypem elektroniki odczytu dla detektora zewnętrznego.
3. Udział w pracach nad oprogramowaniem do analizy danych.
4. Prace przy oprogramowaniu trygera L1 (rekonstrukcja pędów cząstek) w czasie
rzeczywistym.
zadanie 13. Budowa detektorów i akceleratorów dla eksperymentów fizyki wysokich
energii
- Udział w pracach inspekcyjnych i montażowych przy budowie akceleratora LHC
- Prace nad przygotowaniem projektu detektora do pomiaru świetlności (Lumicol) dla
akceleratora TESLA.
zadanie 14. Kompozyty węglowe o specjalnych własnościach
2
 Dobieranie technologii, badanie wybranych własności oraz wykonywanie elementów
z kompozytów węgiel- węgiel pod kątem zastosowań w fizyce wysokich energii i innych
dziedzinach, np. w medycynie.
BADANIA TEORETYCZNE
zadanie 15. Przygotowanie do badań na nowych akceleratorach w powiązaniu
z rozwojem teorii cząstek elementarnych; analiza wyników doświadczalnych i
weryfikacja hipotez teoretycznych opartych o te wyniki
1. Badanie możliwości poznawczych budowanych i projektowanych akceleratorów (LHC,
TESLA, HERA III, GSI International Accelerator Facility, [email protected] GeV).
2. Teoretyczne badania budowy hadronów i ich wzajemnych oddziaływań
a. Badanie struktury hadronów w modelach chiralnych.
b. Chmura mezonowa w nukleonie i jądrze atomowym, jej wpływ na rozkłady
partonów; konsekwencje w różnych procesach wysokoenergetycznych. Badanie
własności cząstek i oddziaływań fundamentalnych
c. Badanie mechanizmów produkcji par mezonów oraz spektroskopia mezonów
d. Produkcja wiodących barionów i mezonów w wysokoenergetycznych reakcjach
hadronowych i głębokonieelastycznym rozpraszaniu leptonów na nukleonach
e. Badanie efektów niepartonowych w funkcjach struktury i
f. Poszukiwanie sygnałów saturacji partonowej w procesach hadronowych
g. Zastosowanie nieprzecałkowanych rozkładów partonowych do opisu procesów
wysokoenergetycznych.
3. Badanie własności cząstek i oddziaływań fundamentalnych
a. Badanie dynamiki cząstek w zderzeniach hadronowych (rozkłady krotności,
korelacje, dyfrakcja, fragmentacja).
b. Badanie słabych rozpadów barionów.
c. Procesy głębokonieelastycznego rozpraszania leptonów na nukleonach (funkcje
struktury, reguły sum, symetrie zapachowe, procesy półinkluzywne, teoria procesów
głębokonieelastycznych w ramach chromodynamiki kwantowej).
d. Analiza produkcji dżetów i par ciężkich kwarków w zderzeniach elektron-proton.
4. Własności gęstej materii hadronowej w zderzeniach relatywistycznych ciężkich jonów
a. Opis widm i korelacji cząstek w ramach modelu statystycznego
b. Hydrodynamiczna analiza kolektywnego przepływu cząstek
c. Efekty nieliniowej ewolucji chromodynamicznej w gęstej materii partonowej.
5. Dynamika atomów i molekuł naświetlanych strumieniem fotonów z lasera na
swobodnych elektronach (FEL).
zadanie 16. Teoria i fenomenologia oddziaływań fundamentalnych z uwzględnieniem
eksperymentów fizyki cząstek elementarnych
1. Wyznaczanie poprawek radiacyjnych dla eksperymentów przy największych
akceleratorach (HERA, fabryki B) i planowanych akceleratorach następnej generacji
(LHC, zderzacze liniowe e+e- oraz zderzacz mionowy).
2. Kontynuacja prac nad teorią standardową i jej uogólnieniami.
3. Teoretyczne badanie procesów produkcji i rozpadu ciężkich kwarków.
4. Fizyka neutrin i innych cząstek słabo oddziałujących.
5. Kwantowa grawitacja.
zadanie 17. Astrofizyczne i kosmologiczne aspekty fizyki cząstek
Gęsta materia i gwiazdy neutronowe, najwcześniejsze obiekty we Wszechświecie,
promienie kosmiczne wysokich energii.
3
Temat 2. BADANIA EKSPERYMENTALNE I TEORETYCZNE W ZAKRESIE
STRUKTURY JĄDRA I MECHANIZMU REAKCJI JĄDROWYCH
BADANIA EKSPERYMENTALNE
zadanie 1. Własności układów wielu ciał oraz oddziaływań złożonych układów
jądrowych.
1. Badanie mechanizmu reakcji w zderzeniach ciężkich jonów:
a. analiza danych z eksperymentów ciężkojonowych (INDRA w GSI, FAZA w ZIBJ,
Dubna, CHICSi w TSL Uppsala, ALADIN w GSI, CHIMERA w Catanii).
b. badanie procesu multifragmentacji jąder atomowych.
c. analiza modelowa danych eksperymentalnych w ramach modeli dynamiki
molekularnej, badanie efektów dynamicznych, analiza krzywej kalorycznej, efektów
izospinowych, badanie wczesnej fazy reakcji.
d. badanie reakcji spalacji tarcz C, N, O, Fe, Au, Hg wywołanej protonami.
e. badanie materii jądrowej w stanach ekstremalnych, przejście fazowe do stanu plazmy
kwarkowo-gluonowej (eksperymenty: PHOBOS i BRAHMS na RHIC-u w
Brookhaven).
f. rozwój aparatury i oprogramowania do analizy eksperymentów:
- konstrukcja systemu detekcyjnego FWDT CHICSi do eksperymentów przy użyciu
ringu CELSIUS.
- projekt i budowa 64-kanałowego układu sterowanych cyfrowo szybkich buforów
analogowych do kontroli systemu pomiarowego ściany germanowej.
2. Badanie struktury jądra i mechanizmu reakcji w zderzeniach lekkich jąder z powłoki p
a. procesy wielostopniowej wymiany klastrów w reakcjach na lekkich jądrach, badanie
zależności energetycznej oddziaływań jądrowych, badanie procesów wymiany
ładunkowej.
b. badania mechanizmów reakcji jądrowych przy pośrednich energiach oraz struktur
egzotycznych jąder
c. eksperymentalne badanie widm jąder A = 6.
3. Badanie wpływu konwencjonalnych efektów jądrowych (ruch Fermiego, halo
neutronowe itd.) na różne obserwable w zderzeniach ultrarelatywistycznych ciężkich
jonów
4. Dynamika cząstek naładowanych w niekonwencjonalnych polach magnetycznych.
zadanie 2. Własności jąder w warunkach normalnych i ekstremalnych
1. Badanie wysokospinowych stanów w jądrach z obszaru 208Pb niedostępnych w procesach
syntezy jądrowej.
2. Spektroskopowe badania neutrono-nadmiarowych jąder z obszaru 48Ca z wykorzystaniem
głęboko-nieelastycznych zderzeń ciężkich jonów.
3. Struktura egzotycznych jąder atomowych badana z użyciem wiązek radioaktywnych.
4. Gigantyczny rezonans dipolowy jako narzędzie do badania własności jąder atomowych w
zależności od masy, krętu, temperatury i izospinu.
5. Badanie zjawiska superdeformacji jąder w obszarze liczb masowych A~60.
6. Spektroskopia jąder neutrono-deficytowych z obszaru mas A~200 w selektywnych
eksperymentach z detekcją jąder odrzutu.
7. Badania kolektywnych aspektów wysokospinowych wzbudzeń w jądrach powłoki f7/2 z
zastosowaniem metod wyboru kanału reakcji i redukcji poszerzenia dopplerowskiego
linii promieniowania gamma.
zadanie 3. Oddziaływania hadronów i produkcja mezonów w reakcjach jądrowych
4
1. Badanie mechanizmu produkcji mezonu  w reakcji d + d   + 4He.
2. Badanie jąder -mezonowych oraz oddziaływań mezon  - jądro atomowe.
3. Badanie łamania symetrii ładunkowej i izospinowej.
4. Pomiar przekrojów czynnych na produkcję K+, K- w reakcjach proton-jądro atomowe.
5. Poszukiwanie dibarionów z dziwnością –1.
6. Badanie łamania parzystości CP w rozpadzie mionów oraz w rozpadzie neutronu
(współpraca z Instytutem Paula Schererra w Szwajcarii).
7. Poszukiwanie efektów sił 3-ciałowych w reakcji break-up d(p, pp)n.
zadanie 4. Procesy atomowe w zderzeniach ciężkich jonów z atomami
BADANIA TEORETYCZNE
zadanie 5. Badanie stanów podstawowych i wzbudzonych jąder atomowych
1. Zastosowanie modelu symplektycznego Sp(6, R) do badania kolektywnych stanów i pasm
w jądrach atomowych.
2. Model powłokowy ze sprzężeniem do kontinuum i jego zastosowania do opisu struktury
jądra z dala od ścieżki stabilności oraz do opisu reakcji jądrowych.
zadanie 6. Atomy i molekuły mionowe
1. Rozpraszanie atomów mionowych i kataliza mionowa syntezy jądrowej.
Temat 3. BADANIA FAZY SKONDENSOWANEJ MATERII
zadanie 1. Prace nad poznaniem struktury i dynamiki fazy skondensowanej materii
(kryształy molekularne, ciekłe kryształy, magnetyki, itp.) z wykorzystaniem metod
rozpraszania neutronów i metod komplementarnych
1. Badanie dynamiki grup molekularnych przy pomocy rozpraszania neutronów.
2. Badanie sytuacji fazowej w kryształach molekularnych i ciekłych kryształów przy
pomocy kalorymetrii adiabatycznej i spektroskopii w podczerwieni.
3. Modele struktury i dynamiki układów z powierzchniami i złączami.
4. Badanie własności magnetycznych ferrytów i związków międzymetalicznych.
5. Badanie własności magnetycznych i relaksacji spinowych kryształów molekularnych.
6. Badanie układów pozbawionych porządku dalekiego zasięgu.
zadanie 2. Badania mikrostruktury i mikrodynamiki metali, stopów i związków
międzymetalicznych
1. Badanie własności magnetycznych i elektronowych stopów i związków z ziemiami
rzadkimi metodą spektroskopii mössbauerowskiej.
2. Badania oddziaływań nadsubtelnych i preferencyjnej lokalizacji próbników 181Ta i 111Cd
w związkach międzymetalicznych metodą zaburzonych korelacji kątowych
promieniowania gamma.
3. Weryfikacja dyfuzyjnego modelu wychwytu pozytonów na układach warstwowych metali
i stopów metali otrzymywanych techniką osadzania elektrolitycznego.
4. Badania warstwy wierzchniej metodami anihilacji pozytonów.
5. Badania własności elektronowych nieuporządkowanych stopów metali metodą
komptonowskiego rozpraszania promieniowania synchrotronowego.
zadanie 3. Fizyka powierzchni i cienkich warstw
5
1. Badanie korelacji pomiędzy strukturą i magnetotransportem w heterostrukturach i stopach
cienkowarstwowych.
2. Konstytuowanie wiązkami jonów powłok oraz cienkich warstw na bazie pierwiastków
grup II, IV oraz V. Badanie ich struktury, aktywności biologicznej oraz własności
mechanicznych i antykorozyjnych.
zadanie 4. Metody magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach struktury ciał
stałych i dynamiki molekularnej.
1. Badanie dynamiki rotacyjnej jonów amonowych w celu określenia struktury krystalicznej
i przejść fazowych.
2. Badanie dynamiki translacyjno-rotacyjnej molekuł w komorach zeolitów.
3. Badanie struktury syntetycznych katalizatorów i szkieł boranowo-fosforanowych metodą
MAS-MRJ na jądrach 29Si, 27Al, 31P, 11B oraz 51V.
zadanie 5. Badania komputerowe struktury i dynamiki materiałów krystalicznych i
nanomateriałów.
Wyliczenie struktury, własności mechanicznych i termodynamicznych, dynamiki
mikroskopowej i stabilności faz kryształów i zdefektowanych materiałów krystalicznych i
nanostruktur metodami ab initio.
Temat 4. BADANIA TEORETYCZNE Z FIZYKI OGÓLNEJ
zadanie 1. Podstawy i uogólnienia mechaniki kwantowej
1. Metody algebraiczne fizyki kwantowej.
2. Analiza zasad nieoznaczoności uogólniających zasadę nieoznaczoności Heisenberga.
3. Relatywistyczna teoria kwantowa układów związanych.
4. Klasyczne aspekty kwantowej teorii rozproszeń.
zadanie 2. Fizyka układów złożonych; chaos klasyczny i dynamika nieliniowa,
zagadnienia fizyki finansów, fizyka procesów stochastycznych.
1. Badanie ogólnych charakterystyk systemów złożonych:
a. Zagadnienia fizyki finansów
b. Procesy nieliniowe w układach biologicznych: współistnienie chaosu i synchronizacji
2. Chaos klasyczny i dynamika nieliniowa.
3. Fizyka procesów stochastycznych.
4. Mechanika kwantowa procesów otwartych.
5. Fizyka makroskopowych systemów złożonych z elementów z wewnętrznym źródłem
negentropii informacyjnej. Zastosowania do synergetyki i synergetyki społecznej.
Temat 5. METODY JĄDROWE W GEOFIZYCE, RADIOCHEMII, MEDYCYNIE,
BIOLOGII
ORAZ
OCHRONIE
ŚRODOWISKA
I BADANIACH
MATERIAŁOWYCH
zadanie 1. Badania eksperymentalne, teoretyczne i numeryczne oddziaływania
promieniowania jądrowego z różnymi ośrodkami.
1. Neutronowe metody impulsowe – współczynnik ochładzania neutronów termicznych w
skończonych ośrodkach dwustrefowych.
2. Temperaturowa zależność impulsowych parametrów neutronów termicznych dla
ośrodków ‘typu wodorowego” (teoria i eksperyment).
3. Absorpcja neutronów termicznych w ośrodkach uziarnionych.
6
4. Numeryczne modelowanie dedykowanych źródeł neutronów dla generacji specyficznych
strumieni neutronowych.
5. Rozwój metod pomiarowych i interpretacyjnych dla jądrowej geofizyki otworowej.
zadanie 2. Chemia pierwiastków transaktynowcowych
1. Synteza i zastosowanie sorbentów kompozytowych na bazie trudnorozpuszczalnych
sześciocyjanożelazianów niklu i miedzi do selektywnego wydzielania ołowiu.
2. Opracowywanie metodyki opartej na bazie sorbentów organicznych i nieorganicznych –
kompozytowych do wydzielania superciężkich pierwiastków (Rf, Sb, Hs i pierwiastka
112, 114) oraz ich lżejszych homologów (Hf, Zr, W, Mo, Os, Hg i Pb) ze środowiska
kwasu solnego i siarkowego.
3. Badanie fizykochemicznych własności pierwiastków transaktynowcowych.
zadanie 3. Biologia środowiskowa; retrospektywna dozymetria biologiczna ekspozycji
środowiskowych
1. Badania uszkodzeń DNA oraz chromosomów w funkcji ekspozycji środowiskowej lub
zawodowej.
2. Adaptacja stanowiska radiobiologii przedklinicznej.
zadanie 4. Biologia radiacyjna; badania zróżnicowania podatności osobniczej na
indukcję uszkodzeń DNA
1. Badania zróżnicowania podatności osobniczej na indukcję uszkodzeń DNA
promieniowaniem jonizującym lub chemicznymi czynnikami genotoksycznymi u osób
zdrowych oraz osób z diagnozą choroby nowotworowej przed podjęciem jej leczenia.
zadanie 5. Obrazowanie i zlokalizowana spektroskopia magnetycznego rezonansu
w badaniach biomedycznych.
1. Badanie procesów dyfuzji wody w układach biologicznych in vitro i in vivo metodami
obrazowania MR.
2. Badanie struktury i procesów fizjologicznych tkanek i narządów w stanach normalnych
lub patologicznych metodami MRI/MRS.
3. Zastosowanie obrazowania MR do badania procesów uwalniania substancji czynnych
leków w układach modelowych
4. Rozwój metod i oprzyrządowania do obrazowania i spektroskopii zlokalizowanej MR.
zadanie 6. Badanie procesów biologicznych oraz struktur geologicznych i wierzchnich
warstw ciał stałych
1. Zastosowanie metody PIXE i PIGE z użyciem wiązki jonów akceleratora typu
Van de Graaffa do pomiaru zawartości pierwiastków śladowych w próbkach biologicznych,
medycznych i geologicznych (w tym ochrona środowiska).
2. Zastosowanie metody SRIXE do pomiaru składu pierwiastkowego oraz metody XANES do
oznaczania stopnia utlenienia metali z III grupy w próbkach biologicznych i medycznych.
3. Badanie oddziaływań pomiędzy parami ligand-receptor z użyciem mikroskopu sił
atomowych SFM.
4. Badanie transportu elektronów i energii w procesie fotosyntezy metodą szybkiej
polarografii, zmiennej fluorescencji oraz spektroskopii mössbauerowskiej.
5. Wpływ metali ciężkich na procesy fizjologiczne – badania z wykorzystaniem mikrowiązki
jonowej.
6. Zastosowanie mikrowiązki jonowej w trybie pracy z pojedynczymi jonami dla badań
uszkodzeń radiacyjnych komórki, procesów ich naprawy oraz dróg sygnalizacji
międzykomórkowej.
7
7. Badanie mikrostruktury warstw wierzchnich oraz powłok ciał stałych metodami RBS,
NRA, ERDA, kanałowania, PIXE i PIGE.
zadanie 7. Rozwój i zastosowanie metod pomiaru substancji śladowych dla zagadnień
fizyki środowiska i hydrogeologii.
1. Pomiary stężeń freonów F-11, F-12, F-113, CHCl3, CH3CCl3, CCl4 i SF6 w obszarze
aglomeracji krakowskiej i analiza wpływu cyrkulacji meteorologicznych powietrza na
lokalne i globalne stężenie tych związków
2. Opracowanie chromatograficznej metody pomiaru stężenia gazów szlachetnych w wodzie
w zakresie stężeń istotnych dla badań hydrogeologicznych.
zadanie 8. Badanie stężeń
i w próbkach materiałowych.
pierwiastków
promieniotwórczych
w
środowisku
1. Metodyka badań skażeń promieniotwórczych środowiska:
 Chemiczne wydzielanie pierwiastków promieniotwórczych i preparatyka źródeł dla
potrzeb monitoringu emiterów alfa i beta w środowisku naturalnym.
 Wykorzystanie niskotłowej spektrometrii gamma w badaniach środowiska.
 Badanie czystości radiologicznej próbek materiałowych
2. Kontynuacja prac nad modelowaniem matematycznym i weryfikacji eksperymentalna
stężeń radonu w powietrzu glebowym, w budynkach mieszkalnych oraz badanie jego
migracji do budynków mieszkalnych i prognozowanie dawek.
3. Kontynuacja pomiarów stężeń radonu z wykorzystaniem sprzężonej metody pomiaru
aktywności pochodnych rozpadu radonu wraz z pomiarem mocy dawki promieniowania
gamma.
4. Badanie procesu ekshalacji radonu z gruntu w warunkach terenowych i laboratoryjnych
5. Kontynuacja pomiarów stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych (226Ra, 40K,
232
Th) w próbkach środowiskowych i prognozowanie mocy dawek.
zadanie 9. Dozymetria termoluminescencyjna w medycynie i ochronie przed
promieniowaniem.
1. Opracowanie detektorów na bazie fluorku litu i diamentów syntetycznych do pomiarów
dawek w medycynie i ochronie przed promieniowaniem.
2. Badania mocy dawki promieniowania kosmicznego.
3. Opracowanie metod dozymetrii w ochronie radiologicznej i radioterapii.
zadanie 10. Ochrona radiologiczna
1. Kontynuacja prowadzenia rutynowej ochrony radiologicznej pracowników IFJ.
2. Kontynuacja prowadzenia kalibracji przyrządów dozymetrycznych stosowanych w
ochronie radiologicznej dla ośrodków stosujących techniki jądrowe oraz dla placówek
medycznych na terenie Polski.
3. Kontynuacja pomiarów dawek indywidualnych i środowiskowych dla ośrodków
stosujących techniki jądrowe oraz dla placówek medycznych na terenie Polski.
Temat 6. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE
zadanie 1. Optymalizacja traktów transportu i formowania wiązek w cyklotronie AIC144 celem przystosowania go do terapii hadronowej i produkcji radioizotopów.
1. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa radiacyjnego w pomieszczeniach tarczowych i
sąsiadujących.
2. Rozwój systemu diagnostyki i monitoringu wiązek terapeutycznych.
3. Optymalizacja transportu i stabilności wiązek na stanowiskach terapeutycznych i
eksperymentalnych.
8
4. Testowanie i wdrożenie komputerowego systemu sterowania cyklotronem AIC-144.
zadanie 2. Opracowanie stanowiska terapeutycznego dla radioterapii protonowej oka.
zadanie 3. Otrzymywanie i zastosowania izotopów promieniotwórczych w fizyce,
chemii i naukach biomedycznych.
1. Wytwarzanie izotopów promieniotwórczych w cyklotronie AIC-144.
2. Rozwój technologii otrzymywania izotopów cyklotronowych.
3. Preparatyka i badanie własności nowych źródeł promieniotwórczych.
4. Badanie biochemii selenu i innych pierwiastków śladowych.
zadanie 4. Detektory promieniowania jonizującego
1. Rozwój technologii wytwarzania różnorodnych detektorów germanowych do rejestracji
promieniowania gamma.
2. Opracowanie pozycjo- i energo-czułych detektorów do rejestracji dla obrazowania źródeł
promieniowania jonizującego
3. Projektowanie i budowa elektroniki dla odczytu pozycjo-czułych detektorów
krzemowych – projekt SUCIMA (grant Unii Europejskiej); cyfrowe przetwarzanie
sygnałów.
4. Budowa i testowanie systemów detektorów półprzewodnikowych do monitorowania
wiązek akceleratorowych (projekt SUCIMA).
5. Projektowanie, wytwarzanie i testy nowych rodzajów detektorów krzemowych do
rejestracji promieniowania alfa, beta, gamma.
zadanie 5. Kontynuacja prac nad zastosowaniem metody magnetohydrodynamicznego
uzdatniania wody oraz metody filtracji w polu magnetycznym.
 Badania wpływu uzdatniania metodą MWT na szybkość korozji w przemysłowych
obiegach wodnych.
 Prace nad zastosowaniem metody magnetohydrodynamicznej dla ochrony antykorozyjnej
przemysłowych obiegów rafineryjnych.
Temat 7. ZADANIA WSPOMAGAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ
zadanie 1. Rozwój i utrzymanie systemu komputerowego i oprogramowania dla
potrzeb eksperymentów i badań teoretycznych
1. Rozwój infrastruktury komputerowej typu Grid dla eksperymentów na akceleratorze
LHC w CERN.
2. Działania obejmujące całość spraw dotyczących sieci komputerowych Instytutu,
zarządzania i utrzymania systemów operacyjnych, większości dużych komputerów i
stacji roboczych znajdujących się w Instytucie
zadanie 2. Prowadzenie Studium Doktoranckiego
Doktoranci w IFJ uczestniczą w programach badawczych realizowanych w Instytucie.
Prowadzone przez nich badania stanowią ważną część tych programów, a ich rezultaty,
przedstawiane jako rozprawy doktorskie, są istotne dla znalezienia i przedstawienia
całościowych rozwiązań
zadanie 3. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki
 Planowana jest organizacja .....konferencji międzynarodowych i ... krajowych.
 Pracownicy IFJ, będący członkami międzynarodowych, prestiżowych komitetów
naukowych, wezmą udział w ich posiedzeniach odbywających się w CERN, lub
w innych ośrodkach.
9
 Planowana jest organizacja uroczystości jubileuszowych związanych z 50-leciem
Instytutu.
 IFJ przyjmie kilkaset osób w zorganizowanych grupach.
10
D. INFORMACJA ROCZNA O MERYTORYCZNYCH I FINANSOWYCH
WYNIKACH
DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ
JEDNOSTKI
W
ROKU
POPRZEDZAJĄCYM ROK ZŁOŻENIA WNIOSKU (2003)
1. Syntetyczny opis merytoryczny zrealizowanych zadań wg planu zadaniowo-finansowego
w tym:
1. wykonanych badań naukowych i prac rozwojowych:
Załącznik 2 („Sprawozdanie IFJ za rok 2003”), str. ....
2. najważniejszych osiągnięć poznawczych: Załącznik 3
3. najważniejszych zastosowań praktycznych, w tym opracowanych nowych:
technologii, materiałów, wyrobów: Załącznik 2, str. ...
4. uzyskanych nagród o znaczeniu międzynarodowym i ogólnokrajowym:
Załącznik 2, str. ...
5. innych ważniejszych osiągnięć: Załącznik 2, str. ..., str. ....
2. Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki:
Załącznik 2, str. ...
11
Zadania zrealizowane w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (2003)
Lp.
Nazwa zadania badawczego
Poniesiony
koszt (zł)
1. BADANIA EKSPERYMENTALNE I TEORETYCZNE
W ZAKRESIE FIZYKI WYSOKICH ENERGII I
CZĄSTEK ELEMENTARNYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Eksperyment DELPHI na akceleratorze LEP w CERN
213 062,49
Eksperyment ZEUS na akceleratorze HERA w DESY
718 525,11
Eksperyment H1 na akceleratorze HERA w DESY
505 721,27
Eksperyment BELLE na akceleratorze KEK-B (Japonia)
333 898,18
Eksperyment NA49 na akceleratorze SPS w CERN
170 196,77
Eksperyment pp2pp na akceleratorze RHIC w BNL
54 859,78
Eksperyment PHOBOS na akceleratorze RHIC w BNL
408 857,00
Eksperyment promieniowania kosmicznego AUGER
226 117,91
Eksperyment ATLAS na akceleratorze LHC w CERN
911 552,92
Badanie zderzeń jądrowych na akceleratorze LHC
99 110,88
Eksperyment LHC-b na akceleratorze LHC w CERN
289 813,35
Eksperyment ICARUS w laboratorium Gran Sasso
264 645,20
Budowa detektorów dla eksperymentów fizyki wysokich energii
385 439,97
Kompozyty węglowe o specjalnych własnościach
85 667,56
Przygotowanie do badań na nowych akceleratorach w 1 176 230,74
powiązaniu z rozwojem teorii cząstek elementarnych,
analiza wyników doświadczalnych i weryfikacja hipotez
teoretycznych w oparciu o te wyniki
Teoria i fenomenologia oddziaływań fundamentalnych z 560 188,52
uwzględnieniem
eksperymentów
fizyki
cząstek
elementarnych
Astrofizyczne aspekty teorii cząstek
245 500,09
2. BADANIA EKSPERYMENTALNE I TEORETYCZNE
W ZAKRESIE STRUKTURY JĄDRA I MECHANIZMU
REAKCJI JĄDROWYCH
Własności układów wielu ciał oraz oddziaływań złożonych
547 395,92
układów jądrowych
Własności jąder w warunkach normalnych i ekstremalnych
1 493 292,52
Oddziaływania hadronów i produkcja mezonów w reakcjach
162 202,09
jądrowych
Procesy atomowe w zderzeniach ciężkich jonów z atomami
64 699,50
Badanie stanów wzbudzonych jąder atomowych
87 368,81
Atomy i molekuły mionowe
64 276,35
3. BADANIA FAZY SKONDENSOWANEJ MATERII
Prace nad poznaniem struktury i dynamiki fazy skondensowanej 1 322 297,17
materii (kryształy molekularne, ciekłe kryształy, magnetyki,
itp.) z wykorzystaniem metod rozpraszania neutronów i metod
komplementarnych
12
w tym objęte
dotacją
statutową
(zł)
25.
Badania mikrostruktury i mikrodynamiki metali, stopów i
związków międzymetalicznych
548 530,20
26.
27.
Fizyka powierzchni i cienkich warstw
386 878,71
769 070,30
28.
Badania komputerowe struktury i dynamiki materiałów
krystalicznych i nanomateriałów.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Metody magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach
struktury ciał stałych i dynamiki molekularnej
4. BADANIA TEORETYCZNE Z FIZYKI OGÓLNEJ
Podstawy i uogólnienia mechaniki kwantowej
Fizyka układów złożonych; chaos klasyczny i dynamika
nieliniowa, zagadnienia fizyki finansów, fizyka procesów
stochastycznych
5.
METODY
JĄDROWE
W
GEOFIZYCE,
RADIOCHEMII, MEDYCYNIE, BIOLOGII ORAZ
OCHRONIE
ŚRODOWISKA
I BADANIACH
MATERIAŁOWYCH
Fizyka transportu cząstek dla potrzeb geofizyki i dużych
urządzeń jądrowych
Chemia pierwiastków transaktynowcowych
Biologia środowiskowa; retrospekcyjna dozymetria
biologiczna ekspozycji środowiskowych
Biologia radiacyjna; badania zróżnicowania podatności
osobniczej na indukcję promieniowaniem jonizującym
uszkodzeń DNA
Obrazowanie i zlokalizowana spektroskopia magnetycznego
rezonansu w badaniach biomedycznych
Zastosowanie metod spektroskopii jądrowej i mikroskopu sił
atomowych w biofizyce i geologii
Rozwój i zastosowanie metod pomiaru stężeń śladowych dla
zagadnień fizyki środowiska i hydrogeologii
Badanie
stężeń
pierwiastków
promieniotwórczych
w środowisku i w próbkach materiałowych.
Dozymetria termoluminescencyjna w medycynie i ochronie
przed promieniowaniem
Ochrona radiologiczna
412 418,61
214 823,79
309 132,63
383 341,98
475 586,90
281 093,95
279 898,60
545 892,08
530 989,96
343 814,67
474 347,94
390 569,72
263 103,84
6. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE
41.
Zainstalowanie traktów transportu i formowania wiązek w 1 511 217,59
cyklotronie AIC144 celem przystosowania go do terapii
hadronowej i produkcji radioizotopów.
42.
Opracowanie stanowiska terapeutycznego dla radioterapii
protonowej oka
Otrzymywanie i zastosowania izotopów promieniotwórczych
w fizyce, chemii i naukach biomedycznych
Detektory promieniowania jonizującego
43.
44.
45.
Kontynuacja
prac
nad
zastosowaniem
metody
magnetohydrodynamicznego uzdatniania wody oraz
metody filtracji w polu magnetycznym.
13
32 095,61
320 648,82
196 612,14
41 126,74
7. DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA
ZADANIA
BADAWCZE
46.
47.
48.
49.
a) Rozwój Środowiska typu Grid dla aplikacji
interaktywnych w eksperymencie ATLAS.
b) Rozwój i utrzymanie systemu komputerowego i
oprogramowania dla potrzeb
eksperymentów i badań
teoretycznych
Prowadzenie Studium Doktoranckiego
Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki
Suma całkowita
456 189,50
486 155,83
64 970,46
20 109 430.67
14
4. Informacja o przychodach i kosztach działalności jednostki w roku
poprzedzającym rok złożenia wniosku (2003)
Wykonanie w roku
poprzedzającym rok złożenia
wniosku
ogółem (zł) w tym objęte
dotacją
statutową. *)
(zł)
3
4
Treść
L. p.
1
2
Koszty bezpośrednie
(w tym inwestycje)
1
2
3
Koszty pośrednie
Koszty ogółem
(w tym inwestycje)
4
Przychody ogółem
(w tym inwestycje)
*)
w tym pochodzenia zagranicznego nie podlegające
zwrotowi
5
Wysokość niewykorzystanej dotacji podmiotowej na
finansowanie działalności statutowej z roku
poprzedniego
*)
wraz z amortyzacją
Pieczęć jednostki
Data
Główny księgowy
podpis i pieczęć
15
_
Kierownik jednostki
podpis i pieczęć
_
Opracowano w Dziale Obsługi Naukowej IFJ w czerwcu 2003
16
Download