Wp*yw pola elektromagnetycznego na organizmy *ywe

advertisement
Badura Tomasz
III FA
Pole elektromagnetyczne (PEM) jest elementem natury i zawsze
istniało w środowisku ziemskim. Jednak od początku XX wieku,
w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną,
nieustannie rozwijającymi się technologiami bezprzewodowymi,
a także zmianami w stylu pracy i zachowaniach społecznych, środowisko
coraz bardziej poddawane jest działaniu pola elektromagnetycznego
wytwarzanego przez sztuczne źródła.
Sztuczne źródła promieniowania elektromagnetycznego
Urządzenia coraz powszechniej stosowane w przemyśle
i życiu codziennym o niskiej (do 3 kHz) i wysokiej (3 kHz do 300
GHz) częstotliwości, a więc: kuchenki mikrofalowe, telefony
komórkowe,
komputery,
telewizory,
lodówki,
anteny
radionadawcze
i
telewizyjne,
radary,
systemy
radiokomunikacyjne i komunikacji satelitarnej itp.;
Szkodliwy wpływ pola elektromagnetycznego zależy
w dużej mierze od odległości, z jakiej pole działa na organizm.
Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez silne źródło
niekorzystnie zmienia warunki bytowania człowieka, wpływa na przebieg
procesów życiowych. Może powodować wystąpienie zaburzeń funkcji
ośrodkowego układu nerwowego, układów: rozrodczego, hormonalnego,
krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku. Ludzie pracujący
w obrębie działania takiego pola są szczególnie podatni, co potwierdzają
badania lekarskie, na "chorobę radiofalową" zwaną także "chorobą
mikrofalową". Zjawiska te charakteryzują się następującymi objawami:
•
•
•
•
•
•
Pieczenia pod powiekami i łzawienie
Bóle głowy
Drażliwość nerwowa
Wypadanie włosów
Suchość skóry
Oczopląs
•
Impotencja płciowa
• Zaburzenia błędnika
Osłabienie popędu płciowego
• Arytmia serca
• Objawy nerwicowe
Wielu uczonych potwierdza również negatywny wpływ częstotliwości
bardzo niskich [poniżej 50 Hz] na ludzki organizm, z czym wiążą się
dolegliwości tj.:
• choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń rumieniowaty
przewlekły i stwardnienie rozsiane;
• wady wrodzone i anomalie genetyczne;
• nowotwory różnych typów, w tym guzy mózgu i białaczka;
• zmiany emocjonalne, zmiany nastrojów, w tym zwiększona liczba
samobójstw;
• przemęczenie wzroku;
• zmęczenie i zaburzenia snu;
• udary serca;
• anomalie hormonalne;
• częstsze zapadanie na choroby infekcyjne;
• obniżenie płodności, poronienia i problemy podczas ciąży, w tym
rodzenie martwych dzieci;
• dolegliwości układu nerwowego, w tym dezorientacja, konwulsje,
zawroty głowy, nadmierna ruchliwość i zaniki pamięci;
• wzrost stresu i nietolerancja.
Z drugiej strony człowiek od zarania dziejów przebywa w ciągłym
polu elektromagnetycznym o różnym natężeniu i czasie ekspozycji.
Stałe pola, pochodzące od Ziemi, Słońca oraz Kosmosu czy też od
wyładowań atmosferycznych nie są odczuwalne przez człowieka,
ponieważ Matka Natura nie wyposażyła istoty ludzkiej w receptory
mogące identyfikować pola elektromagnetyczne i ich źródła - po
prostu człowiekowi nie są one potrzebne.
Co więcej, eksperymenty naukowe dowiodły, że u człowieka
odizolowanego od wpływu jakichkolwiek pól elektromagnetycznych
(umieszczonego przykładowo w klatce Faradaya) po pewnym czasie
występują zauważalne zaburzenia pracy organizmu.

Promieniowanie słoneczne,

Promieniowanie kosmiczne,

Promieniowanie ultrafioletowe,

Promieniowanie ziemskie,
Inne rodzaje promieniowania:

Promieniowanie rentgenowskie,

Promieniowanie gamma.
Promienie kosmiczne mogą być istotne dla ziemskiej pogody powszechne błyskawice mogą być zapoczątkowane przez przelatujące
promienie kosmiczne.
- do powierzchni Ziemi dociera ok. 1 % ultrafioletu, gdyż jego resztę pochłania
warstwa ozonowa

UV-C – długość fali 100-280 nm
- może prowadzić do uszkodzenia łańcuchów DNA, w wyniku czego dochodzi
do mutacji.

UV-B – długość fali 280-315 nm
+ powoduje wytwarzanie witaminy D w skórze, przeciwdziałając w ten
sposób powstawaniu krzywicy.
- może powodować rumień skóry oraz objawy alergiczne.
- zwiększona częstośc występowania nowotworu złośliwego skóry – czerniaka,
- występowanie mniej agresywnych guzów,

UV-A – długość fali 315-400 nm
- uszkadza włókna kolagenowe w skórze, co przyspiesza procesy starzenia.
- długoletnia ekspozycja na duże dawki promieniowania UV-A może
powodować zaćmę , czyli zmętnienie soczewki.
Sama skorupa Ziemi zawiera w sobie niesamowitą mnogość
pierwiastków promieniotwórczych i produktów ich rozpadu.
Wiele materiałów budowlanych wywodzi swoje pochodzenie ze
skał. Oczywiście gotowe wyroby budowlane przejmują część cech tych
skał m.in. zawartość pierwiastków promieniotwórczych.
Promieniowanie, które jest generowane podczas
wyhamowywania elektronów. Długość fali mieści się
w zakresie od 10 pm do 10 nm.
Dawki skuteczne będące rezultatem naświetleń
diagnostycznych są rzędu od 0,1 (zdjęcie klatki
piersiowej) do 5,6 mSv (badania żołądka i przewodu
pokarmowego), naturalne tło promieniotwórcze
w Polsce powoduje przyjęcie 2–3 mSv rocznie. Dawki
terapeutyczne są tysiące razy silniejsze. Przyjęcie
dużej dawki promieniowania może powodować
oparzenia i chorobę popromienną.
Jest to promieniowanie o energii kwantu większej od 50 keV.
Wytwarzane jest w wyniku przemian jądrowych albo zderzeń jąder lub
cząstek subatomowych.
Promienie gamma mogą służyć do sterylizacji sprzętu
medycznego,
jak
również
produktów
spożywczych.
W medycynie używa się ich w radioterapii do leczenia raka, oraz
w diagnostyce np. tomografia komputerowa.
Download
Study collections