Fale elektromagnetyczne

advertisement
Fale elektromagnetyczne
1. Co to jest?
2. Zjawiska fal elektromagnetycznych
3. Pasma fal elektromagnetycznych
4. Fale radiowe
5. Mikrofale
6. Podczerwień
7. Ultrafiolet
8. Promieniowanie
rentgenowskie
9. Promieniowanie gamma
10. Literatura
Rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola
elektromagnetycznego.
Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi
tzn. w każdym punkcie pola wektor natężenia
pola elektrycznego i wektor indukcji
magnetycznej są prostopadłe do kierunku
rozchodzenia się fal elektromagnetycznych.
.
Dyfrakcja - zjawisko wygięcia fali na przeszkodzie
Interferencja - nakładanie się fal
Jeżeli fala elektromagnetyczna pada na granicę dwóch
ośrodków materialnych to może nastąpić zarówno jej
załamanie jak i odbicie
Całkowite wewnętrzne odbicie - zjawisko fizyczne
zachodzące dla fal (najbardziej znane dla światła) i
występujące na granicy ośrodków o różnych
współczynnikach załamania.
Pasmo
Częstotliwość fali
Długość fali
Energia pojedynczego kwantu
promieniowania (fotonu)
Fale radiowe
do 300 MHz
powyżej 1 m
poniżej 1.24 μeV
Mikrofale
od 300 MHz do 300 GHz
od 1 m do 1 mm
od 1.24 μeV do 1.24 meV
Podczerwień
od 300 GHz do 400 THz
od 1mm do 780 nm
od 1.24 meV do 1.6 eV
Światło widzialne
od 400 THz do 789 THz
od 780 nm do 380 nm
od 1.6 eV do 3.4 eV
Ultrafiolet
od 789 THz do 30 PHz
380 nm do 10 nm
od 3.4 eV do 124 eV
Promieniowanie
rentgenowskie
od 30 PHz do 60 EHz
10 nm do 5 pm
od 124 eV do 250 keV
Promieniowanie gamma
powyżej 60 EHz
poniżej 5 pm
powyżej 250 keV
Elektronowolt (eV) – jednostka energii
stosowana w fizyce . Jeden elektronowolt jest
to energia, jaką uzyskuje elektron, który jest
przyspieszany napięciem równym 1 woltowi
μ- predrostek oznaczający
mikro
Podstawowe zastosowania mikrofal to łączność (na przykład telefonia
komórkowa, radiolinie, bezprzewodowe sieci komputerowe) oraz
technika radarowa. Wiele dielektryków mocno absorbuje mikrofale, co
powoduje ich rozgrzewanie i jest wykorzystywane w kuchenkach
mikrofalowych, przemysłowych urządzeniach grzejnych i w medycynie.
W elektronice mikrofalowej rozmiary elementów i urządzeń są
porównywalne z długością fali przenoszonego sygnału
Podczerwień
Promieniowanie podczerwone jest nazywane również
cieplnym, szczególnie gdy jego źródłem są nagrzane
ciała. Każde ciało o temperaturze większej od zera
bezwzględnego emituje takie promieniowanie.
W paśmie promieniowania podczerwonego są
prowadzone obserwacje astronomiczne i
meteorologiczne. Jest ono używane w technice
grzewczej. Promieniowanie podczerwone również jest
stosowane do przekazu informacji - do transmisji.
Spektroskopia w podczerwieni umożliwia identyfikację
organicznych związków chemicznych i badanie ich
struktury.
Ultrafiolet
Promieniowanie ultrafioletowe jest zaliczane do
promieniowania jonizującego, czyli ma zdolność
odrywania elektronów od atomów i cząsteczek.
Obserwacje astronomiczne w ultrafiolecie rozwinęły się
dopiero po wyniesieniu ponad atmosferę przyrządów
astronomicznych.
W technice ultrafiolet stosowany jest powszechnie.
Powoduje świecenie (fluorescencję) wielu substancji
chemicznych.
Niektóre owady, na przykład pszczoły, widzą w bliskiej
światłu widzialnemu części widma promieniowania
ultrafioletowego, również rośliny posiadają receptory
ultrafioletu
Promieniowanie rentgenowskie
Technicznie promieniowanie rentgenowskie uzyskuje się
przeważnie poprzez wyhamowywanie rozpędzonych cząstek
naładowanych. Źródłem wysokoenergetycznego
promieniowania rentgenowskiego są również przyspieszane
w akceleratorach cząstki naładowane.
Promieniowanie rentgenowskie jest wykorzystywane do
wykonywania zdjęć rentgenowskich do celów defektoskopii i
diagnostyki medycznej.
W zakresie promieniowania rentgenowskiego są również
prowadzone obserwacje astronomiczne.
Promieniowanie gamma
Promieniowania gamma jest promieniowaniem
jonizującym.
Promieniowanie gamma towarzyszy reakcjom jądrowym
powstaje w wyniku anihilacji czyli zderzenie cząstek,
oraz rozpad cząstek elementarnych
Niekiedy bywa nazywane wysokoenergetycznym
promieniowaniem rentgenowskim.
Promienie gamma mogą służyć do sterylizacji żywności i
sprzętu medycznego. W medycynie używa się ich w
radioterapii oraz w diagnostyce. Zastosowanie w
przemyśle obejmują badania defektoskopowe.
Literatura
• http://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=ii
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_
elektromagnetyczne
• http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik
:EM_Spectrum_Properties_pl.svg&filetimesta
mp=20080419202558
• http://www.sciaga.pl/tekst/3439-4fale_elektromagnetyczne
Download