1.badanie własności promieniowania

advertisement
19. BADANIE WŁASNOŚCI PROMIENIOWANIA
ROENTGENOWSKIEGO.
Cel ćwiczenia: zapoznanie się z własnościami promieniowania
roentgenowskiego, poznanie zasady działania urządzenia emitującego
promieniowanie X, obserwacja widma emisji oraz obrazów po prześwietleniu
promieniowaniem X.
Wymagane wiadomości:
1. Zakres energetyczny dla promieniowania X.
2. Mechanizmy powstawania promieniowania rentgenowskiego: ogólna
charakterystyka promieniowania rentgenowskiego, promieniowanie o widmie
ciągłym, promieniowanie charakterystyczne, związek promieniowania
charakterystycznego ze struktura energetyczna atomu.
3. Oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego z materia: pochłanianie,
odbicie, rozpraszanie i załamanie, dyfrakcja promieni X na strukturach
uporządkowanych, wzór Bragga.
4. Aparatura
rentgenowska:
metody
wytwarzania
promieniowania
rentgenowskiego (rodzaje lamp), filtry promieniowania rentgenowskiego,
metody ochrony i zabezpieczenia przed skutkami napromieniowania, metody
detekcji promieniowania, charakterystyka i obróbka filmów rentgenowskich,
normy wielkość dawek bezpiecznych promieniowania X dla ludzi.
Wykonanie ćwiczenia:
1. Zapoznać się z instrukcją obsługi do urządzenia emitującego
promieniowanie.
2. Wyznaczyć stała Plancka (h) i stałą Rydgerga (R).
3. Zarejestrować obrazy różnych przedmiotów powstałe po prześwietleniu
promieniami roentgena i opisać je
Literatura:
1. V. Azaroff, red. “Spektroskopia promieniowania rentgenowskiego” PWN,Warszawa 1980.
2. B. D. Cullity “Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich” PWN, Warszawa 1964.
3. J. Jelenkowski, K. Wesołowski “Ćwiczenia z rentgenowskiej analizy strukturalnej” PWN,
Warszawa 1971.
4. F. Kaczmarek, red., “II pracownia fizyczna” PWN, Warszawa - Poznań 1976.
5. M. Pstrokoński, J. Foks, J. Filipowicz “Rentgenografia i elektronografia” skrypt
Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1984.
6. Polskie normy.
FmedZ19a Badanie własności promieniowania roentgenowskiego
1
FmedZ19a Badanie własności promieniowania roentgenowskiego
2
Download